Astrology.vn - Quẻ Đoài (), Tự Quái nói rằng: Tốn là vào, vào mà sau mới đẹp lòng, cho nên tiếp đến quẻ Đoái, Đoái là đẹp lòng, loài vật vào nhau mà đẹp lòng nhau, đẹp lòng nhau thì vào nhau, vì vậy quẻ Đoái mới nối quẻ Tốn – (Truyện của Trình Di).

 

 

:  . .  .  .

Đoái tự quái: Tốn giả nhập giã, nhập nhi hậu duyệt chi, cố thụ chi dĩ đoái, Đoái giả duyệt dã.

Sau quẻ Tốn tới quẻ Đoài. Tốn nghĩa là nhập-vào, nhân tình vật lý, hễ có vào được nhau, vậy sau mới ưa nhau, mà hòa duyệt được. Người trong xã hội, tất trước phải dần dà ngầm thấm, có ăn vào với nhau, thời mới sinh hòa duyệt, mà được hiệu quả đồng tâm. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Đoài là Duyệt - hỷ duyệt, vui lòng, vừa ý, song hỷ...

 

  .  . 利貞 .

Đoài. Hanh. Lợi trinh.

Quẻ Đoái hanh, lợi về chính bền.

[Truyện của Trình Di: Đoái là đẹp lòng, đẹp lòng tức là cách đem đến hanh thông. Có thể đẹp lòng với người ta, người ta ai cũng đẹp lòng mà cùng với mình? Như thế, đủ đem đến sự hanh thông. Nhưng cái đạo làm đẹp lòng, lợi tại trinh chính, nếu trái đạo mà cầu đẹp lòng thì là tà xiểm, mà có hối lỗi, cho nên răn rằng “lợi về trinh chính”.]

 

 .  .   .   .   .   .   .      .   .   .    .   .   .

Thoán viết: Đoài. Duyệt dã. Cương trung nhi nhu ngoại. Duyệt dĩ lợi trinh. Thị dĩ thuận hồ thiên. Nhi ứng hồ nhân. Duyệt dĩ tiên dân. Dân vong kỳ lao. Duyệt dĩ phạm nạn. Dân vong kỳ tử. Duyệt chi đại. Dân khuyến hỹ tai.

Lời thoán nói rằng: Đoái là đẹp lòng.Cứng trong mà mềm ngoài, đẹp lòng và lợi về chính bền, cho nên thuận với trời mà ứng với người. Dùng sự đẹp lòng mà đi trước dân, dân quên sự nhọc của nó. Dùng sự đẹp để phạm vào hiểm nạn, dân nghĩ có sự chết của nó. Sự đẹp lòng lớn lao, dân khuyến khích thay.

 

 .   .  .   .

Tượng viết: Lệ trạch. Đoài. Quân tử dĩ bằng hữu giảng tập.

Lời tượng nói rằng: Bám chằm là quẻ Đoái, đấng quân tử coi đó mà bè bạn giảng tập.

Đầm liền với đầm là quẻ Đoài - vui vẻ, người quân tử lấy đấy mà bạn bè cùng giảng giải thực tập với nhau.

 

1. Hào Sơ Cửu.

 .       .  .

Sơ Cửu. Hòa Đoài. Cát.

Hào chín đầu: Hòa đẹp lòng, tốt.

Hòa vui, tốt. Ý hào: Hoa vui đối với mọi người, nên được lòng dân.

 

 .       .   .

Tượng viết: Hòa Đoài chi cát. Hành vị nghi dã.

Lời tượng nói rằng: Cái tốt của sự hòa đẹp lòng, đi chưa ngờ vậy.

 

2. Hào Cửu nhị.

 .       .  .   .

Cửu nhị. Phu Đoài. Cát. Hối vong.

Hào chín hai: Tin đẹp lòng, tốt, ăn năn mất.

Tin thực vui vẻ, tốt, khỏi ăn năn gì - hào 2 đứng đắn mà không thân mật với 3 tiểu nhân. Ý hào: Thành thực nhưng không nịnh bợ, nên không lầm lỗi

 

 .       .   .

Tượng viết: Phu Đoài chi cát. Tín chí dã.

Lời tượng nói rằng: Tín đẹp lòng mà tốt, chín tín vậy.

 

3. Hào Lục tam.

六三 .        .  .

Lục tam. Lai Đoài. Hung.

Hào sáu ba: Lại đẹp lòng, hung.

Cầu người hòa vui về với mình, xấu - hào 3 bất trung bất chính. Ý hào nịnh bợ nên xấu.

 

 .       .   .

Tượng viết: Lai Đoài chi hung. Vị bất đáng dã.

Lời tượng nói rằng: Lại đẹp lòng mà hung, ngôi chẳng đáng vậy.

 

4. Hào Cửu tứ.

 .       .   .   .

Cửu tứ. Thương Đoài vị ninh. Giới tật hữu hỉ.

Hào chín tư: Đắn đo đẹp lòng, chưa yên, thẳng ghét, có mừng.

Suy lường xem nên vui hòa với phía nào - với hào 5 dương hay 3 âm, vì vậy chưa yên lòng, nhưng cương quyết bỏ  hào 3 tiểu nhân, liền có sự vui mừng. Ý hào: Tuyệt giao với bọn tà nịnh, để giữ một lòng trung nên hưởng phúc.

 

 .       .   .

Tượng viết: Cửu tứ chi hỉ. Hữu khánh dã.

Lời tượng nói rằng: Cái mừng của hào chín Tư, có phúc vậy.

 

5. Hào Cửu ngũ.

 .       .   .

Cửu ngũ. Phu vu bác. Hữu lệ.

Hào chín năm: Tin chung đẽo, có nguy.

Tin vào sự tiêu tan - hào 6 âm mưu tiêu tan 5 dương, là có nguy đó. Ý hào: Nếu dùng nhầm kẻ gian tà là nguy hại đó.

 

 .       .   .

Tượng viết: Phu vu bác. Vị chính đáng dã.

Lời tượng nói rằng: Tinh chưng đẽo, ngôi chính nên vậy.

 

6. Hào Thượng Lục.

 .       .

Thượng Lục. Dẫn Đoài.

Hào sáu trên: Dẫn đẹp lòng.

Kéo dài sự hòa vui - được nữa chăng? Ý hào: Chuyên việc làm vui người

 

 .       .   .

Tượng viết:  Thượng Lục dẫn Đoài. Vị quang dã.

Lời tượng nói rằng: Hào sáu Trên dẫn đẹp lòng, chưa sáng vậy.

 

Tags: [KinhDịch] [KinhDịchGiảnYếu] [DịchLý] [64Quẻ] [QuẻKép] [QuẻDịch]

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 57 - BÁT THUẦN TỐN 易经 巽為風

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 56 - HỎA SƠN LỮ 易经 火山旅

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 55 - LÔI HỎA PHONG 易经 雷火豐

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 54 - LÔI TRẠCH QUY MUỘI 易经 雷澤 歸妹

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 53 - PHONG SƠN TIỆM 易经 風山漸