Astrology.vn - Luận số-mệnh thiên-ngôn vạn-ngữ, chỉ là luận DỤNG-THẦN mà thôi, thật  nên cẩn thận và chú ý. DỤNG-THẦN mạnh, nhưng cũng nhờ đại vận giúp mới thấy chỗ hay, thì phú quý lập tức thực hiện. Nếu trái lại, đại vận chế phá DỤNG-THẦN, thì thất bại, phá sản cũng lập tức gặp  phải. 

 

NHU YẾU CỦA DỤNG THẦN BÁT TỰ

 

1.  Có thể, có sức mạnh (như GIÁP MỘC làm DỤNG-THẦN thích ở mùa xuân).

2.  Có giúp  trợ  (như DỤNG-THẦN  là GIÁP MỘC, có ẤT MỘC hoặc QUÝ THỦY giúp trợ).

3.  CAN nên đắc-khí, có CĂN (như DỤNG-THẦN là GIÁP MỘC, ĐỊA-CHI có DẦN có MÃO).

4.   DỤNG-THẦN    THIÊN-CAN,  không  nên bị  khắc-chế  hoặc bị hợp  đi  (như DỤNG-THẦN GIÁP không có CANH khắc hay bị KỶ hợp).

5.  DỤNG-THẦN tại CHI được THIÊN-CAN sinh trợ (như DỤNG-THẦN là TỴ HỎA được GIÁP MỘC sinh hay có BÍNH HỎA trợ giúp).

6.  DỤNG-THẦN tại ĐỊA-CHI không gặp phải HÌNH, XUNG, HẠI hợp (như DỤNG-THẦN là TỴ HỎA không gặp HỢI xung, DẦN hình, THÂN hợp).

7.  DỤNG-THẦN đã gặp phải Xung Khắc Hại, mà được THẦN khác cứu-giúp giải-trừ  (như GIÁP MỘC DỤNG-THẦN bị CANH khắc, nhờ có ẤT MỘC cũng lộ  trên CAN hợp chữ CANH, thì CANH sẽ không khắc GIÁP nửa. Nếu không có ẤT mà có BÍNH, thì BÍNH Hỏa khắc CANH để cứu giúp GIÁP MỘC. Nếu ở ĐỊA-CHI, DỤNG-THẦN chữ TỴ bị HỢI Xung, nhờ có MÃO hợp HỢI giải trừ cho HỢI Xung TỴ).

 

KHU BIỆT CỦA DỤNG THẦN BÁT TỰ

 

1.  KIỆN-TOÀN, DỤNG-THẦN không có bị khắc, HỢP, HÌNH, XUNG, nên gọi  là KIỆN-TOÀN, phú-quý vĩnh-cữu.

2.   TƯỚNG-THẦN. DỤNG-THẦN  có sức lực yếu,    1  chữ  khác tương-trợ, DỤNG-THẦN bí HÌNH, XUNG phá hại, có 1 chữ khác cứu-giải. Chữ trợ hay cứu-giải đó gọi  là TƯỚNG  THẦN  hay HỶ-THẦN. Tại Mệnh-cục TƯỚNG-THẦN cũng rất  quan-trọng, thường đi đôi với DỤNG-THẦN.

3.  CÁCH-CỤC TƯƠNG-KIÊM. Như TÀI cách, DỤNG-THẦN  là TÀI,  thì cách-cục KIÊM DỤNG-THẦN, cho nên ảnh-hưởng càng mạnh, tốt  thì phát  trên tỷ-phú, còn phá hại DỤNG-THẦN lập tức phá sản hết sạch vậy.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (11): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (10): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - CHÍNH CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (9): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÁI QUÁ - BẤT CẬP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (8): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC BỊ PHÁ HOẠI 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (7): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÀNH CÔNG 子平八字