Astrology.vn - Sau quẻ Tổn là quẻ Ích. Tổn Ích, thịnh suy là cái vòng xây tròn. Tổn đã cùng cực tất nhiên phải ích. Thời đại Ích, công dụng tốt là làm lị ích cho thiên hạ, thiên hạ thảy đã được thụ ích cả, thời việc gì to lớn chắc cũng làm xong. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Ích là Tổn (Tổn trên mà ích dưới mới thật là Ích). Thuộc tháng 7.

 

Lời tượng

Phong lôi: Ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải.

Lược nghĩa

Gió sấm là quẻ Ích. Người quân tử lấy đấy mà hễ thấy điều lành thời dời đến gần, có điều quá thời sửa đổi ngay.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Canh: Tý, Dần, Thìn; Tân: Mùi, Tỵ, Mão. Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý. Sanh từ tháng 2 đến tháng 8 thì phúc dày. Các tháng khác phúc nhỏ.

THƠ RẰNG:

Ích tổn tại hào ba,

Thấy lành phải đổi ra,

Lộc rừng xuân mới đến

Cảm khái nếp vinh hoa

 

HÀO 1 DƯƠNG: Lợi dụng vi đại tác, nguyên cát vô cửu

Lược nghĩa

Lợi dụng làm việc lớn, tốt nhất không lỗi gì

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: có nhiều việc lớn để làm và việc làm có nhiều điều thiện.

Mệnh hợp cách: Làm việc lớn, lập công to, lượng đồ dài lâu chu tất vạn toàn.

Mệnh không hợp: cũng làm lành, lớn thì việc to, nhỏ thì canh tác, cửa nhà hưng vượng.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Lên cao

- Giới sĩ: Trúng tuyển lớn. Chữ đại là ám chỉ: đại học, đại sư, đại đức v.v...

- Người thường: Cũng có đại công tác, đại lợi.

THƠ RẰNG:

Thừa thời làm lớn dễ dàng

Công danh đắc chí thênh thang đường đời

 

HÀO 2 ÂM: Hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi, vĩnh cát trinh, vương dung hưởng vu đế, cát.

Lược nghĩa

Hoặc có người (hào 5) đem đến điều ích lợi lớn như 10 bằng con quy (Số đếm ngày xưa) chẳng từ chối được, nên giữ điều chính bền mãi thì tốt, nếu là vương thì dùng lễ tế dâng lên Đế, sẽ tốt (hào 2 dâng lên hào 5).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: trên dưới đều hưởng ích lợi cả.

Mệnh hợp cách: Vô tư, được lương bằng đến với mình, cấp trên yêu, dưới dân kính.

Mệnh không hợp: Giữ mình, kính trên, lợi quan cận quý, thu dụng khá đầy đủ.

XEM TUẾ VẬN

- Quan chức: Thăng chuyển

- Giới sĩ: Thành danh

- Người thường: Buôn bán hoạch lợi, hưởng lộc tế tự, được phúc

THƠ RẰNG:

Tốn đi ích lại ngay

Chân châu được thấy đầy

Ngàn dặm buồm xa tít

Bên trong ba nhạn bay (3 hào âm).

 

HÀO 3 ÂM: Ích chi dụng hung sự, vô cửu; hữu phu trung hành, cáo công dụng khuê

Lược nghĩa

Dùng (chấp nhận) việc xấu mà làm lợi ích cho nó (hào 3 bất trung bất chính). Không lỗi gì, nếu nó giữ lòng tin cứ đạo trung mà làm thì được dùng ngọc khuê để báo cáo lên ông trên (hào 6)

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Hết đạo trung với nước

Mệnh hợp cách: Đã làm việc nước thì phải tận tụy để cứu dân sinh, để làm ích cho phong hỏa.

Mệnh không hợp: vào sinh ra tử, đổi nguy thành an, được tôn quý tin dùng, muôn tuổi hưởng phúc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Ra quân lập công to.

- Giới sĩ: Thành danh, tuyển nhập, cải trật.

- Người thường: Đắc lợi. Số xấu thì càng xấu, sợ quan tụng, tai họa.

THƠ RẰNG:

Giúp người cơn hoạn nạn

Lòng tin giữ đạo trung

Cử động đều do mệnh

Tai họa sạch như không

 

HÀO 4 ÂM: Trung hành cáo công tông, lợi dụng vi y thiên quốc.

Lược nghĩa

Làm theo đạo trung rồi báo cáo lên ông trên (hào 5) cũng tin theo (vì địa vị của hào 4 quan trong nhất trong thời ích). Lợi dụng (đạo trung) làm điểm tựa mà dời quốc đô đi (hào 4 là trái tim của quẻ Ích đã phát động sự trao đổi với hào 1).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: làm ích cho dưới nên trên thì người lãnh đạo, dưới thì dân chúng đều tĩnh theo.

Mệnh hợp cách: công minh chính đại lập công huân lớn nhứt đời, trên dưới đều mến phục.

Mệnh không hợp: Cũng cán biện được như ý, sáng nghiệp duy tân.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Trách nhiệm trọng đại được trên mến,

- Giới sĩ: được tiến cử thanh danh

- Người thường: có việc tu tạo, đổi dời vui vẻ. Kiện tụng có thể thân bày phải trái được.

THƠ RẰNG:

Đạo trung ai chẳng nghe theo,

Lợi dân ích nước, người reo đón mừng

 

HÀO 5 DƯƠNG: Hữu phu huệ tâm, vật vấn; Nguyên cát, hữu phu, huệ ngã đức

Lược nghĩa

Có tin tưởng ở lòng mình thích làm ơn huệ (hào 5) chớ hỏi gì, tốt nhất rồi, có tin tưởng ở đức ấy làm ơn huệ cho người (hào 2).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Làm ích cho dưới mà chứng minh được lòng thành của mình có cơ được đáp ứng.

Mệnh hợp cách: Tài đức phụ tá được việc nước, cảm phục được lòng dân, công danh lợi đạt phúc lộc phong doanh.

Mệnh không hợp: Cũng nhân hậu, có lòng làm ơn huệ cho người khác, nên hưởng phúc, là tăng đạo thì thông tuệ, đi buôn bán cũng tử tế.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Gặp lãnh đạo sáng suốt

- Giới sĩ: Tiến thủ thành danh.

- Người thường: Doanh mưu xứng ý. Tăng đạo ở vị nhỏ thấp được tri ngộ tôn quý.

THƠ RẰNG:

Thành tín nhân huệ ở đời,

Không cần hỏi nữa, đạo trời cũng theo

 

HÀO 6 DƯƠNG: Mạc ích chi, hoặc kích chi, lập tâm vật hằng, hung

Lược nghĩa

Chẳng làm ích thêm nữa (đến cùng rồi còn gì) hoặc đaáh đuổi đi (thì có oán), lập tâm không theo đạo hằng thì xấu

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: cần ích đến cùng, hoặc đến nổi phải đánh đuổi thì nhiều người oán.

Mệnh hợp cách: Tham tài, tổn vật, cầu danh lấy lợi, phải lập tâm theo đạo hằng thì may còn đỡ tai họa.

Mệnh không hợp: Hiểm trá, lợi mình tổn người, tai họa cùng đến, thân gia khó giữ được.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: vì tham nhũng bị phạt, đổi

- Giới sĩ: cạnh tranh quá, bị nhục.

- Người thường: Chuyên vụ lợi bị oán trách, hình khắc tổn thương thê thảm.

THƠ RẰNG:

Cầu ích không ngừng, người oán ghét

Lập tâm chẳng vững, biến ngoài sinh.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 41 - SƠN TRẠCH TỔN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 40 - LÔI THỦY GIẢI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 39 - THỦY SƠN KIỂN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 38 - HỎA TRẠCH KHUÊ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 37 - PHONG HỎA GIA NHÂN