Astrology.vn - Quẻ Đỉnh (), Tự Quái nói rằng: Thay đổi các vật, không gì bằng các Vạc, cho nên tiếp đến quẻ Đỉnh. Sự dùng của cái Vạc là để thay đổi các vật, biến thứ sống ra thứ chín, đổi cái rắn thành cái mềm. Nước lửa giống không thể cùng ở với nhau, mà lại có thể khiến nó hợp nhau mà làm việc, mà lại không hại nhau, ấy là nó đổi được các vật, vì vậy quẻ Đỉnh mới nối quẻ Cách. Nó là quẻ trên Ly dưới Tốn, sở dĩ là Vạc vì lấy Tượng nó và lấy nghĩa của nó. Sự lấy tượng có hai cách. Nó về toàn thể thì cắm xuống là hai Chân, giữa đặc là lòng, tức là cái tượng chứa nhận đồ vật. Đối nhau  và dỏng lên ở trên là tai, nằm ngang ở trên là quai, đó là tượng cái Vạc. Nói về hai thể trên dưới, thì cây là vật theo lửa, Tốn là vào, là nghĩa thuận theo. Lấy cây theo lửa, tức là tượng cháy. Công dụng của lửa, có nướng với nấu, nướng không cần đồ, cho nên lấy về tượng nấu mà là cái Vạc. Lấy cây vào lửa là tượng ninh nấu vậy – (Truyện của Trình Di).

 

: . .

Đỉnh tự quái: Cách vật giả mạc nhược đỉnh. Cố thụ chi dĩ Đỉnh.

Cách nghĩa là biến cách, biến cách được giống vật, không gì bằng đỉnh. Đỉnh, nghĩa là cái vạc, vạc dùng để nấu các giống, biến đồ sống thành đồ chín, đổi giống cứng hóa ra giống mềm, là công dụng cách được vật, mà dễ thấy nhất là Đỉnh. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Đỉnh là Định - an định, đặt yên như đỉnh đứng 3 chân vững vàng.

 

.   .  

Đỉnh. Nguyên cát. Hanh.

Quẻ Đỉnh, cả tốt, hanh.

[Bản nghĩa của Chu Hy: Quẻ Đỉnh, thể Tốn ở dưới là nhún, thể Ly ở trên là mắt, mà hào Năm là Tai, có tượng trọng nhún thuận mà ngoài sáng suốt. Quẻ này do ở quẻ Tốn mà lại, hào Âm lên ở ngôi Năm mà phía dưới ứng với hào chín Hai là một hào Dương, cho nên lời chiêm của nó là “cả hanh”, chữ “cát” thừa.]

 

 .  .   .   .   .      .     .   .   .     .   .

Thoán viết: Đỉnh. Tượng dã. Dĩ mộc tốn hỏa. Phanh nhậm dã. Thánh nhân phanh dĩ hưởng Thượng Đế. Nhi đại phanh dĩ dưỡng Thánh hiền. Tốn nhi nhĩ mục thông minh. Nhu tiến nhi thượng hành. Đắc trung nhi ứng hồ cương. Thị dĩ nguyên hanh.

Lời thoán nói rằng: Quẻ Đỉnh là tượng vậy. Lấy cây nhún lửa, ninh nấu, đấng thánh nhân dùng sự hanh để cúng thượng đế, dùng sự cả hanh để nuôi bậc thánh hiền. Nhún mà tai mắt suốt sáng, mềm tiến mà đi lên, được giữa mà ứng nhau với hào cứng cho nên cả hanh.

 

 .   .  .   .

Tượng viết: Mộc thượng hữu hỏa. Đỉnh. Quân tử dĩ chính vị ngưng mệnh.

Lời tượng nói rằng: Trên cây có lửa, là quẻ Đỉnh. Đấng quân tử coi đó mà chính ngôi đóng mệnh.

Trên mộc có Hỏa là quẻ Đỉnh - củi nhóm lửa gốc - người quân tử lấy đấy mà ngồi chính vào vị của mình, để mệnh lệnh được tự vững gọn, vào một chỗ - nghiêm chỉnh như cái Đỉnh.

 

1. Hào Sơ Lục.

 .        .   .   .   .

Sơ Lục.  Đỉnh điên chỉ. Lợi xuất bĩ. Đắc thiếp dĩ kỳ tử. Vô cữu.

Hào sáu đầu: Vạc chổng chân, lợi ra vật hư xấu, được nàng hầu, lấy thửa con, không lỗi.

Cái vạc đảo chân lên, ích lợi là tống được ra những đồ cặn bã - cũng ích lợi, nhưng được thêm vợ bé để sinh con, không lỗi gì. Ý hào: Đức có đủ để thay cũ đổi mới.

 

 .        .   .   .   .

Tượng viết:  Đỉnh điên chỉ. Vị bội dã. Lợi xuất bĩ. Dĩ tòng qui dã.

Lời tượng nói rằng: Vạc chổng chân, chưa trái vậy; lợi ra vật hư xấu, vì theo sang vậy.

 

2. Hào Cửu nhị.

 .        .   .   .  .

Cửu nhị. Đỉnh hữu thực. Ngã cừu hữu tật. Bất ngã năng tức. Cát.

Hào chín hai: Vạc có cái chứa, kẻ thù ta có tật, chẳng ta hay tới, tốt.

Vạc đã chứa đầy - thức ăn, kẻ hờn ta - hào 1 - có lòng ghen ghét, nhưng chẳng đến gần được ta, nên vẫn tốt. Ý hào: Có đạo tự thủ nên tốt

 

 .        .   .   .    .

Tượng viết: Đỉnh hữu thực. Thận sở chi dã. Ngã cừu hữu tật. Chung vô vưu dã.

Lời tượng nói rằng: Vạc có đồ chứa, cẩn thận thửa đi vậy; kẻ thù ta có tật, trọn không lỗi vậy.

 

3. Hào Cửu tam.

 .        .   .   .   .   .

Cửu tam. Đỉnh nhĩ cách. Kỳ hành tắc. Trĩ cao bất thực. Phương vũ khuy hối. Chung cát.

Hào chín ba: Tai vạc đổi, thửa đi lấp, mỡ con chim Trĩ không ăn, đang mưa, ăn năn về thiếu, trọn tốt.

Tai vạc đương thay đổi, nên đường đi còn bị kẹt, có mỡ chim Trĩ mà chẳng ăn được, - nhưng âm dương hòa. Sắp sửa mưa - hào 6 âm ứng với hào 3 dương - thì hết ăn năn, sau tốt lành. Ý hào: Đỉnh tốt, nhưng trước bực mình sau mới hợp.

 

 .        .   .

Tượng viết: Đỉnh nhĩ cách. Thất kỳ nghĩa dã.

Lời tượng nói rằng: Tai vạc đổi, mất thửa nghĩa vậy.

 

4. Hào Cửu tứ.

 .   .     .   . .

Cửu tứ. Đỉnh triết túc. Phúc công tốc. Kỳ hình ốc. Hung.

Hào chín tư: Vạc gẫy chân, đổ đồ ăn của Ông, thửa tột giết kín, hung.

Vạc gãy chân, đổ ụp thức ăn của nhà nước, bị hình phạt nặng xấu. Ý hào: Làm lớn mà dùng người hỏng, để quốc gia bể ụp.

 

 .     .   .

Tượng viết: Phúc công tốc. Tín như hà dã.

Lời tượng nói rằng: Đổ đồ của Ông, tin đường sao vậy?

 

5. Hào Lục ngũ.

 .        .   .   .

Lục ngũ. Đỉnh hoàng nhĩ. Kim huyền . Lợi trinh.

Hào sáu năm: Vạc tai vàng, quai mầu vàng, lợi về chính bền.

Tai vạc màu vàng - hào 5 cư trung, cái đòn khiêng bằng kim khí, giữ chính bền thì ích lợi. Ý hào: Chọn người hiền trị nước, giữ đức đến cùng.

 

 .        .   .

Tượng viết:Đỉnh hoàng nhĩ. Trung dĩ vi thực dã.

Lời tượng nói rằng: Vạc tai vàng, giữ lấy làm thật vậy.

 

6. Hào Thượng Cửu.

 .        .   .   .

Thượng Cửu. Đỉnh ngọc huyền. Đại cát. Vô bất lợi.

Hào chín trên: Đỉnh quai ngọc, cả tốt, không gì không lợi.

Cái đòn khiêng đỉnh bằng ngọc - chất cương mà hòa nhuận, điều tốt lớn lắm, không có gì là chẳng lợi. Ý hào: Đức đẹp, công thành.

 

 .       .   .

Tượng viết: Ngọc huyền tại thượng. Cương nhu tiết dã.

Lời tượng nói rằng: Tai ngọc ở trên, cứng mềm có chừng độ vậy.

 

Tags: [KinhDịch] [KinhDịchGiảnYếu] [DịchLý] [64Quẻ] [QuẻKép] [QuẻDịch]

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 49 - TRẠCH HỎA CÁCH 易经 澤火革

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 48 - THỦY PHONG TỈNH 易经 水風井

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 47 - TRẠCH THỦY KHỐN 易经 澤水困

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 46 - ĐỊA PHONG THĂNG 易经 地風升

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 45 - TRẠCH ĐỊA TỤY 易经 澤地萃