Astrology.vn - Quẻ Cấu (), Tự Quái nói rằng: Quải nghĩa là quyết, quyết ắt có gặp, cho nên tiếp đến quẻ Cấu. Cấu là gặp, Quyết là ghẽ ra. Các vật quyết ghẽ thì có gặp hợp, cái gốc hợp nhau, có thể gặp nhau, vì vậy quẻ Cấu mới nối quẻ Quải. Nó là quẻ Kiền trên Tốn dưới, lấy hai thể mà nói, thì là gió đi dưới trời, dưới trời tức là muôn vật, gió đi không đâu mà chả đụng, tức là tượng “gặp”. Lại, một hào Âm mới sinh ở dưới, tức là Âm với Dương mới gặp nhau, cho nên là cấu – (Truyện của Trình Di).

 

: . . . .

Cấu Tự Quái: Quải giả quyết dã.  Quyết tất hữu sở ngộ. Cố thụ chi dĩ Cấu. Cấu giả ngộ dã.

Sau quẻ Quải là quẻ Cấu. Quải có nghĩa là phán quyết. Hễ đã phán quyết xong rồi, tất biết được lành hay dữ, phải hay chăng, chắc có người mà gặp gỡ. Cấu nghĩa là đụng gặp. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Cấu là Ngộ - ngẫu nhiên gặp gỡ.

 

 .   .   .

Cấu. Nữ tráng. Vật dụng thú nữ.

Quẻ Cấu, con gái mạnh, chớ dùng lấy con gái.

[Truyện của Trình Di: Một khi Âm mới sinh, từ đó mà lớn dần dần, rồi đến thịnh lớn, đó là con gái sắp sửa lớn mạnh. Âm lớn thì Dương tiêu, con gái mạnh thì con trai yếu, cho nên nói rằng chớ lấy hạng con gái như thế. Lấy vợ muốn được những người mềm mỏng, thuận theo, để làm nên đạo nhà. Quẻ Cấu là khí Âm tiến lên, dần dần mạnh lên mà địch nhau với khí Dương, cho nên không thể lấy. Con gái mạnh dần thì mất sự chính đính trong đạo trai gái, thế là đạo nhà hỏng rồi. Quẻ Cấu tuy một hào Âm rất nhỏ, nhưng nó có cơ lớn dần, vì vậy phải răn.]

 

 .  .   .   .   .   .  .     .   .    .   

Thoán viết: Cấu. Ngộ dã. Nhu ngộ cương dã. Vật dụng thú nữ. Bất  khả (bằng lòng, được) dữ trường dã. Thiên địa tương ngộ. Phẩm vật hàm chương dã. Cương ngộ trung chính.  Thiên hạ đại hành dã. Cấu chi thời nghĩa đại hỹ tai.

Lời thoán nói rằng: Cấu là gặp, mềm gặp cứng vậy. Chớ dùng lấy con gái, chẳng khá dùng lâu dài. Trời đất gặp nhau, các phẩm các vật đều rõ. Cứng gặp giữa chính, thiên hạ cả thi hành. Thì của quẻ Cấu lớn vậy thay.

 

 .   .  .   .

Tượng viết: Thiên hạ hữu phong. Cấu. Hậu dĩ thi mệnh cáo tứ phương.

Lời tượng nói rằng: Dưới trời có gió, là quẻ cấu. Vua coi đó mà ra mệnh bảo bốn phương.

Dưới trời có gió là quẻ Cấu - chỗ nào cũng găp. Nhà vua  - nguyên thủ - lấy đấy mà thi hành mệnh lệnh cho thông cáo đi bốn phương.

 

1. Hào Sơ Lục.

 .       .   .   .   . .

Sơ Lục.  Hệ  vu kim nị. Trinh cát. Hữu du vãng. Kiến hung. Luy thỉ phu trịch trục.

Hào sáu đầu: Buộc chưng neo sắt, chính tốt, có thửa đi. Thấy hung, con lợn còn tin nhảy nhót.

Buộc nó vào cái dây hãm (dây phanh) bằng kim khí thì đạo chính - của quân tử - mới được tốt lành, nếu để cho nó tiến lên, thấy xấu ngay, con heo gầy yếu mà tin chắc rằng nó sẽ nhảy nhót - tiểu nhân mà thả lỏng thì sẽ làm càn. Ý Hào: Răn tiểu nhân nên tự thủ.

 

 .        .   .   .

Tượng viết: Hệ vu kim nị, nhu đạo khiên dã.

Lời tượng nói rằng: Buộc chưng neo sắt, đạo mềm khéo vậy.

 

2. Hào Cửu nhị.

 .        .   .   .

Cửu nhị. Bao hữu ngư. Vô cữu. Bất lợi tân.

Hào chín hai: Bọc có cá, không lỗi, chẳng lợi khách.

Cái bọc có cá - hào 2 là bọc hào 1 là cá, không lỗi gì - vì hào 1 là tiểu nhân không nhảy ra được; không lợi đem cho gặp khách - hào 4 ứng với hào 1 sẽ giúp tiểu nhân làm bậy. Ý Hào: Quân tử gặp tiểu nhân, giữ cho nó làm điều chính.

 

 .        .   

Tượng viết: Bao hữu ngư. Nghĩa bất cập tân dã.

Lời tượng nói rằng: Bọc có cá, nghĩa chẳng kịp khách vậy.

 

3. Hào Cửu tam.

 .        .   .  .   .

Cửu tam: Đồn vô phu. Kỳ hành thứ thư. Lệ. Vô đại cữu.

Hào chín ba: Đít không da, thửa đi chật vật, nguy. Không lỗi.

Mông đít không da, nên đi chập choạng, nguy, nhưng không lỗi to. Ý hào: Cương mà không gặp được ai, cũng nguy.

 

 .         .   .

Tượng viết: Kỳ hành thứ thư. Hành vị khiên dã.

Lời tượng nói rằng: Thửa đi chật vật, đi chưa kéo vậy.

 

 4. Hào Cửu tứ.

 .       .   .

Cửu tứ. Bao vô ngư. Khởi hung.

Hào chín tư: Bọc không cá, dấy hung.

Bao không cá - hào 1 đã ở trong bao của hào 2 rồi, bắt đầu xấu - hào 4 cô lập. Ý hào: Mất dân nên xấu.

 

 .       .   .

Tượng viết: Vô ngư chi hung. Viễn dân dã.

Lời tượng nói rằng: Cái hung của sự không cá, vì xa dân vậy.

 

5. Hào Cửu ngũ.

 .       .   .   .

Cửu ngũ. Dĩ kỷ bao qua. Hàm chương. Hữu vẫn tự thiên.

Hào chín năm: Lấy cây kỷ bọc quả dưa, ngậm văn vẻ, có sa tự trời.

Lấy cây Kỷ che chùm cho cây dựa - hào 5 che cho hào 1, hàm chứa vẻ tốt đẹp, như có ở trên trời sa xuống. Ý Hào: Nói cái đạo lấy dương chế âm vậy.

 

 .       .   .   .    .

Tượng viết: Cửu ngũ hàm chương. Trung chính dã. Hữu vẫn tự thiên. Chí bất xả mệnh dã.

Lời tượng nói rằng: Hào chín năm ngậm văn vẻ, giữa chính vậy; có sa tự trời, chí chẳng bỏ mệnh.

 

6. Hào Thượng Cửu.

 .        .  .   .

Thượng Cửu. Cấu kỳ giác. Lận. Vô cữu.

Hào chín trên: Gặp thửa sừng, đáng tiếc, không lỗi.

Chỉ gặp cái sừng của mình - hào 6 cương mà ở trên cùng, xấu thẹn, không trách lỗi ai được - tự mình cô lập. Ý hào: cương không gặp ai hết.

 

.         .   .

Tượng viết: Cấu kỳ giác.  Thượng cùng lận dã.

Lời tượng nói rằng: Gặp thửa sừng, trên cùng, đáng tiếc vậy.

 

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 43 - TRẠCH THIÊN QUẢI 易经 澤天夬

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 42 - PHONG LÔI ÍCH 易经 風雷益

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 41 - SƠN TRẠCH TỔN 易经 山澤損

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 40 - LÔI THỦY GIẢI 易经 水山蹇

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 39 - THỦY SƠN KIỂN 易经 水山蹇