Astrology.vn - KýTế tức là cùng rồi, vật lý sinh sinh bất cùng, không lẽ đến KýTế là hết được, nên ở cuối Kinh đặt VịTế vào. Dịch lý sở dĩ tác dụng vì hay biến dịch, vô cùng. VịTế thời là chưa cùng, đã chưa cùng thời còn sinh sinh mãi. (QuốcVăn Chu Dịch Diễn Giải-Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Vị Tế là Thất (mất thăng bằng, chưa thành đạt, nhưng chớ bi quan, có hy vọng). Thuộc tháng 7.

 

Lời tượng

Hỏa tại thủy thượng: Vị Tế. Quân tử dĩ thậu biện vật cư phương

Lược nghĩa

Lửa ở trên nước là quẻ Vị Tế (chưa thành đạt). Người quân tử lấy đấy mà cẩn thận phân biệt mọi vật để đặt vào cho đúng phương (đúng chỗ).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ; Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ. Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Cưỡi rồng phòng thất lạc

Đuôi ướt cứ loanh quanh

Nếu được cao nhân giúp

Còn gì sợ với khinh

 

HÀO 1 ÂM: Nhu kỳ vĩ, lận

Lược nghĩa

Ướt cái đuôi, xấu thẹn. (Hào sơ quẻ Khảm, không lội được qua).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Vô tài đức lại không gặp thời

Mệnh hợp cách: Dù có tài kinh tế cũng không gặp thời, nên an phận, không vinh nhục gì.

Mệnh không hợp: Thân nhỏ, vận yếu, mà vọng động, nên việc có đầu không đuôi, không biết tri túc, khó miễn gian nan.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Gặp hiểm trở, không lên được

- Giới sĩ: Được chọn hoặc đỗ cuối bảng

- Người thường: Kinh doanh chẳng được như ý

Cẩn thận sông nước

THƠ RẰNG:

Con cáo muốn qua sông

Ướt đuôi mà uổng công,

Không qua, ngồi đó vậy,

Chờ buổi mới xuân phong

 

HÀO 2 DƯƠNG: Duệ kỳ luân, trinh cát

Lược nghĩa

Kéo lết cái bánh xe (đi từ từ) giữ chính là tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Nên giữ phận dưới, đừng vội thân với trên

Mệnh hợp cách: Trung thuận, cẩn thận, trên mến dưới tin.

Mệnh không hợp: Cũng là kẻ sĩ cẩn hậu, hòa đồng với mọi người, không ham tài lộc, y thực phong túc

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vất vả vì chức vụ nên được tin yêu

- Giới sĩ: Đi lên, cẩn thận khéo mắc lỗi

- Người thường: Cứ an thường thì tọai ý, nếu vọng động sẽ khốn.

THƠ RẰNG:

Bánh lăn ngàn dặm tiến,

Đường phẳng dễ như chơi

Gặp khách bên sông đứng

Chớ khua trống ngọ thời

 

HÀO 3 ÂM: Vị tế, chinh hung, lợi thiệp đại xuyên

Lược nghĩa

Chưa thành, tiến đi thời xấu, qua sông lớn, thì có ích.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Tài không đủ làm, phải dựa người thì nên việc.

Mệnh hợp cách: Tài vụng một mình không đủ làm, phải dựa vào người để múa may cổ vỏ mới hay được.

Mệnh không hợp: Âm hiểm, cùng hoạn nạn thì được chứ không cùng an hưởng, một bước cũng khó tiến.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: nhờ người mà nên mỹ mãn

- Giới sĩ: Có lo bị kẻ đùn đẩy.

- Người thường: Thích tiến, chỉ thêm thẹn mặt, sông nước gian nan mới kiếm được lợi, không nên chèo núi qua đồng.

THƠ RẰNG:

Cánh buồm nghìn dặm nhẹ,

Ba đào lặng, chẳng kinh

Thuyền đi không trở ngại

Xa tít bến trường đình

 

HÀO 4 DƯƠNG: Trinh cát, hối vong; chấn dụng phạt, Quỉ phương tam niên, hữu thưởng vu đại quốc

Lược nghĩa

Giữ chính thì mới tốt, và khỏi ăn năn, phải dùng sức chấn động để đi đánh qui phương ba năm, sẽ được thưởng nơi nước lớn.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cố gắng theo chính đạo, thành công gian nan.

Mệnh hợp cách: Biến chất thiên lệch để trở về trung hòa, khoa danh chậm nhưng ân quang cũng lớn.

Mệnh không hợp: Cũng đổ lỗi theo thiện, được người hiền đề cử, mưu toại chi hành.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vũ thì đi chính phạt nơi ngoài, văn thì vị cao tột bực, công lớn vẻ vang.

- Giới sĩ: Đỗ ưu hạng

- Người thường: Hoạch lợi, có quý nhân đề cử

THƠ RẰNG:

Cứ thế, việc trên đời

Muôn hay chửa vẹn mười

Xa lâu quên chuyện quách

Người hợp, trăng tròn rồi

 

HÀO 5 ÂM: Trinh, cát vô hối, quân tử chi quang, hữu phu, cát

Lược nghĩa

Chinh, tốt không ăn năn gì, cái rưc rỡ của người quân tử, có tin tưởng thật là tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Bực nguyên thủ được phụ tá thành đức nghiệp mỹ mãn

Mệnh hợp cách: Cầu hiền để giúp việc chính trị, gặp người ủy thác được, sự nghiệp rực rỡ, đương thời.

Mệnh không hợp: Cũng là quang minh chính đại nghiệp lớn giàu thịnh, phúc đẹp.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vinh thăng vượt bậc

- Giới sĩ: Văn chương xáng lạng

- Người thường: Được quang hiển, vàng lụa tích nhiều

THƠ RẰNG:

Lòng thành cầu bậc hiền tài

Ra tay giúp nước, gặp người trung lương

 

HÀO 6 DƯƠNG: Hữu phu vu ẩm tửu, vô cửu. Nhu kỳ hữu, thủ phu thất thị.

Lược nghĩa

Tự tin (thong dong chờ thời) như khi uống rượu, không lỗi gì, nhưng nếu (để rượu) ướt cả đầu (đi quá trớn) thì tự tin là đánh mất lẽ phải rồi.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào:Thuận mệnh trời để làm bất nhân sự

Mệnh hợp cách: Có tài cứu vớt, đổi loạn thành trị, công lập đương thời tiếng để mai sau.

Mệnh không hợp: Tùng dục không tiết độ, trái nghĩa đổ dễ mà thành khó.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: thăng chuyển, giữ chức trông coi tế lễ (hoặc giám sát ngày nay).

- Giới sĩ: Tiến thủ, được lựa chọn đứng đầu

- Người thường: thoát được hiểm, người già có tiệc mừng yến lão. Số xấu thì chết đuối.

THƠ RẰNG:

Lòng trung, mệnh nghĩa, giữ yên

Ấy là bảo vệ tự nhiên Thái hòa

Rượu ai quá độ bê tha

Mất thời, mê mẩn biết là ra sao.

(t/h)

  Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 63 - THỦY HỎA KÝ TẾ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 62 - LÔI SƠN TIỂU QUÁ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 61 - PHONG TRẠCH TRUNG PHU

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 60 - THỦY TRẠCH TIẾT

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 59 - PHONG THỦY HOÁN