Astrology.vn - Cái Ách - JOUG, vì một lý do hoàn toàn hiển nhiên, là một biểu tượng của nô dịch, áp bức, cưỡng chế. Việc người thắng trận ở La Mã buộc kẻ thua trận chui qua cái “ách” là khá rõ ý về mặt minh họa.

Astrology.vn - Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội, một chế định xã hội thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và không trừ lĩnh vực nào.

Astrology.vn - Bộ Lạc là hình thức cộng đồng của con người, vốn có đối với chế độ nguyên thủy. Cơ sở của bộ lạc là những quan hệ thị tộc quy định sự biệt lập của các bộ lạc theo lãnh thổ, ngôn ngữ, văn hóa.

Astrology.vn - Biểu tượng là hình ảnh trực quan – cảm tính, khái quát về các sự vật và hiện tượng của hiện thực, được giã lại và tái tạo lại trong ý thức và không có sự tác động trực tiếp của bản thân các sự vật và các hiện tượng đến giác quan.

Astrology.vn - “Biện chứng của tự nhiên” là tác phẩm triết học chưa hoàn thành của F. Engels, xuất bản lần đầu tiên ở Liên Xô (1925). Tác phẩm này gồm một số bút ký (1873-1886) dành cho việc nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất vể phép biện chứng của khoa học tự nhiên.

Astrology.vn - Biện chứng là khoa học về những quy luật phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Phép biện chứng đã có lịch sử lâu dài trước khi đạt đến quan niệm khoa học, và bản thân khái niệm biện chứng cũng đã nảy sinh trong một quá trình cải biến và thậm chí vượt qua ý nghĩa ban đầu của thuật ngữ này.

Biết Mình - Hiểu Người