Astrology.vn - Sau quẻ Kiển là quẻ Giải. Kiển nghĩa là nạn, vật không lẽ nạn hoài, nạn cực rồi tất có lúc tan. Giải nghĩa là tan, bao nhiêu việc khốn nạn đến bây giờ đều giải tán cả. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Giải là (Tán) “Tan biến cởi mở hoạn nạn, uất ức...” Thuộc tháng 12.

Thì đại vừa đến lúc giải, Kiển nạn vừa qua, nhân tâm yếm loạn, ai nấy chỉ trông được an cư lạc nghiệp là hay. Hễ những người có quyền lúc bấy giờ, chỉ làm một cách khoan đại giản dị, chớ nên làm những cách phiền hà rối ren. Đến khi đã bình an vô sự rồi, lúc ấy chỉ nên sửa sang lại những tích tệ, giữ gìn lấy trật tự cũ, không cần phải sinh sự nhiễu dân làm gì nữa. Những việc đáng làm thì cần phải làm ngay, thời chẳng những việc loạn cũ không tái sinh mà sự nghiệp thái bình có cơ nảy nở. Họa loạn đã bình rồi, phải gấp lo phát chính thi nhân; ác đảng đã tan rồi, phải gấp lo tiến hiền cử năng. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu).

 

Lời tượng

Lôi vũ tác: Giải. Quân tử dĩ xá quá hựu tội.

Lược nghĩa

Sấm mưa tác động là quẻ Giải (cởi mở). Người quân tử lấy đấy mà bỏ lỗi thứ tội (cho kẻ khác).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ; Canh: Ngọ, Thân, Tuất. Lại sanh tháng 12 là cách công danh phú quý. Tháng 2 tháng 8 sấm mưa đúng mùa thì phúc cũng dày. Từ tháng 9 đến tháng 1 (trừ tháng 12) thì phúc mỏng.

THƠ RẰNG:

Cửa rồng vốn là khách,

Sang năm cưỡi cá kình.

Doanh châu không chịu ở

Đài điện rắp công khanh

 

HÀO 1 ÂM: Vô cửu

Lược nghĩa

Không lỗi (mới cởi mở, vô vi, có hào 4 ứng)

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: có đức, giúp nhau để không mắc lỗi

Mệnh hợp cách: cương nhu giúp nhau, mạnh khoan vừa đúng, vừa hồn nhiên, không đa sự nhiễu dân, tai nạn khỏi, phúc trạch dày.

Mệnh không hợp: cũng bình dị, cử chỉ đúng mức, được tri kỷ giúp đỡ, không cùng quẫn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: xứng đáng, có dịp được thăng chuyển.

- Giới sĩ: Đỗ đạt, thành danh.

- Người thường: Hôn nhân thành, kinh doanh được.

THƠ RẰNG:

Xuân sang nhận một phong thư,

Sầu xưa đã hết, vui từ hôm nay.

 

HÀO 2 DƯƠNG: Điều hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ, trinh cát

Lược nghĩa

Săn được 3 con cáo (3 kẻ tiểu nhân, tức là 3 hào âm, trừ hào 5) được mũi tên màu vàng, giữ chính bền thì tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Trừ khử gian tà.

Mệnh hợp cách: Đức cao vọng trọng, trừ tà giúp thiện, trên vun đức trị dưới sửa tục dân, thành một bậc Nguyên Lão của thời đại.

Mệnh không hợp: Cũng thân người hiền xa kẻ gian, điền sản, phong du, hôn nhân 2 lần, hoặc làm phu tráng cũng đủ ăn đủ mặc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Làm lớn lắm (ngày xưa chức Tam Cô, Tam Công, Hoàng môn, Hoàng đường).

- Giới sĩ: Đỗ to (ngày xưa là bảng vàng, và được tiến cử. (Nhị giáp, Tam giáp, Tiến sĩ).

- Người thường: Điền sản gia tăng, hoặc là vũ tướng thì đi chinh phạt, săn bắn, hoặc có việc cải cách 3 lần, tốt lành.

THƠ RẰNG:

Được cung lại được cả tên

Rong chơi thỏa ý bồng tiên khác nào

 

HÀO 3 ÂM: Phu thả thừa, tri khấu chi, trinh lận

Lược nghĩa

Vừa đội vác, vừa ngồi xe (nhố nhăng vậy) chỉ thêm hấp dẫn giặc tới, cứ ngoan cố thế thì hối thẹn đấy.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Vô đức mà ngồi địa vị, tai họa khó tránh

Mệnh hợp cách: Hàn vi mà trở nên phú quý, phải cẩn mật, kẻo giặc cướp đến.

Mệnh không hợp: Hiểm trá, tham ô, điếm nhục, chỉ thêm gây hấn. Đàn bà như thế, lại càng không nên.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Phòng ruồng đuổi, hạch xách

- Giới sĩ: Phòng trích giáng nhục nhã, dù đã đỗ đạt

- Người thường: Phòng trộm cướp, kiện tụng, thị phi

THƠ RẰNG:

Ngồi xe đội vác coi kỳ,

Làm cho giặc cướp bao vi hại liền

 

HÀO 4 DƯƠNG: giải nhi mẫu, bằng chi tư phu

Lược nghĩa

Cởi bỏ ngón chân cái của mày đi (bảo hào 4 bỏ hào 1 đi) thì bạn mới đến mà tin tưởng đó.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Phải nghiêm chỉnh mà tuyệt giao thì mới đúng đạo và hợp chi.

Mệnh hợp cách: Xa kẻ gian, hợp sức với người hiền thì làm việc lớn, cái gì mà không thành?

Mệnh không hợp: Không lánh ác, gần thiện, nên công nghiệp hẹp hòi.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Phòng bạn đảng tập hợp đú đởn có hại.

- Giới sĩ: Phòng bè bạn hoang đãng dâm dục.

- Người thường: Phòng bè gian oán hờn

THƠ RẰNG:

Giải vây được bọn tà gian,

Bạn hiền tin tưởng đến bàn tiếp tay

 

HÀO 5 ÂM: Quân tử duy hữu giải, cát; hữu phu vu tiểu nhân

Lược nghĩa

Người quân tử chỉ có cách giải tán chúng (3 hào âm tiểu nhân) thì mới tốt; có điều chứng minh ở chỗ nhìn vào bọn tiểu nhân (xem chúng chịu lùi hay không).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Người quân tử bỏ bọn ác đi thì có lợi

Mệnh hợp cách: Nắm quyền công lý, tiến hiền, trừ gian thì quốc gia được an ninh, dân sinh được thoải mái, công nghiệp ấy to, mấy người sánh kịp.

Mệnh không hợp: Cũng là người thành tín, từ huệ, đức nghiệp lớn, phúc trạch nhiều.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Giữ chức việc quan trọng trừ gian hoặc cầm quyền chinh phạt.

- Giới sĩ: Thành danh

- Người thường: thuận lợi, tụng giải, bệnh khỏi.

THƠ RẰNG:

Một tin về, tự phía tây,

Tin vui tiến dụng từ nay lộc nhiều

 

HÀO 6 ÂM: Công dụng xạ chuẩn vu cao dung chí thượng, hoạch chi vô bất lợi

Lược nghĩa

Ông tác dụng bắn con chim chuẩn ở trên ngọn tường cao, trúng được nó, không gì là chẳng lợi.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: giải tán được giặc bên ngoài.

Mệnh hợp cách: Văn trị được thời bình, võ dẹp được thời loạn, công huân rất lớn

Mệnh không hợp: Cũng là đường cao nhà lớn, phúc lộc vẹn toàn, quân tử đến gần, tiểu nhân sợ sệt.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được thăng quyền, binh súy lập công

- Giới sĩ: đỗ đạt

- Người thường: thâu lợi

THƠ RẰNG:

Dấu mình khí giới từ lâu

Thấy chim liền bắn trên đầu tường cao

Thất niên ngũ số vận nào

Kinh doanh được lợi, danh nào kém ai.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 39 - THỦY SƠN KIỂN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 38 - HỎA TRẠCH KHUÊ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 37 - PHONG HỎA GIA NHÂN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 36 - ĐỊA HỎA MINH DI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 35 - HỎA ĐỊA TẤN