Astrology.vn - Quẻ Đồng Nhân (同人). Tự quái nói rằng: Vật lý không thể bĩ mãi, cho nên tiếp đến quẻ Đồng Nhân. Trời đất không giao nhau là bĩ, trên dưới cùng nhà thì là cùng người. Nghĩa nó trái nhau với quẻ Bĩ, cho nên nó mới kế nhau. Lại nữa, cuộc đời đương bĩ ắt phải cùng người thì mới nên việc, vì vậy quẻ Đồng Nhân mới nối quẻ Bĩ. Nó là quẻ Kiền trên Ly dưới. Nói về hai tượng, thì trời là đáng ở trên, tính lửa bốc lên ngang với nhau, cho nên mới là cùng người – (Truyện của Trình Di).

 

Nói về hai thể, thì hào Năm ở ngôi chính là chủ quẻ Kiền, hào Hai là chủ quẻ Khôn, hai hào lấy sự trung chính ứng nhau, trên dưới cùng nhau, đó là nghĩa cùng người. Lại nữa, quẻ này có một hào Âm, các hào Dương đều muốn chung cùng với nó, đó là nghĩa cùng người. Quẻ khác cũng có một hào Âm, nhưng ở thời của kẻ Đồng Nhân thì hào Hai hào Năm ứng nhau, trời với lửa cùng chung với nhau, cho nên nghĩa nó lớn hơn – (Truyện của Trình Di).

Tiếp sau quẻ Bĩ là quẻ Đồng Nhân. Bĩ là bế tắc, cũng có nghĩa là cách tuyệt. Xưa nay đạo người không thể bế tắc cách tuyệt với nhau mãi. Trái lại, tất phải giao thông hòa hợp với nhau. Vả lại có giao thông hòa hợp đồng tâm hợp lực với nhau, mới làm nên việc khuynh bĩ. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Đồng Nhân là Thân - tìm bạn đồng tâm đồng lực.

 

. . . . .

Đồng Nhân: Đồng Nhân vu dã. Hanh. Lợi thiệp đại xuyên. Lợi quân tử trinh.

Cùng người ở đồng, hanh thông, lợi về sang sông lớn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử.

[Bản nghĩa của Chu Hy: Ở đồng, ý nói rộng xa mà không riêng tây, thì có đạo hanh, lấy đức mạnh mà đi, cho nên có thể sang sông. Nó là quẻ trong văn minh mà ngoài cương kiện, hào Sáu Hai trung chính mà có kẻ ứng, đó là đạo ứng quân tử. Kẻ xem như thế thì hanh thông, mà lại có thể vượt qua chỗ hiểm. Nhưng, cái mà người mình chung cùng phải hợp với đạo Quân tử thì mới có lợi.]

 

. . . . . . . . . . . .   .

Thoán viết. Đồng Nhân. Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền. Viết Đồng Nhân. Đồng Nhân viết, Đồng Nhân vu dã hanh. Lợi thiệp đại xuyên. Kiền hành dã. Văn minh dĩ kiện. Trung chính nhi ứng. Quân tử chính dã. Duy quân tử vi năng thông thiên hạ chi chí.

Lời thoán nói rằng: Quẻ Đồng Nhân, mềm được ngôi, được chỗ giữa, mà ứng với Kiền, gọi là Đồng Nhân. Quẻ Đồng Nhân nói rằng: cùng với người đồng hanh thông! Lợi về sự sang sông lớn, trời đi vậy. Văn vẻ sáng sủa và mạnh, trung chính để ứng nhau, chính đạo của đấng quân tử. Chỉ đấng quân tử là có thể thông được chí thiên hạ.

[Truyện của Trình Di: Đồng Nhân… Chí của thiên hạ muôn thứ khác nhau, lý thì có một. Đấng quân tử tỏ rõ về lý do, do nên có thể thông được chí thiên hạ. Đấng thánh nhân coi lòng của ức triệu người cũng như một lòng, là thông về lý mà thôi. Văn vẻ sáng sủa thì có thể soi các lý, cho nên mới rõ về nghĩa đại đồng; cứng mạnh thì có thể thắng lòng riêng mình, cho nên làm hết được đạo đại đồng. Như thế, thì mới có thể trung chính, hợp với sự đi của trời.]

 

. . .

Tượng viết. Thiên dữ hỏa. Đồng Nhân. Quân tử dĩ loại tộc biện vật.

Lời tượng nói rằng: Trời với lửa là quẻ Đồng Nhân, đấng quân tử coi đó mà chia các loại giống, phân biệt các vật.

[Bản nghĩa của Chu Hy: Trời ở trên mà lửa bốc lên, ấy là tính nó giống nhau; chia các loại giống, phân biệt các vật, là để xét sự khác nhau mà làm cho giống nhau.]

 

1. Hào Sơ Cửu.

.     . .

Sơ Cửu. Đồng Nhân vu môn. Vô cữu.

Hào chín đầu: Cùng người ở cửa, không lỗi.

Cùng với người ngoài cửa, không lỗi gì. Ý Hào: Có sự cải cách tốt.

 

.     . 咎也。

Tượng viết. Xuất môn Đồng Nhân. Hựu thùy cữu dã.

Lời tượng nói rằng: Ra cửa cùng người, còn ai trách vậy.

 

2.   Hào Lục nhị.

. . .

Lục nhị. Đồng Nhân vu tông. Lận.

Hào sáu hai: Cùng người ở họ, đáng tiếc.

Cùng người đi vào tông phái, hối thẹn - hào 2 thân riêng với hào 5 ứng, mất vô tư. Ý Hào: có sánh vai với người, nhưng không tốt.

 

. . .

Tượng viết.  Đồng Nhân vu tông. Lận đạo dã.

Lời tượng nói rằng: Cùng người ở họ, cách đáng tiếc vậy.

 

3.  Hào Cửu tam.

.       . . .

Cửu tam. Phục nhung vu mãng. Thăng kỳ cao lăng. Tam tuế bất hưng.

Hào chín ba: Phục quân ở rừng, lên thửa gò cao, ba năm không dấy lên.

Dấu binh khí ở rừng, lên gò cao nơi mình đứng - hào 3 rinh hào 2, nhưng ba năm chẳng hưng khởi được. Ý  Hào: Chẳng có phận thì cầu cạnh sao được.

 

.       . . . .

Tượng viết: Phục nhung vu mãng. Địch cương dã. tam tuế bất hưng, An hành dã.

Lời tượng nói rằng: Phục quân ở rừng, địch với kẻ cứng, ba năm không dấy, là đi không được vậy.

 

4.   Hào Cửu tứ.

. . . .  

Cửu tứ. Thừa kỳ dung. Phất khắc công. Cát.

Hào chín tư: Cưỡi thừa tường, không đánh được, tốt.

Cưỡi bức tường - hào 3, nhưng chẳng đánh phá gì, tốt. Ý Hào: biết lấy điều nghĩa mà chế tài cái thế lực.

 

. . . . .

Tượng viết: Thừa kỳ dung. Nghĩa phất khắc dã. Kỳ cát. Tắc khốn nhi phản tắc dã.

Lời tượng nói rằng: Cưỡi thửa tường, nghĩa không thể được vậy; Sự tốt đó, là bị khốn mà biết quay lại phép tắc vậy.

 

5. Hào Cửu ngũ.

.     同人,先 . .

Cửu ngũ. Đồng Nhân tiên hào đào nhu hậu tiếu. Đại sư khắc tương ngộ.

Hào chín năm: Cùng với người, trước kêu gào mà sau cười, quân lớn được, gặp nhau.

Cùng người, trước phải hô hào, sau mới vui. Dùng quân đánh to rồi mới được gặp nhau - gặp hào 2. Ý Hào: Trước bực mình, sau mới gặp, cũng phải mượn đến sức mạnh mới xong.

 

.     . . . .

Tượng viết. Đồng Nhân chi tiên. Dĩ trung trực dã. Đại sư tương ngộ. Ngôn tương khắc dã.

Lời tượng nói rằng: Lúc trước sự cùng, người vì ở giữa mà thẳng vậy; quân lớn gặp nhau, ý nói được nhau vậy.

 

6. Hào Thượng cửu. 

. . .

Thượng Cửu. Đồng Nhân vu giao. Vô hối.

Hào chín trên: Cùng người ở đồng, không ăn năn.

Cùng người ở khoảng đất ngoài thành, không hối hận. Ý Hào: đứng riêng, tự thủ, cũng có điều sở đắc.

 

. . .

Tượng viết: Đồng Nhân vu giao. Chí vị đắc dã.

Lời tượng nói rằng: Cùng người ở đồng, chí chưa được vậy.

 

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 12 - THIÊN ĐỊA BĨ 易经 天地否

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 11 - ĐỊA THIÊN THÁI 易经 地天泰

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 10 - THIÊN TRẠCH LÝ 易经 天澤履

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 09 - PHONG THIÊN TIỂU SÚC 易经 風天小畜

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 08 - THỦY ĐỊA TỶ 易经 水地比