Astrology.vn - Sau quẻ Tiết tới quẻ Trung Phu. Tiết, nghĩa là mỗi việc phải có tiết chế. Đã định ra tiết chế, tất phải người trên tín thủ, người dưới tín tòng. Tiết chẳng phải giả dối mà xong. Trung Phu nghĩa là đức tín chứa ở trong lòng vậy. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Trung Phu là Tín (chí thành, hòa hoãn, thong thả). Thuộc tháng 8.

 

Lời tượng

Trạch thượng hữu phong: Trung Phu. Quân tử dĩ nghị ngục hoãn tử

Lược nghĩa

Trên đầm có gió là quẻ Trung Phu (chí thành). Người quân tử lấy đấy mà nghị bàn việc hình ngục để hoãn tội tử hình.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp: Đinh: Tỵ, Mão, Sửu; Tân: Mùi, Tỵ, Mão. Lại sanh tháng 8 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Tín thành báo hỷ thường ngay

Hầu, Long (Thân, Thìn) mà đến, đường mây nhẹ nhàng.

 

HÀO 1 DƯƠNG: Ngu, cát, hữu tha, bất yến

Lược nghĩa

Lo liệu trước (để rồi hãy tin) thì tốt; có điều khác lẩn quẩn thì chẳng được yên.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Điều thiện nên theo một đường lối

Mệnh hợp cách: Nhu thuận mà trung, tín thành mà sáng, được người vây cánh, sự nghiệp vẻ vang.

Mệnh không hợp: Động tĩnh vô thường, xu hướng bất nhất, mưu vọng không đúng, thân thế bất an.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được đề bạt

- Giới sĩ: Có tin tốt lành hấp dẫn

- Người thường: Có quý nhân đề cử, mưu vọng toại ý, nhưng trong mừng có lo, có thể người vật hao tổn.

THƠ RẰNG:

Một điểm đủ thành xuân

Cành khô tươi dần dần

Muôn điều cần chuyên nhất

Rất kỵ dạ phân vân

 

HÀO 2 DƯƠNG: Minh hạc tại âm, kỳ tử họa chi, ngã hữu hảo tước, ngô dữ nhĩ my chi.

Lược nghĩa

Chim hạc mẹ gáy ở trong bóng rợp, con nó gáy họa theo, ta có rượu ngon, ta cùng mày chia nhau

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: cùng đức tính giúp nhau nên việc

Mệnh hợp cách:Chí đồng tâm khế, làm đẹp cho trước, làm vượng cho sau.

Mệnh không hợp: Được tôn về đức, trọng về tài, một đời thanh cao, không tai không hại.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Thăng tiến

- Giới sĩ: Được toại ý

- Người thường: Được lợi, hoặc sanh con, duy người già có ám tật.

THƠ RẰNG:

Phong vân ngàn thuở hội này

Tấm lòng vàng đá lộc đầy ngôi cao

 

HÀO 3 ÂM: Đắc địch, hoặc cổ, hoặc bãi, hoặc khấp, hoặc ca.

Lược nghĩa

Được kẻ đối thủ (Hào 6 ứng) hoặc múa may, hoặc rụng rời, hoặc khóc lóc, hoặc hát vang (Tư cách hoảng hốt bất định).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Không có chủ định

Mệnh hợp cách: Không cha anh, không thầy bạn, đức nghiệp chẳng thành, cử chỉ bất định, dù có giàu sang, cũng là hạng bê bối.

Mệnh không hợp: Thành tín, nhưng tiến thoái thành bại bất thường, lại quan quả cô độc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: đồng liêu bất hòa, trước tiến chức sau lùi

- Giới sĩ và người thường: trong vui có buồn, trong buồn có vui, cầu danh mưu lợi, khi được khi mất.

THƠ RẰNG:

Buồn vui ca khóc như điên

Biết ra tự trị thì yên tấm lòng

 

HÀO 4 ÂM: Nguyệt cơ vọng, mã thất vọng, vô cửu

Lược nghĩa

Mặt trăng gần đến rằm, con ngựa bỏ “bồ” cập đôi, không lỗi gì (bỏ hào 1 để đi với hào 5 hay hơn)

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Quên riêng tư để phục vụ việc lớn

Mệnh hợp cách: Bỏ bè đảng riêng để làm việc nước, tấm lòng tinh bạch, chẳng triệu tập mà bách liêu phải tôn kính, quyền chẳng cần khuếch trương mà hóa to.

Mệnh không hợp: Có cơ mưu nhưng khó toại chí, dù có khi thành, rồi lại tổn hại, hoặc việc hôn nhân lận đận, hoặc phụ thân thương tổn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Có vinh thăng

- Giới sĩ: Nội tháng có vui mừng

- Người thường: Được đề bạt, hoặc mất ngựa xe.

THƠ RẰNG:

Thanh danh đức nghiệp đã nên,

Gió mây gặp hội, đột lên sang giàu

 

HÀO 5 DƯƠNG: Hữu phu loan như, vô cửu

Lược nghĩa

Có lòng tín thành ràng buộc như (ư!) không lỗi gì

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Nguyên thủ và người cộng tác tin nhau hết lòng.

Mệnh hợp cách: Chí thành thịnh đức vì nước thì dân cảm, vật ứng, trời giúp, công thành, phú quý xiết kể.

Mệnh không hợp: Cũng có đức, trên quý, dưới phúc, hưởng dụng phong túc, tuổi thọ dài lâu

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Trên dưới một lòng, tín nhiệm hơn

- Giới sĩ: Tiến thủ thành danh

- Người thường: Nhân tình hòa hợp, mưu tính thành việc có lợi.

THƠ RẰNG:

Nghiêng bầu nở mặt nở mày,

Thiên thời, địa lợi từ nay mạnh làm.

 

HÀO 6 DƯƠNG: Hàn âm đăng vu thiên, trinh hung

Lược nghĩa

Tiếng chim bay lên trời (mà không thấy hình) cố chấp thì xấu, (hết thời tin rồi mà cứ tin thì hỏng).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Không đáng tin mà cứ tin là có hại

Mệnh hợp cách: Tuổi thanh niên đã có bằng cao, làm nên chức lớn, nhưng chỉ vì cố chấp không biết thông biến, nên chẳng được lâu

Mệnh không hợp: Hàn vi mà lên nhanh quá, cầu chấp không thông nên bị tai hại, duy chỉ ở nơi hang động thanh hư như nơi tiên cảnh thì tốt lành.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Yết kiếu Nguyên thủ

- Giới sĩ: Danh lên cao

- Người thường: Tranh cao, cậy mạnh nên khốn bách. Buôn bán tổn thiệt, số xấu giảm thọ.

THƠ RẰNG:

Nên tiến, đừng nên bướng

Việc xưa đã đổi thay

Sông dài ngàn dặm lái

Sẵn cá buông câu hay.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 60 - THỦY TRẠCH TIẾT

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 59 - PHONG THỦY HOÁN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 58 - BÁT THUẦN ĐOÀI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 57 - BÁT THUẦN TỐN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 56 - HỎA SƠN LỮ