Astrology.vn - Quẻ Phong (), Tự Quái nói rằng: Được chỗ về ắt lớn, cho nên tiếp đến quẻ Phong. Loài vật về họp, ắt thành sự lớn, cho nên sau quẻ Quy Muội, tiếp đến quẻ Phong. Phong là nghĩa thịnh lớn. Nó là quẻ Chấn trên Ly dưới, Chấn là động Ly là sáng, lấy sự sáng mà động, động mà sáng được, đều là cách làm đến cuộc thịnh. Sáng đủ để soi, động đủ để hanh, rồi mới đem đến được cuộc thịnh lớn – (Truyện của Trình Di).

 

: .  .  .

Phong tự quái: Đắc kỳ sở quy giả tất đại, cố thụ dĩ chi Phong, Phong giả đại dã.

Quy có nghĩa là có chốn về, hễ vật gì có chốn quy kết, hay làm việc gì đó có kết quả, thảy đều gọi bằng “đắc kỳ sở quy”. Được vậy sẽ thịnh lớn. Phong nghĩa là thịnh, cũng có nghĩa là lớn. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Phong là phong mãn, phong phú, là đại - lớn, đầy, thịnh nên e rằng đến cực rồi sẽ suy.

 

 .  .   .   .   .

Phong. Hanh. Vương cách chi. Vật ưu. Nghi nhật trung.

Quẻ Phong hanh thông, vua đến đấy, chớ lo, nên mặt trời giữa.

[Bản nghĩa của Chu Hy: Phong là lớn, lấy sức sáng mà động, đấy là cái thế thịnh lớn, cho nên lời chiêm của nó có đạo hanh thông. Nhưng đấng vương giả tới bậc đó, thịnh cực sẽ suy, có cách đáng lo. Thánh nhân cho rằng, lo suông cũng vô ích, hễ biết giữ thường, chẳng đến quá thịnh là được. Cho nên răn rằng: “Chớ lo, nên mặt trời giữa”.]

 

 .  .   .   .   .   .   .     .     .   .   .   .   .     

Thoán viết: Phong. Đại dã. Minh dĩ động. Cố phong. Vương cách chi. Thượng đại dã. Vật ưu nghi nhật trung. Nghi chiếu thiên hạ dã. Nhật trung tắc trắc. Nguyệt doanh tắc thực. Thiên địa doanh hư. Dữ thời tiêu tức. Nhi huống ư nhân hồ?  Huống ư quỉ thần hồ? 

Lời thoán nói rằng: Thịnh là lớn, sáng và động, cho nên thịnh. Vua đến đó, chuộng lớn vậy. Chớ lo, nên mặt trời giữa, soi gầm trời vậy. Mặt trời giữa thì dé, mặt trăng đầy thì khuyết; trời đất đầy rỗng, cùng thì cùng tiêu sinh, mà phương chi tới người? Phương chi tới quỷ thần.

 

 .   .  .   .

Tượng viết: Lôi điện giai chí. Phong. Quân tử dĩ triết ngục trí hình.

Lời tượng nói rằng: Sấm chớp đều đến là quẻ Phong, đấng quân tử coi mà bẻ ngục đến hình.

Sấm chớp đều đến là quẻ Phong - lớn. Người quân tử lấy đấy mà làm gãy gọn được lời xét đoán tù đày, làm sáng tỏ được hình án.

 

1. Hào Sơ Cửu.

 .   .   .   .

Sơ Cửu. Ngộ kỳ phối chủ. Tuy tuần vô cữu. Vãng hữu thượng.

Hào chín đầu: Gặp thử chủ sánh dẫn, đều không lỗi, đi có chuộng.

Gặp được chủ sánh nhau với mình - hào 4 sanh hào 1 cùng cả - tuy cân đều nhau mà không lỗi, tiến đi có sự đáng khen. Ý hào: Đức ngang nhau, công giúp nhau

 

 .   .   .

Tượng viết: Tuy tuần vô cữu. Quá tuần tai dã.

Lời tượng nói rằng: Dẫu đều không lỗi, quá đều hại vậy.

 

2. Hào Lục nhị.

 .         .   .   .      .  .

Lục nhị. Phong kỳ bộ. Nhật trung kiến đẩu. Vãng đắc nghi tật. Hữu phu phát nhược. Cát.

Hào sáu hai: Thịnh thửa trướng, mặt trời giữa thấy sao đẩu, đi được ngờ ghét, có tin dường mở ra vậy, tốt.

Lớn thay cái vật che lấp mình - hào 5 âm che lấp, nên giữa ngày mà thấy được sao đẩu - tức ngày tối tăm, đi thì bị ngờ ghét, nhưng cứ giữ lòng chí thành, mong khai phát được thì tốt. Ý hào: có đức mà bị người trên che lấp, cứ giữ chí thành.

 

 .        .   .

Tượng viết: Hữu phu phát nhược. Tín dĩ phát chí dã.

Lời tượng nói rằng: Có tin dường mở ra vậy, là dùng sự tin để mở chí vậy.

 

3. Hào Cửu tam.

 .        .   .   .    .

Cửu tam. Phong kỳ bái. Nhật trung kiến muội. Triết kỳ hữu quăng. Vô cữu.

Hào chín ba: Thịnh thửa màn, mặt trời giữa thấy sao mạt, gãy thửa cánh tay phải, không lỗi.

Lớn thay cái màn bịt kín mình - bị hào 6 xấu, giữa ngày mà thấy cả đám sao nhỏ - tức là ngày tối tăm, mình gãy cánh tay phải biết trách lỗi ai. Ý hào: Gặp chủ không xứng đáng, mình sáng suốt cũng vô dụng.

 

 .        .   .   .    

Tượng viết : Phong kỳ bái. Bất khả đại sự dã. Triết kỳ hữu quăng. Chung bất khả dụng dã.

Lời tượng nói rằng: Thịnh thửa màn, chẳng khá làm việc lớn vậy; gãy thửa cánh tay phải, trọn chẳng khá dùng vậy.

 

4. Hào Cửu Tứ.

 .           .   .   . .

Cửu tứ. Phong kỳ bộ. Nhật trung kiến đẩu. Ngộ kỳ di chủ. Cát.

Hào chín tư: Thịnh thửa trướng, mặt trời giữa thấy sao đẩu, gặp thửa chủ ngang tốt.

Lớn thay cái vật che lấp mình, giữa ngày mà trông thấy cả sao đẩu; gặp ông di chủ ngang thưng - hào 4 và hào 1 cùng dương cả, tốt. Ý Hào: Tuy gặp cấp trên không xứng đáng, nhưng cũng tiến lên thì tốt.

 

 .           .   .   .   .     .  .   .

Tượng viết: Phong kỳ bộ. Vị bất đáng dã. Nhật trung kiến đẩu. U bất minh dã. Ngộ kỳ di chủ. Cát hành dã.

Lời tượng nói rằng: Thịnh thửa trướng, ngôi chẳng đáng vậy. Mặt trời giữa thấy sao đẩu, tối chẳng sáng vậy.Gặp thửa chủ ngang, đi tốt vậy.

 

5. Hào Lục ngũ.

 .       .   .  .

Lục ngũ. Lai chương. Hữu khánh dự. Cát.

Hào sáu năm: Lại đẹp, có phúc khen, tốt.

Mời người có tài tốt đến thì thảy có hạnh phúc, được tiếng khen, tốt. Ý hào: Khuyên cấp trên cầu hiền, nên nhân đó được người hiền.

 

 .       .   

Tượng viết: Lục ngũ chi cát. Hữu khánh dã.

Lời tượng nói rằng: Cái tốt của hào sáu Năm, có phúc vậy.

 

6. Hào Thượng Lục.

 .          .   .    .   .  .

Thượng Lục. Phong kỳ ốc. Bộ kỳ gia. Khuy kỳ bộ. Huých kỳ vô nhân. Tam tuế bất địch. Hung.

Hào sáu trên: Thịnh thửa mái, che thửa nhà, nhòm thửa cửa, hiu quạnh thửa không người, ba năm chẳng thấy, hung.

Lớn thay cái nóc, che lấp cả chỗ ở, nhìn vào ngõ, vắng tanh không người, ba năm chẳng thấy mặt, xấu. Ý hào: Sáng quá hóa tối nên xấu vậy.

 

 .       .   .   .      .   .

Tượng viết: Phong kỳ ốc. Thiên tế tường dã. Khuy kỳ bộ. Huých kỳ vô nhân. Tự tàng dã.

Lời tượng nói rằng: Thịnh thửa mái nhà, giữa trời lượn vậy; nhòm thửa cửa hiu quạnh, thửa không người. Tự giấu vậy.

 

Tags: [KinhDịch] [KinhDịchGiảnYếu] [DịchLý] [64Quẻ] [QuẻKép] [QuẻDịch]

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 54 - LÔI TRẠCH QUY MUỘI 易经 雷澤 歸妹

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 53 - PHONG SƠN TIỆM 易经 風山漸

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 52 - BÁT THUẦN CẤN 易经 艮為山

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 51 - BÁT THUẦN CHẤN 易经 震為雷

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 50 - HỎA PHONG ĐỈNH 易经 火風鼎

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 49 - TRẠCH HỎA CÁCH 易经 澤火革