Astrology.vn - Quẻ Vô Vọng (無妄), Tự Quái nói rằng: trở lại thì chẳng càn rỡ, cho nên tiếp đến quẻ Vô Vọng. Trở lại, tức là quay về với đạo, trở lại đạo là hợp với lẽ chính mà không càn rỡ, cho nên sau quẻ Phục tiếp đến quẻ Vô Vọng. Nó là quẻ Kiền trên Chấn dưới. Chấn về chủ động, động theo lẽ trời mà không càn, động theo lòng dục của người là càn. Nghĩa quẻ Vô Vọng lớn lắm thay – (Truyện của Trình Di).

 

Sau quẻ Phục là quẻ Vô Vọng. Đã phục rồi thì không cần càn. Người ta sở dĩ không làm càn là vì quên mất thiên lý. Hễ đã biết trở lại theo thiên lý, thời có làm càn nữa đâu. Vô Vọng phát động bằng tư tưởng, hoạt động bằng hành vi, mà tất thảy đều hợp với lẽ trời. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Vô vọng là vô dục vọng - phóng nhậm tự nhiên.

 

  妄:元,亨,利,貞。 眚,不 往。

 Vô vọng. Nguyên, Hanh. Lợi, Trinh. Kỳ phỉ chính hữu sảnh. Bất lợi hữu du vãng.

Quẻ Vô Vọng, cả hanh, lợi về chính bền; thửa chẳng chính có tội, không lợi có thửa đi.

[Bản nghĩa của Chu Hy: Vô Vọng nghĩa là lý tự nhiên, sách Sử Ký chép: vô vọng nghĩa là “không cần kỳ vọng mà cũng có được” – như thế cũng thông. Trong hai thể, Chấn động mà Kiền mạnh, hào Chín Năm đứng cứng ở giữa mà ứng với hào Chín Hai, cho nên lời khuyên của nó là “cả hanh mà lợi về sự chính, không chính thì có tội mà không lợi, có thửa đi”.]

 

  :   妄,剛 來,而 內。動 健,剛 應,大 正, 也。其 眚,不 往。無 往,何 矣?天 佑,行 哉?

Thoán viết:  Vô Vọng. Cương tự ngoại lai nhi vi chủ ư nội. Động nhi kiện. Cương trung nhi ứng. Đại hanh dĩ chính. Thiên chi mệnh dã. Kỳ phỉ chính hữu sảnh. Bất lợi hữu du vãng. Vô Vọng chi vãng. Hà chi hĩ. Thiên mệnh bất hựu. Hành hĩ tai.

Lời thoán nói rằng: Quẻ Vô Vọng, cứng tự ngoài đến, mà làm chủ ở trong. Động mà mạnh, cứng giữa mà có ứng với, cả hanh và chính, mệnh của trời vậy. Thửa chẳng chính, có tội, chẳng lợi có thửa đi, không càn mà đi, đi đâu nhỉ? Mệnh trời không giúp, đi được chăng?

 

象曰 :   行,物 ; 時,育 物。

Tượng viết. Thiên hạ lôi hành. Vật dữ Vô Vọng. Tiên vương dĩ mậu đối thời dục vạn vật.

Lời tượng nói rằng: Dưới trời sấm chạy, vật được phú tính, là quẻ Vô Vọng; tiên Vương coi đó mà tốt đối thì, nuôi muôn vật.

Dưới trời sấm động, mọi vật được bẩm tính, đó là quẻ Vô vọng (tự nhiên). Đấng Tiên Vương lấy đấy mà đem cái thịnh vượng từng thời tiết để nuôi muôn loài.

 

1. Hào Sơ Cửu.

:       妄,往 吉。

Sơ Cửu. Vô vọng vãng cát.

Hào chín đầu: Không càn, đi tốt.

Để tự nhiên tốt. Ý Hào: Lấy lòng thành mà tác động thì việc gì chẳng được.

 

曰:      往,得 也。

Tượng viết: Vô vọng chi vãng. Đắc chí dã.

Lời tượng nói rằng: Sự đi của đức không càn, là đắc chí vậy.

 

2.  Hào Lục nhị.

:      獲,不 畬,則 往。

Lục nhị. Bất canh hoạch. Bất chi dư. Tắc lợi hữu du vãng.

Hào sáu hai: Chẳng cấy gặt, chẳng ngả ngấu thì có lợi thửa đi.

Chẳng cầy đi cầy lại, chẳng gặt hái, cứ tiến hành thời có lợi. Ý Hào: lòng công bằng, việc làm ích lợi.

 

曰:     獲,未 也。

Tượng viết:  Bất canh hoạch. Vị phú dã.

Lời tượng nói rằng: Chẳng cầy gặt, chửa giầu vậy.

 

3. Hào Lục tam.

:      災,或 牛,行 得,邑 災。

Lục tam. Vô vọng chi tai. Hoặc hệ chi ngưu. Hành nhân chi đắc. Ấp nhân chi tai.

Hào sáu ba: Cái hại của sự không càn, hoặc buộc con trâu, kẻ đi đường mà được, người ấp bị hại.

Cái vạ tự nhiên, ví như buộc con trâu, người qua đường lấy trâu, người ở ấp ấy bị vạ lây. Ý Hào: vốn không làm nên vạ mà vạ tự nhiên đến.

 

曰:    牛,邑 也。

Tượng viết:  Hành nhân đắc ngưu. Ấp nhân tai dã.

Lời tượng nói rằng: Người đi đường được trâu, là hại của người đấy vậy.

 

4. Hào Cửu tứ.

:     貞,無 咎。

Cửu tứ. Khả trinh. Vô cữu.

Hào chín tư: Khả trinh, không lỗi.

Có thể giữ bền chính thì không lỗi gì. Ý hào: Giữ chính thì ít lỗi lầm.

 

曰:    咎,固 也。

Tượng viết:  Khả trinh vô cữu. Cố hữu chi dã.

Lời tượng nói rằng: Khả trinh không lỗi, cố giữ đó vậy.

 

5. Hào Cửu ngũ.

疾,勿 喜。

Cửu ngũ. Vô vọng chi tật. Vật dược hữu hỷ.

Cái tật không càn, đừng thuốc, có mừng.

Tự nhiên bị bệnh, chớ thuốc thang gì - tự nhiên khỏi, có mừng. Ý Hào: trên dưới hòa hợp, nếu ngoài ý muốn có xảy chuyện gì, êm ngay.

 

曰: 藥,不 也。

Tượng viết: Vô vọng chi dược. Bất khả thí dã.

Lời tượng nói rằng: Cái thuốc không càn, chẳng khả thử.

 

6. Hào Thượng Cửu.

:      妄,行 眚,無 利。

Thượng Cửu. Vô vọng hành hữu sảnh. Vô du lợi.

Hào chín trên: Không càn mà đi, có tội, không thửa lợi.

Để tự nhiên, làm thì hại, không lỗi gì. Ý Hào: tin chắc quá thì rồi hết cả tin.

 

曰:     行,窮 也。

Tượng viết:  Vô vọng chi hành. Cùng chi tai dã.

Lời tượng nói rằng: Không càn mà đi, là hại của sự cùng cực.

 

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 24 - ĐỊA LÔI PHỤC 易经 地雷復

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 23 - SƠN ĐỊA BÁC 易经 山地剝

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 22 - SƠN HỎA BÍ 易经 山火賁

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 21 - HỎA LÔI PHỆ HẠP 易经 火雷噬嗑

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 20 - PHONG ĐỊA QUÁN 易经 風地觀