Astrology.vn - Quẻ Ký Tế (既濟), Tự Quái nói rằng: có qua vật ắt phải sang, cho nên tiếp đến quẻ Tế. Qua được với vật ắt có thể sang, cho nên sau quẻ Tiểu Quá tiếp đến quẻ Ký Tế. Nó là quẻ nước ở trên lửa, nước lửa giao nhau thì thành công dụng, vật nào xứng đáng với sự dùng của vật đấy, cho nên là đã sang, tức là cái thì muôn việc thiên hạ đã nên vậy – (Truyện của Trình Di).

 

: , .

Ký Tế tự quái: Hữu quá vật giả tất tế, cố thụ chi dĩ tế.

Sau Tiểu Quá tới Ký Tế. Tiểu Quá hễ có tài đức hơn người, quá nhỏ quá lớn mặc dầu, nhưng đã quá nhân bằng việc gì, tất làm nên được việc ấy. Tế nghĩa là làm nên, cũng có nghĩa vượt qua được. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Ký Tế là dĩ thành - đã thành rồi, danh lợi đủ cả, chỉ phòng khi thịnh hóa suy.

 

 .  . 小利  .   .

Ký Tế. Hanh tiểu. Lợi trinh. Sơ cát chung loạn.

Quẻ Ký tế hanh, nhỏ lợi về chính bền, đầu tốt, chót loạn.

 

 .   .  .   .   .      .   .   .    .   .

Thoán viết: Ký Tế. Hanh. Tiểu giả hanh dã. Lợi trinh. Cương nhu chính nhi vị đáng dã. Sơ cát. Nhu đắc trung dã. Chung chỉ tắc loạn. Kỳ đạo cùng dã.

Lời thoán nói rằng: Quẻ Ký Tế hanh, cái nhỏ hanh. Lợi về chính bền, cứng mềm chính mà ngôi đáng vậy. Đầu tốt, mềm được giữa; chót đậu thì loạn, thửa đạo cùng vậy.

 

 .     .   .     .

Tượng viết: Thủy Hỏa tại thượng. Ký Tế. Quân tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng chi.

Lời tượng nói rằng: Nước ở trên lửa là quẻ Ký Tế, đấng quân tử coi đó mà nghĩ sự lo mà ngừa sẵn vậy.

Nước ở trên lửa là quẻ Ký Tế - đã thành rồi. Người quân tử lấy đấy mà nghĩ lo để phòng ngừa sẵn (mối họa) từ trước .

 

1. Hào Sơ Cửu.

 .   .   .   .

Sơ Cửu. Duệ kỳ luân. Nhu kỳ vĩ. Vô cữu.

Hào chín đầu: Kéo thửa bánh xe, ướt thửa đuôi, không lỗi.

Hãy kéo lết cái bánh xe (đừng vội đi quá), ướt đuôi rồi (nhưng chưa qua sông), không lỗi gì. Ý hào: Nên cẩn thận ngay từ buổi đầu.

 

 .   .   .

Tượng viết. Duệ kỳ luân. Nghĩa vô cữu dã.

Lời tượng nói rằng: Kéo thửa bánh xe, nghĩa không lỗi vậy.

 

2. Hào Lục nhị.

 .       .   .   .

Lục nhị. Phụ táng kỳ phất. Vật trục . Thất nhật đắc.

Hào sáu hai: Đàn bà mất thửa khăn trùm, chớ đuổi, bẩy ngày được.

Như đàn bà (hào 2) đánh mất cái màn xe (phải hoãn cuộc đi) nhưng chớ đuổi tìm, bảy ngày sẽ thấy (Hào 2 không được hào 5 dùng vì bị kẹt vào giữa quẻ Khảm. Chờ hết quẻ này 6 hào, nên nói 7 ngày thời biến khác sẽ gặp). Ý hào: Có sở đắc đấy nhưng chưa được dùng, nên hãy giữ gìn và đợi.

 

 .       .   .

Tượng viết: Thất nhật đắc. Dĩ trung đạo dã.

Lời tượng nói rằng: Bẩy ngày được, vì đạo giữa vậy.

 

3. Hào Cửu tam.  

 .        .   .   .

Cửu tam.  Cao Tông phạt Quỉ phương. Tam niên khắc chi. Tiểu nhân vật dụng.

Hào chín ba: Vua Cao Tông đánh nước Quỷ Phương, ba năm được đấy, kẻ tiểu nhân chớ dùng.

Vua Cao Tông đánh quỉ phương ba năm mới dẹp xong, kẻ tiểu nhân (gặp hào này) đừng làm thế (sẽ hỏng việc vì phải tùy người). Ý hào: Bảo đạo làm tướng, hành quân.

 

 .        . 

Tượng viết: Tam niên khắc chi. Bại dã.

Lời tượng nói rằng: Ba năm được đó, mệt vậy.

 

4. Hào lục tứ

 .    .   .

Hào Lục tứ. Lục tứ. Nhu hữu y như. Chung nhật giới.

Hào sáu tư: Ướt có áo giẻ, trọn ngày răn.

Thuyền bị nước thấm lâu, phải có giẻ để trám chỗ lủng, suốt ngày cần lưu ý (lên đến quẻ Khảm rồi). Ý hào: Chức lớn dự phòng việc nước, cho hết đạo trị dân.

 

  .   .   .

Tượng viết:  Chung nhật giới. Hữu sở nghi dã.

Lời tượng nói rằng: Trọn ngày răn, có thửa ngờ vậy.

 

5. Hào Cửu ngũ.

.        .  西   .   .

Cửu ngũ. Đông lân sát ngưu. Bất như Tây lân chi thược tế. Thật thụ kỳ phúc.

Hào chín năm: Láng giềng bên Đông giết trâu, chẳng bằng láng giềng bên Tây tế Thược, thật chịu thửa phúc.

Xóm bên Đông giết trâu tế (hào 5 lớn) chẳng bằng xóm bên Tây làm lễ thược sơ sài (hào 2 bé hơn, nhưng đương thịnh) nên hưởng được phúc thật. Ý hào: Cấp trên suy rồi không bằng cấp dưới gặp thời.

 

 .       .  西  .    .   .

Tượng viết: Đông lân sát ngưu. Bất như Tây lân chi thời dã. Thực thụ kỳ phúc. Cát đại lai dã.

Lời tượng nói rằng: Láng giềng bên Đông tế trâu, chẳng bằng láng giềng bên Tây phải thời vậy; thật chịu thửa phúc, tốt cả lại vậy.

 

6. Hào Thượng Lục.

 .        .  .

Thượng Lục. Nhu kỳ thủ. Lệ.

Hào sáu trên: Ướt thửa đầu, nguy.

Ngập cả đầu, nguy. Hào: Tài đủ tế thế, nhưng nguy.

 

 .        .   

Tượng viết: Nhu kỳ thủ lệ. Hà khả cửu dã.

Lời tượng nói rằng: Ướt thửa đầu, nguy, sao khá dài vậy.

 

Tags: [KinhDịch] [KinhDịchGiảnYếu] [DịchLý] [64Quẻ] [QuẻKép] [QuẻDịch]

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 62 - LÔI SƠN TIỂU QUÁ 易经 雷山 小過

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 61 - PHONG TRẠCH TRUNG PHU 易经 風澤 中孚

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 60 - THỦY TRẠCH TIẾT 易经 水澤節

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 59 - PHONG THỦY HOÁN 易经 風水渙

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 58 - BÁT THUẦN ĐOÀI 易经 兌為澤

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 57 - BÁT THUẦN TỐN 易经 巽為風