Astrology.vn - Quẻ Bí (), Tự quái nói rằng: “hạp” nghĩa là hợp, các vật không thể hợp lại một cách cẩu thả, cho nên tiếp đến quẻ Bí. Bí là trang sức, các vật hợp nhau ắt có văn vẻ, văn vẻ tức là trang sức. Ví như người ta tụ họp thì có dáng dấp lên xuống, các vật tụ họp thì có thứ tự hàng dẫy, đó là hợp nhau ắt có văn vẻ. Vì vậy, quẻ Bí mới nối tiếp quẻ Phệ Hạp. Nó là quẻ dưới Núi có Lửa, Núi là cây cỏ trăm vật tụ hợp, dưới núi có lửa chiếu lên, cỏ cây phẩm loại đều được chùm trong ánh sáng mầu vẻ của nó, đó là tượng phần sức, cho nên mới là quẻ Bí – (Truyện của Trình Di).

 

Sau quẻ Phệ Hạp tới quẻ Bí. Hạp nghĩa là hợp. Vật không thể xoàng xoàng chạ chạ hợp được. Hễ đã hợp, tất phải có văn sức. Bí có nghĩa là văn sức. Người nhóm họp tất phải trật tự uy nghi, vật nhóm họp tất phải có thứ tự hàng liệt. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Bí là sức - trang sức, làm cảnh đẹp thêm.

 

 賁:亨。 往。

 Bí. Hanh. Tiểu lợi hữu du vãng.

Quẻ Bí hanh, hơi có lợi thửa đi.

[Truyện của Trình Di: Các vật có trang sức mới có thể hanh thông, cho nên nói rằng: Không gốc không đứng, không có văn vẻ thì không làm được, có sự thực mà thêm văn sức, thì có thể hanh. Cái đạo văn sức, có thể thêm phần sáng sủa văn vẻ, cho nên lợi về sự tiến lên.]

 

:  賁,亨 剛,故 亨。 柔,故 往。天 止,人 也。觀 文,以 文,以 下。

Thoán viết: Bí hanh. Nhu lai nhi văn Cương. Cố hanh. Phân Cương thượng nhi văn Nhu. Cố tiểu lợi hữu du vãng. Thiên văn dã. Văn minh dĩ chỉ. Nhân văn dã. Quan hồ thiên văn. Dĩ sát thời biến. Quan hồ nhân văn. Dĩ hóa thành thiên hạ.

Lời thoán nói rằng: Quẻ Bí hanh. Mềm lại mà văn sức cho cứng, cho nên hanh; chia cứng lên mà văn sức cho mềm, cho nên hơi lợi có thửa đi, văn vẻ của trời vậy. Văn vẻ sáng sủa để đỗ, văn vẻ của người vậy. Xem chưng văn vẻ của trời để xét sự biến của các mùa. Xem chưng văn vẻ của người, để hóa nên thiên hạ.

 

: 火,賁 政,無 獄。

Tượng viết. Sơn hạ hữu hỏa. Bí. Quân tử dĩ minh thứ chính. Vô cảm chiết ngục.

Lời tượng nói rằng: Dưới núi có lửa là quẻ Bí, đấng quân tử coi đó mà tỏ mọi chính, không quả cảm về việc đoán ngục.

Dưới núi có lửa là quẻ Bỉ (trang sức đẹp thêm). Người quân tử lấy đấy mà làm sáng tỏ việc chính trị thường thường không dám xử đoán việc hình ngục.

 

1.  Hào Sơ Cửu.

:     趾,舍 徒。

Sơ Cửu. Bí kỳ chỉ. Xả xa nhi đồ.

Hào chín đầu: Trang sức thửa ngón chân, bỏ xe mà đi không.

Trang sức ngón chân, bỏ xe mà đi bộ. Ý Hào: an phận dưới.

 

曰:    徒,義 也。

Tượng viết:  Xả xa nhi đồ. Nghĩa phất thừa dã.

Lời tượng nói rằng: Bỏ xe mà đi không, nghĩa không nên cưỡi vậy.

 

 2. Hào  Lục nhị.

:    須。

Lục nhị. Bí kỳ tu.

Hào sáu hai: Trang sức cái râu của mình.

Trang sức bộ râu. Ý Hào: trang sức cho người để chấn tác việc làm

 

曰:   須,與 也。

Tượng viết: Bí kỳ tu. Dữ thượng hưng dã.

Lời tượng nói rằng: Trang sức cái râu của mình, cùng trên dấy vậy.

 

3. Hào Cửu tam.

:      如,永 吉。

Cửu tam. Bí như nhu như. Vĩnh trinh cát.

Hào chín ba: Rõ ràng vậy, bóng mượt vậy; mãi mãi chính bền tốt.

Trang sức cho nhau, như thấm nhuần cho nhau, như giữ chính thì tốt. Ý Hào: nếp sống an nhàn.

 

曰:     吉,終 也。

Tượng viết:  Vĩnh trinh chi cát. Chung mạc chi lăng dã.

Lời tượng nói rằng: Lâu dài chính bền mà tốt, là vì không gì lấn nó.

 

4.  Hào Lục tứ.

:      如,白 如,匪 媾。

Lục tứ. Bí như ba như. Bạch mã hàn như. Phỉ khấu hôn cấu.

Hào sáu tư: Rỡ ràng vậy, phơ phơ vậy, ngựa trắng có cánh vậy. Chẳng phải giặc, dâu gia.

Trang sức cho nhau như làm trắng toát cho nhau, ngựa trắng bay như chẳng phải kẻ cướp mà là người cầu hôn. Ý Hào: cầu nhau thương mến nhau.

 

曰:     四,當 也。 媾,終 也。

Tượng viết: Lục tứ đáng vị. Nghi dã. Phỉ khấu hôn cấu. Chung vô vưu dã.

Lời tượng nói rằng: Sáu tư đương ngôi, đáng ngờ vậy; chẳng phải giặc đâu, dâu gia, sau chót không oán vậy.

 

5. Hào Lục ngũ.

:     園,束 戔,吝,終 吉。

Lục ngũ. Bí vu khâu viên. Thúc bạch tiên tiên. Lận. Chung cát.

Hào sáu năm: Trang sức ở gò vườn, bó lụa mỏng hẹp, đáng tiếc, sau chót tốt.

Trang sức ở gò, ở vườn. Bó lụa mỏng mỏng, hối thẹn nhưng sau tốt. Ý Hào: Lấy đức tiết kiệm mà trị nước.

 

曰:    吉,有 也。

Tượng viết:  Lục ngũ chi cát. Hữu hỷ dã.

Lời tượng nói rằng: Cái tốt của hào sáu Năm, có sự mừng vậy.

 

 6. Hào Thượng Cửu.

:     賁,無 咎。

Thượng cửu. Bạch bí. Vô cữu.

Hào chín trên: Trang sức bằng mầu trắng, không lỗi.

Trang sức trắng nguyên, không lỗi gì. Ý Hào: trang sức đến cùng, trở về gốc cũ nên tránh được lầm lỗi.

 

  曰:   咎,上 也。

Tượng viết: Bạch bí vô cữu. Thượng đắc chí dã.

Lời tượng nói rằng: Trang sức bằng mầu trắng, không lỗi, ở trên mà đắc chí vậy.

 

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 21 - HỎA LÔI PHỆ HẠP 易经 火雷噬嗑

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 20 - PHONG ĐỊA QUÁN 易经 風地觀

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 19 - ĐỊA TRẠCH LÂM 易经 地澤臨

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 18 - SƠN PHONG CỔ 易经 山風蠱

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 17 - TRẠCH LÔI TÙY 易经 澤雷隨