1-CÀN

  2-KHÔN

  3-TRUÂN

  4-MÔNG

  5-NHU

   6-TỤNG

   7-SƯ

   8-TỶ

 

  9-T.SÚC

 

   10-LÝ

 

  11-THÁI

 

   12-BĨ

 

13-Đ.NHÂN

 

 14-Đ.HỮU

 

 15-KHIÊM

 

  16-DỰ

 

  17-TÙY

 

  18-CỔ

 

  19-LÂM

 

  20 QUÁN

 

  21-P.HẠP

 

   22-BÍ

 

   23-BÁC

 

  24-PHỤC

 

25-V.VỌNG

 

 26-Đ.SÚC

 

   27-DI

 

 28-Đ.QUÁ

 

  29-KHẢM

 

    30-LY

 

   31-HÀM

 

  32-HẰNG

 

   33-ĐỘN

 

34-TRÁNG

 

   35-TẤN

 

   36-M.DI

 

37-G.NHÂN

 

  38-KHUÊ

 

   39-KIỂN

 

   40-GIẢI

 

   41-TỔN

 

   42-ÍCH

 

  43-QUẢI

 

   44-CẤU

 

    45-TỤY

 

46-THĂNG

 

  47-KHỐN

 

   48-TỈNH

 

  49-CÁCH

 

   50-ĐỈNH

 

  51-CHẤN

 

   52-CẤN

 

   53-TIỆM

 

54-Q.MUỘI

 

55-PHONG

 

   56-LỮ

 

   57-TỐN

 

   58-ĐOÀI

 

  59-HOÁN

 

   60-TIẾT

 

61-TR.PHU

 

  62-T.QUÁ

 

  63-KÝ TẾ

 

  64-VỊ TẾ

Tags: [KinhDịch] [KinhDịchGiảnYếu] [DịchLý] [64Quẻ] [QuẻKép] [QuẻDịch]

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.