Astrology.vn - Hà Lạc Lý Số hay còn gọi là Bát tự Hà lạc là một trong những môn đoán mệnh của người xưa dựa trên Lý và Tượng của Kinh Dịch – Chu Dịch. Dựa trên thông số của Năm sinh-Tháng sinh-Ngày sinh-Giờ sinh của mỗi cá nhân quy đổi ra các yếu tố Can và Chi, tổng cộng tất cả 4 Can và 4 Chi tạo thành 8 Chữ hay còn gọi là Bát Tự.

Từ các Can Chi trong Bát Tự lại quy đổi thành số ÂM và số DƯƠNG dựa trên mã số Hà Đồ và Lạc Thư, rồi dựa vào đó tìm được Quẻ Dịch Nhân Mệnh cho mỗi người. Trên mỗi Quẻ Dịch đó chúng ta thấy rõ cát hung, phú quý, sang hèn, thọ yểu… cho mỗi cá nhân. Đoán mệnh theo phương pháp Hà Lạc Lý Số giản dị nhưng khúc chiết, dễ hiểu và dễ thực hành. Quẻ Dịch Nhân Mệnh chỉ cho mỗi người thấy hành lang của cuộc đời mình, từ đó tiến đến sự minh triết trong nhân sinh quan, vũ trụ quan của mỗi người – nhằm đạt được tính ưu sinh, theo lành tránh dữ…

  1-CÀN

  2-KHÔN

  3-TRUÂN

  4-MÔNG

  5-NHU

   6-TỤNG

   7-SƯ

   8-TỶ

 

  9-T.SÚC

 

   10-LÝ

 

  11-THÁI

 

   12-BĨ

 

13-Đ.NHÂN

 

 14-Đ.HỮU

 

 15-KHIÊM

 

  16-DỰ

 

  17-TÙY

 

  18-CỔ

 

  19-LÂM

 

  20 QUÁN

 

  21-P.HẠP

 

   22-BÍ

 

   23-BÁC

 

  24-PHỤC

 

25-V.VỌNG

 

 26-Đ.SÚC

 

   27-DI

 

 28-Đ.QUÁ

 

  29-KHẢM

 

    30-LY

 

   31-HÀM

 

  32-HẰNG

 

   33-ĐỘN

 

34-TRÁNG

 

   35-TẤN

 

   36-M.DI

 

37-G.NHÂN

 

  38-KHUÊ

 

   39-KIỂN

 

   40-GIẢI

 

   41-TỔN

 

   42-ÍCH

 

  43-QUẢI

 

   44-CẤU

 

    45-TỤY

 

46-THĂNG

 

  47-KHỐN

 

   48-TỈNH

 

  49-CÁCH

 

   50-ĐỈNH

 

  51-CHẤN

 

   52-CẤN

 

   53-TIỆM

 

54-Q.MUỘI

 

55-PHONG

 

   56-LỮ

 

   57-TỐN

 

   58-ĐOÀI

 

  59-HOÁN

 

   60-TIẾT

 

61-TR.PHU

 

  62-T.QUÁ

 

  63-KÝ TẾ

 

  64-VỊ TẾ

  Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.