Astrology.vn - Quẻ Khuê (), Tự quái nói rằng: Đạo nhà cùng ắt phải trái, cho nên tiếp đến quẻ Khuê. Khuê là trái, đạo nhà cùng thì sai trái lìa tan, lý ắt phải thế, cho nên sau quẻ Gia Nhân tiếp đến quẻ Khuê. Nó là quẻ Ly trên dưới Đoái, lửa Ly bốc lên chằm đoái thấm xuống, là nghĩa hai thể trái lìa nhau vậy. Lại, con gái giữa và út tuy là cùng ở nhà nhưng chỗ về khác nhau, ấy là chí không cùng đi với nhau, cùng là nghĩa trái lìa – (Truyện của Trình Di).

 

: . . .

Khuê Tự Quái: Gia đạo cùng tất quai. Cố thụ chi dĩ Khuê. Khuê giả quai dã.

Sau quẻ Gia Nhân tiếp đến quẻ Khuê. Gia đạo đã đến lúc cùng tất đến nỗi ngang trái chia lìa. Khuê nghĩa là trái chống nhau. Người ở thời Khuê, tâm chí không đồng nhau, đường lối không chung nhau. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên Quẻ: Khuê là Vi, Bội - trái ngược nhau, khác nhau.

 

.

Khuê. Tiểu sự cát.

Quẻ Khuê, việc nhỏ tốt.

[Truyện của Trình Di: Quẻ Khuê là thì sai trái lìa tan, chẳng phải đạo tốt. Vì Tài quẻ này, tuy ở thời “lìa” mà việc nhỏ thì tốt.]

 

    .     .

Thoán viết: Khuê. Hỏa động nhi thượng. Trạch động nhi hạ. Nhị nữ đồng cư. Kỳ chí bất đồng hành. Duyệt nhi lệ hồ minh. Nhu tấn nhi thượng hành. Đắc trung nhi ứng hồ cương. Thị dĩ tiểu sự cát. Thiên địa Khuê. Nhi kỳ sự đồng dã. Nam nữ Khuê. Nhi kỳ chí thông dã. Vạn vật Khuê. Nhi kỳ sự loại dã. Khuê chi thời dụng đại hỹ tai.

Lời thoán nói rằng: Quẻ Khuê, lửa động mà lên, chằm động mà xuống, hai gái cùng ở mà chí họ không cùng đi. Đẹp lòng mà bám vào sáng, mềm tiến mà đi lên, được giữa mà ứng với cứng, vì vậy việc nhỏ tốt. Trời đất lìa nhau mà thửa việc cùng nhau, trai gái lìa nhau mà thửa chí thông nhau. Thời dụng của quẻ Khuê lớn vậy thay.

 

  .

Tượng viết: Thượng hỏa hạ trạch.  Khuê. Quân tử dĩ đồng nhi dị.

Lời tượng nói rằng: Trên lửa dưới Chằm, là quẻ Khuê. Đấng quân tử coi đó để cùng mà khác.

Trên lửa dưới đầm là quẻ Khuê - trái nhau. Người quân tử lấy đấy mà tuy cùng nhau, nhưng vẫn khác nhau.

 

1. Hào Sơ Cửu.

.         .    .    .  .

Sơ Củu:  Hối vong. Táng mã vật trục. Tự phục. Kiến ác nhân. Vô cữu.

Hào chín đầu: Ăn năn mất, mất ngựa, chớ đuổi theo, tự nhiên trở lại. Thấy người ác, không lỗi.

Khỏi ăn năn nữa - gặp được hào 4 đồng đức, mất ngựa cũng đừng đuổi tìm, nó tự trở về; cứ gặp kẻ ác, không lỗi gì. Ý Hào: mất ứng viện mà rồi lại được.

 

.         .    .

Tượng viết: Kiến ác nhân. Dĩ tỵ cữu dã.

Lời tượng nói rằng: Thấy người ác, để tránh lỗi vậy.

 

2. Hào Cửu nhị.

.       .

Cửu nhị. Ngộ chủ vu hạng. Vô cữu.

Hào chín hai: Gặp chúa ở ngõ, không lỗi.

Gặp chủ (hào 5 ứng) ở ngõ hẻm - vì thời Khuê, xấu; không đường hoàng được, nhưng không lỗi. Ý Hào: hết lòng vì chủ.

 

.       .

Tượng viết: Ngộ chủ vu hạng. Vị thất đạo dã.

Lời tượng nói rằng: Gặp Chúa ở ngõ, chưa mất đạo vậy.

 

3. Hào Lục tam.

.       輿 .

Lục tam.  Kiến dư duệ. Kỳ ngưu xiết. Kỳ nhân thiên thả tỵ. Vô sơ hữu chung.

Hào sáu ba: Thấy xe kéo, thửa trâu kìm, thửa người gọt đầu và xẻo mũi. Không đầu, có chót.

Thấy kẻ (hào 2) kéo xe mình lùi lại, con trâu (hào 4) ngăn trước. Người này (hào 3) như bị trổ mặt cắt mũi. Ý Hào: trước giận nhau, sau mới hợp.

 

.       輿

Tượng viết: Kiến dư duệ. Vị bất đáng dã. Vô sơ hữu chung. Ngộ cương dã.

Lời tượng nói rằng: Thấy xe kéo, ngồi chẳng đáng vậy; không đầu có chót, gặp cứng vậy.

 

4. Hào Cửu tứ.

.         .   .   .  .  .

Cửu tứ: Khuê cô. Ngộ nguyên phu. Giao phu. Lệ. Vô cữu.

Hào chín tư: Lìa côi, gặp chàng lành, tin lẫn, nguy, không lỗi.

Cô đơn ở thời Khuê, mà gặp được chàng trai xưa tin nhau - hào 1 đồng đức - tuy thời nguy, nhưng không lỗi. Ý Hào: được gặp bạn, không buồn nỗi cô đơn

 

.        .  .

Tượng viết: Giao phu vô cữu. Chí hành dã.

Lời tượng nói rằng: Tin lẫn, không lỗi, chí được thực hành vậy.

 

5. Hào Lục ngũ.

.      .

Lục ngũ. Hối vong. Quyết tông phệ phu. Vãng hà cữu.

Hào sáu năm: Ăn năn mất, thửa họ cắn da, đi, lỗi gì.

Khỏi ăn năn nữa, cùng tôn phái nên cắn vào da - để thân nhau, tiến đi, còn lỗi gì đâu? Ý Hào: Dễ dàng tri ngộ, cứ tiến đi.

 

.     

Tượng viết: Quyết tông phệ phu. Vãng hữu khánh dã.

Lời tượng nói rằng: Thửa họ cắn da, đi có phúc vậy.

 

6. Hào Thượng Cửu.

.     .  .  .   .  .      .  .

Thượng Cửu. Khuê cô. Kiến thỉ phụ đồ. Tải quỉ nhất xa. Tiên trương chi hồ. Hậu thoát chi hồ. Phỉ khấu hôn cấu. Vãng ngộ vũ tắc cát.

Hào chín trên: Lìa cô, thấy lợn đội bùn, chở ma một xe, trước giương chưng cung, chẳng phải giặc, dâu gia, đi, mưa tốt.

Cô đơn ở thời Khuê, thấy con heo đội bùn - bẩn lắm, một xe chở quỷ - xấu lắm, trước giương cung định bắn, sau tháo cung ra; không phải giặc đâu, đó là người muốn kết hôn, thôi đi, gặp mưa giải nồng là tốt. Ý Hào: đối với người ứng viện, trước ngờ sau hợp.

 

.     . 

Tượng viết: Ngộ vũ chi cát. Quần nghi vong dã.

Lời tượng nói rằng: Gặp mưa mà tốt, các điều ngờ mất vậy.

 

Biên Soạn: Astrology.vn

  Dịch HọcKinh Dịch Giản Yếu - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 37 - PHONG HỎA GIA NHÂN 易经 風火家人

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 36 - ĐỊA HỎA MINH DI 易经 地火明夷

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 35 - HỎA ĐỊA TẤN 易经 火地晉

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 34 - LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 易经 雷天大壯

> KINH DỊCH GIẢN YẾU: QUẺ 33 - THIÊN SƠN ĐỘN 易经 天山遁