Astrology.vn - Quẻ Lữ (), Tự Quái nói rằng: Phong là lớn, lớn tới cùng ắt mất chỗ ở, cho nên tiếp đến quẻ Lữ. Lớn thịnh cùng tột, thì ắt mất nơi yên ở, vì vậy quẻ Lữ mới nối quẻ Phong. Nó là quẻ Ly trên Cấn dưới, núi thì đậu mà không dời, lửa thì đi mà không ở, là tượng “xa đi chẳng ở”, cho nên là sự hành lữ. Lại, bám mắc ở ngoài, cũng là tượng “hành lữ” – (Truyện của Trình Di).

 

:  . . .

Lữ tự quái: Phong giả đại dã, cùng đại giả tất thất kỳ cư, cố thụ chi dĩ Lữ.

Sau quẻ Phong tiếp quẻ Lữ. Phong nghĩa là thịnh lớn, thịnh lớn đã cùng cực, tất đến mất chốn ở mà phải đi ở độ. Lữ nghĩa là bỏ nhà mà đi ra ngoài làm khách. Người mà phải đi làm khách, có làm gì nên việc lớn được đâu. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Lữ là khách - khách lữ hành đi xa, không yên trí, lúc nào cũng phải thận trọng.

 

.   .  .  .

Lữ. Tiểu hanh. Lữ trinh. Cát.

Quẻ Lữ, nhỏ hanh, thông sự đi đường, chính bền tốt.

[Bản nghĩa của Chu Hy: Đây là lấy tài quẻ mà nói. Như tài quẻ này có thể hanh thông nho nhỏ, được lẽ trinh chính của sự đi đường mà tốt… Hành lữ không phải ở chỗ thường, hình như có thể cẩu thả, song “đạo” không chỗ nào không ở, cho nên việc hành lữ cũng có chỗ chính của nó, không thể trong phút chốc mà lìa cái lẽ chính đó.]

 

 .  .   .   .   .   .   .    .   .

Thoán viết: Lữ. Tiểu hanh. Nhu đắc trung hồ ngoại. Nhi thuận hồ cương. Chỉ nhi lệ hồ minh. Thị dĩ tiểu hanh. Lữ trinh cát dã. Lữ chi thời nghĩa đại hỹ tai.

Lời thoán nói rằng: Quẻ Lữ, nhỏ hanh thông, mềm được giữa ở ngoài mà thuận với cứng, đậu mà mắc với sáng, cho nên nhỏ hanh thông, đi đường chính bền tốt vậy. Thì của quẻ Lữ lớn vậy thay.

 

 .       .  .   .  .

Tượng viết: Sơn thượng hữu hỏa. Lữ. Quân tử dĩ minh thận dụng hình. Nhi bất lưu ngục.

Lời tượng nói rằng: Trên núi có lửa là quẻ Lữ, đấng quân tử coi đó mà sáng ghín (cẩn thận) dùng hình, mà chẳng để ngục đọng lại.

Trên núi có lửa là quẻ Lữ - khách xa. Người quân tử lấy đấy mà sáng suốt (như lửa) thận trọng (như núi) trong việc dùng hình luật, mà chẳng để giam lâu trì trệ trong ngục.

 

1. Hào Sơ Lục.

 .       .   .

Sơ Lục. Lữ tỏa tỏa. Tư kỳ sở thủ tai.

Hào sáu đầu: Hành lữ nhỏ mọn, ấy là cái lấy vạ.

Lữ khách nhỏ nhặt, ấy là lãnh tai họa về mình. Ý hào: Xử sự với tư cách người khách nhỏ nhặt.

 

 .       .   .

Tượng viết: Lữ tỏa tỏa. Chí cùng tai dã.

Lời tượng nói rằng: Hành lữ nhỏ mọn, chí cùng hại vậy.

 

2. Hào Lục nhị.

 .       .   .   .

Lục nhị.  Lữ tức thứ. Hoài kỳ tư. Đắc đồng bộc trinh.

Hào sáu hai: Hành lữ tới chỗ trọ, ôm thửa của, được thằng nhỏ đầy tớ, chính bền.

Lữ khách đến nhà trọ, hắn mang tiền của, được người tớ bé, giữ chính. Ý hào: lữ khách được an lành.

 

 .       .   .

Tượng viết: Đắc đồng bộc trinh. Chung vô vưu dã.

Lời tượng nói rằng: Được thằng nhỏ đầy tớ chính bền, chọn không lỗi vậy.

 

3. Hào Cửu tam.

 .       .   .   .

Cửu tam. Lữ phần kỳ thứ. Táng  kỳ đồng bộc.  Trinh lệ.

Hào chín ba: Hành lữ, cháy thửa nhà trọ; mất thửa thẳng nhỏ đầy tớ chính bền, nguy.

Lữ khách mà đốt quán trọ của mình (mất lòng trên) bỏ mất tớ trẻ của mình (mất lòng dưới) dù chính cũng nguy. Ý hào: Lữ khách chẳng gần nhân tình nên xấu

 

 .       .   .   .   .

Tượng viết: Lữ phần kỳ thứ. Diệc dĩ thương hĩ. Dĩ lữ dữ hạ. Kỳ nghĩa táng dã.

Lời tượng nói rằng: Hành lữ cháy thửa nơi trọ cũng đã hại vậy; lấy thì hành lữ cùng với kẻ dưới, thửa nghĩa mất vậy.

 

4. Hào Cửu tứ.

 .       .   .   .

Cửu tứ. Lữ vu xử. Đắc kỳ tư phủ. Ngã tâm bất khoái.

Hào cửu tứ: Hành lữ chưng ở, được thửa của búa, lòng ta chẳng sướng.

Lữ khách đến chỗ ở tạm, đươc tiền của và đồ hộ thân, nhưng lòng mình chẳng được vui vẻ. Ý hào: được quán trọ tử tế, để lo chuyện thiên hạ.

 

 .       .   .   .     

Tượng viết: Lữ vu xử. Vị đắc vị dã. Đắc kỳ tư phủ. Tâm vị khoái dã.

Lời tượng nói rằng: Hành lữ chưng ở, chưa được ngôi vậy; được thửa cửa búa, lòng chưa sướng vậy.

 

5. Hào Lục ngũ.

 .       .   .

Lục ngũ. Xạ trĩ. Nhất thỉ vong. Chung dĩ dự dã.

Hào sáu năm: Bắn chim trĩ, một phát tên mất, trọn lấy khen mệnh.

Bắn con chim trĩ - con vật lông đẹp văn minh, tuy có hao mất một mũi tên, nhưng cuối cùng được ban khen. Ý hào: Mất ít mà được nhiều

 

 .       .   .

Tượng viết: Chung dĩ dự mệnh. thượng đãi dã.

Lời tượng nói rằng: Trọn lấy khen mệnh, trên kịp vậy.

 

6. Hào Thượng Cửu.

 .       .   .     .  .

Thượng Cửu. Điểu phần kỳ sào. Lữ nhân tiên tiếu hậu Hào đào. Táng ngưu vu dị. Hung.

Hài chín trên: Chim cháy thửa tổ, kẻ hành lữ trước cười sau kêu gào; mất trâu chưng dễ dàng. Hung.

Như chim bị cháy tổ, lữ khách trước thì cười, nói, sau phải kêu gào; mất trâu (hay bò) vì tính khinh dễ, nên mắc hung họa. Ý hào: Lữ khách ở nơi cao quá nên mắc họa.

 

 .       .   .   .   .

Tượng viết: Dĩ lữ tại thượng. Kỳ nghĩa phần dã. Táng ngưu vu dị. Chung mạc chi văn dã.

Lời tượng nói rằng: Lấy kẻ hành lữ ở trên, thửa nghĩa cháy vậy; mất Trâu nhưng dễ dàng, trọn chẳng nghe vậy.

 

Tags: [KinhDịch] [KinhDịchGiảnYếu] [DịchLý] [64Quẻ] [QuẻKép] [QuẻDịch]

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 55 - LÔI HỎA PHONG 易经 雷火豐

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 54 - LÔI TRẠCH QUY MUỘI 易经 雷澤 歸妹

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 53 - PHONG SƠN TIỆM 易经 風山漸

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 52 - BÁT THUẦN CẤN 易经 艮為山

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 51 - BÁT THUẦN CHẤN 易经 震為雷