Astrology.vn -Sau quẻ Phệ Hạp tới quẻ Bí. Hạp nghĩa là hợp. Vật không thể xoàng xoàng chạ chạ hợp được. Hễ đã hợp, tất phải có văn sức. Bí có nghĩa là văn sức. Người nhóm họp tất phải trật tự uy nghi, vật nhóm họp tất phải có thứ tự hàng liệt. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Bí là sức (trang sức, làm cảnh đẹp thêm). Thuộc tháng 11.

 

Lời tượng

Sơn hạ hữu hỏa: Bí. Quân tử dĩ minh thứ chính vô cảm chiết ngục

Lược nghĩa

Dưới núi có lửa là quẻ Bỉ (trang sức đẹp thêm). Người quân tử lấy đấy mà làm sáng tỏ việc chính trị thường thường không dám xử đoán việc hình ngục.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi; Bính: Tuất, Tý, Dần. Lại sanh tháng 11 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Không cầu, lộc tự trời cho

Xưa buồn, nay gặp trâu bò lại vui

 

HÀO 1 DƯƠNG: Bí kỳ chỉ, xả xa nhi đồ

Lược nghĩa

Trang sức ngón chân, bỏ xe mà đi bộ

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: an phận dưới

Mệnh hợp cách: cương chính, đạt thi văn sức đẹp cả thiên hạ, cùng thì giữ thân mình. Tài đức lớn không lấy vận cùng thông làm vui buồn.

Mệnh không hợp: Vất vả bôn ba dựa thế phú hào.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Phòng thoái

- Giới sĩ: Phòng truất giáng

- Người thường: chạy ngược xuôi, bỏ dễ nghe khó, xa người thân, gần người sơ. Tĩnh thì hung, động thì cát (tức là không nên bị động, chịu ép một bề).

THƠ RẰNG:

Chân thành ai thích phù hoa,

Bỏ xe đi bộ tỏ ra kiệm cần

 

HÀO 2 ÂM: Bí kỳ tu

Lược nghĩa

Trang sức bộ râu (hào 3)

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: trang sức cho người để chấn tác việc làm

Mệnh hợp cách: văn chương học vấn sáng sủa giúp nước.

Mệnh không hợp: học rộng tài nhanh, thường an vui.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Nhân người mà thành công, được thăng chuyển.

- Giới sĩ: Văn chương được người ta yểm trợ.

- Người thường: được đề cử, kinh doanh trôi chảy. Tuy gặp tri kỷ, cũng đừng cậy thế.

THƠ RẰNG:

Bám rồng có phận làm nên,

Gặp ngày Tý Sửu người hiền giúp cho

(ngộ thử phùng ngưu nhật).

 

HÀO 3 DƯƠNG: Bí như như như, vĩnh trinh, cát

Lược nghĩa

Trang sức cho nhau như (ư) thấm nhuần cho nhau như (ư!) giữ chính thì tốt (hào 3 đối với hào 2, hào 4).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: nếp sống an nhàn.

Mệnh hợp cách: danh cao trọng vọng, đại quý hiển.

Mệnh không hợp: Kiến thức hơn người, hoặc tài lộc dồi dào tuổi hạc cao, được giúp sức.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được khen tặng hay huy chương.

- Giới sĩ: được giúp đỡ, thành danh.

- Người thường: nhiều người giúp sức, không khó nhọc.

THƠ RẰNG:

Bắc rất tốt, Nam lôi thôi

Bờ sông thu đến, thu trời trăng lên

 

HÀO 4 ÂM: Bí như, Bà như, Bạch Mã Hàn Như Phỉ Khấu Hôn Cấu

Lược nghĩa

Trang sức cho nhau như (ư!) làm trắng toát cho nhau như (ư), ngựa trắng bay như (ư) chẳng phải kẻ cướp mà là người cầu hôn.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: cầu nhau thương mến nhau.

Mệnh hợp cách: học rộng tài cao, lão thành nơi Hàn viện trước khó sau dễ, người thân ngờ vực, xuất chính được đắc cách.

Mệnh không hợp: Tuổi trẻ lao đao, muộn có kết quả.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: trước khó sau thành.

- Người thường: Buồn có, vui có, trước hiểm trở sau an lành, vận xấu có tang phục.

THƠ RẰNG:

Lòng muốn nhanh, sự chẳng nhanh,

Nết ngay ai ghét, phúc lành tự nhiên

 

HÀO 5 ÂM: Bí vu khâu viên thúc bạch tiên tiên Lận Chung Cát

Lược nghĩa

Trang sức ở gò, ở vườn. Bó lụa mỏng mỏng, hối thẹn nhưng sau tốt (hào 5 keo sẻn)

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Lấy đức tiết kiệm mà trị nước

Mệnh hợp cách: Cần gốc chất thực, tuy có vẻ quê mùa nhưng tiết kiệm làm cho nước được phú túc. Được thọ khánh.

Mệnh không hợp: Cục mịch quá, mà vẫn thiếu thốn.

XEM TUẾ VẬN:

Phúc lộc giả thọ, việc lớn khó tiến thủ, việc nhỏ tốt.

THƠ RẰNG:

Ruộng vườn, chí sĩ kiệm cần

Đông Nam tin tốt, dần dần mừng vui

 

HÀO 6 DƯƠNG: Bạch bi vô cửu

Lược nghĩa

Trang sức trắng nguyên, không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: trang sức đến cùng, trở về gốc cũ nên tránh được lầm lỗi

Mệnh hợp cách: Theo cổ nhân, chất phác, học vấn hơn đời phúc lộc dồi dào.

Mệnh không hợp: Người điềm tĩnh, chân thật, biết tùy thời.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Thăng chuyển

Giới sĩ: Tiến thủ

Người thường: Kinh doanh thật thà. Có tang phục bên ngoại.

THƠ RẰNG:

Trăng tròn nhan sắc y nhiên,

Gió mây gặp gỡ thiên niên thái hòa.

(t/h)

Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 21 - HỎA LÔI PHỆ HẠP

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 20 - PHONG ĐỊA QUÁN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 19 - ĐỊA TRẠCH LÂM

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 2 - DƯỠNG THÂN 老子 道德經

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: HỔ CÁP - SCORPIO (23/10 - 21/11)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: LUẬN TANG MÔN BẠCH HỔ