Astrology.vn - Quẻ Thăng (), Tự Quái nói rằng: Tụy là họp, họp mà cao lên gọi là lên, cho nên tiếp đến quẻ Thăng. Các vật tích tụ mà càng cao lớn, ấy là họp mà cao lên, vì vậy quẻ Thăng mới nối tiếp quẻ Tụy. Nó là quẻ Khôn trên Tốn dưới, cây ở dưới đất, tức là trong đất mọc dậy. Cây mọc trong đất, lớn thì càng cao, đó là tượng “lên” – (Truyện của Trình Di).

 

升 序 卦: 萃 者 聚 也. 聚 而 上 者 謂 之 升. 故 受 之 以 升.

Thăng tự quái: Tụy giả tụ dã, Tụ nhi thượng giả vị chi thăng. Cố thụ chi dĩ thăng.

Sau quẻ Tụy là quẻ Thăng. Tụy là nhóm, vật đã nhóm lại, tất cứ chồng chất lên lần lần. Thăng nghĩa là chồng chất lên cao. Hễ đã tiến lên được, buồm theo gió thuận, ngựa ruổi đường trời, chắc là được đại thông. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Thăng là Tiến - từ thấp tiến dần lên cao.

 

 . 元 亨 . 用 見 大 人 . 勿 恤 . 南 征 吉 

Thăng. Nguyên hanh. Dụng kiến đại nhân. Vật tuất. Nam chinh cát.

Quẻ Thăng, cả hanh, dùng thấy người lớn, chớ lo, đi về phương nam tốt.

[Truyện của Trình Di: Thăng là tiến mà lên, tiến lên thì có nghĩa hanh, mà vì tài quẻ hay khéo, cho nên cả hanh. Dùng cách đó để thấy người lớn, không cần lo lắng, tiến lên phía trước thì tốt. Đi về phương Nam tức là tiến lên phía trước vậy.]

 

彖 曰 . 柔 以 時 升 . 巽 而 順 . 剛 中 而 應 .  以 大 亨 . 用 見 大 人 . 勿 恤 . 有 慶   . 南 征 吉 . 志 行 也 .

Thoán viết: Nhu dĩ thời thăng. Tốn nhi thuận. Cương trung nhi ứng. Thị dĩ đại hanh. Dụng kiến đại nhân. Vật tuất. Hữu khánh dã. Nam chinh cát. Chí hành dã.

Lời thoán nói rằng: Mềm lấy thì lên, nhún mà thuận, cứng giữa mà ứng, cho nên cả hanh. Dùng thấy người lớn, chớ lo, có phúc vậy, đi về phương Nam tốt, chí được thi hành vậy.

 

象 曰 . 地 中 生 木 .  . 君 子 以 順 德 . 積 小 以 高 大 

Tượng viết: Địa trung sinh mộc. Thăng. Quân tử dĩ thuận đức. Tích tiểu dĩ cao đại.

Lời tượng nói rằng: Trong đất mọc cây là quẻ Thăng, đấng quân tử coi đó mà thuận đức, chứa điều nhỏ để cao lớn.

Trong đất sinh ra cây là quẻ Thăng (Tiến). Người quân tử lấy đấy mà thuận chiều tu đức, góp từ cái nhỏ để thành cái cao lớn.

 

1. Hào Sơ Lục.

初 六 .  允 升 . 大 吉 .

Sơ Lục. Doãn thăng. Đại cát.

Hào sáu đầu: Tin lên, cả tốt.

Thuận tình đi lên, tốt lớn lắm. Ý Hào: Có người giúp sức để tiến, lại rất may được lòng nguyên thủ, nên thực hiện được đường lối.

 

象 曰  允 升 大 吉 . 上 合 志 也 

Tượng viết: Doãn thăng đại cát. Thượng hợp chí dã.

Lời tượng nói rằng: Tin lên cả tốt, trên hợp chí vậy.

 

2. Hào Cửu nhị.

九 二  孚 乃 利    . 無 咎 .

Cửu nhị.   Phu nãi lợi dụng thược. Vô cữu.

Hào chín hai: Tin bèn lợi, dùng tế Thược, không lỗi.

Lòng chí thành, bèn như dùng lễ Thược rất đơn sơ - mà cảm được thần - tức hào 5, không lỗi gì. Ý Hào: thành thực đối với trên, nhất là trong việc (tế) lễ.

 

象 曰  九 二 之 孚 . 有 喜 也 .

Tượng viết: Cửu nhị chi phu. Hữu hỷ dã.

Lời tượng nói rằng: Sự tin của hào chín Hai, có mừng vậy.

 

3. Hào Cửu tam.

九 三  升 虛 邑 .

Cửu tam. Thăng hư ấp.

Hào chín ba: Lên làng trống không.

Lên dễ dàng như đi vào cái ấp bỏ trống. Ý hào: Tiến dễ dàng.

 

象 曰  升 虛 邑 . 無 所 疑 也 .

Tượng viết: Thăng hư ấp. Vô sở nghi dã.

Lời tượng nói rằng: Lên làng trống không, không thửa ngờ vậy.

 

4. Hào Lục tứ.

六 四 .  王 用 亨 于 岐 山 .   . 無 咎 .

Lục tứ. Vương dụng hanh vu Kỳ Sơn.  Cát. Vô cữu.

Hào sáu tư: Vương dùng hưởng ở núi Kỳ, tốt, không lỗi.

Vương dùng lễ dâng - lên đế tức hào 5 - ở núi Kỳ Sơn, tốt, không lỗi gì. Ý Hào: lòng thành tế thần được hưởng phúc.

 

象 曰  王 用 亨 于 岐 山 . 順 事 也 .

Tượng viết:  Vương dụng hanh vu kỳ Sơn. Thuận sự dã.

Lời tượng nói rằng: Vương dùng hưởng chưng núi Kỳ, việc thuận này.

 

5. Hào Lục ngũ.

六 五 . 貞 吉 . 升 階 .

Lục ngũ. Trinh cát. Thăng giai.

Hào sáu năm: Chính bền, tốt, lên thềm.

Giữ được chinh thời tốt mà như bước lên thềm - thì dễ dàng lắm. Ý hào: Nguyên thủ mà giữ chính để gần dân thì là thuận trị rồi.

 

象 曰 . 貞 吉 升 階 . 大 得 志 也 .

Tượng viết: Trinh cát thăng giai. Đại đắc chí dã.

Lời tượng nói rằng: Chính bền, tốt lên thềm, cả được chí vậy.

 

6. Hào Thượng Lục.

 .   .   .

Thượng Lục. Minh thăng. Lợi vu bất tức chi trinh.

Hào sáu trên: Tối lên, lợi về sự chính bền, chẳng nghĩ.

Cầu lên nữa là mờ ám - lên đến cùng rồi, chỉ còn có lợi ở chỗ giữ chính không ngừng. Ý Hào: Chỉ biết lên mà không biết ngừng.

 

 .   .   .

Tượng viết: Minh thăng tại thượng. Tiêu bất phú dã.

Lời tượng nói rằng: Tối lên ở trên, tiêu (hao) chẳng giầu vậy.

 

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 45 - TRẠCH ĐỊA TỤY 易经 澤地萃

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 44 - THIÊN PHONG CẤU 易经 天風姤

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 43 - TRẠCH THIÊN QUẢI 易经 澤天夬

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 42 - PHONG LÔI ÍCH 易经 風雷益

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 41 - SƠN TRẠCH TỔN 易经 山澤損