Astrology.vn - Sau quẻ Cổ tới quẻ Lâm. Cổ nghĩa là có công việc thì sau mới làm đến lớn được. Lâm nghĩa là lớn. Hễ người ta ở vào thì Lâm, chớ nên kiêu xa, phóng tứ, phải lo vun đắp chính đạo cho thiệt bền vững. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Lâm là Đại (lớn tức người trên đến với người dưới). Thuộc tháng 12.

 

Lời tượng

Trạch thượng hữu Địa: Lâm quân tử dĩ giáo tư vô cùng, dung bảo dân vô cương.

Lược nghĩa

Trên đầm có đất là quẻ Lâm. Người quân tử lấy đấy mà dạy dân biết suy nghĩ cùng tận, bao dung và bảo vệ dân không giới hạn.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Đinh: Tỵ, Mão, Sửu. Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu.

Lại sanh tháng 12 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Cần thường điều lộ không sai,

Tấm thân an định, niềm vui thái hòa.

 

HÀO 1 DƯƠNG: Hàm lâm trinh cát

Lược nghĩa

Cảm thông mà tới, giữ chính thì tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: có đường lối hay đi đến với người nhỏ mọn.

Mệnh hợp cách: Tài cao đức trọng, kính trên thương dưới, bài xích những lời dèm pha, đó là bậc đại quý.

Mệnh không hợp; cũng là người công bằng chính trực, biết tùy thời, xóm làng kính nể.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được người cộng tác hay lên cao

- Giới sĩ: công danh toại ý

- Người thường: lui tới đúng đạo lý, kinh doanh có lợi.

THƠ RẰNG:

Dần dần tích tiểu mà thông

Mái chèo thuận với thu phong đi về

 

HÀO 2 DƯƠNG: hàm làm cát, vô bất lợi

Lược nghĩa

Cảm thông mà tới, tốt, không gì là chẳng ích lợi.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Bọn âm (tiểu nhân) gần kề, đến với họ một cách thân thiện.

Mệnh hợp cách: tiến đức hành đạo, lấy nhân mà đổi được bạo, thi hành được chí hướng, thành công.

Mệnh không hợp: cũng là thiện sĩ làm lợi cho nhà.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Giúp chính trừ gian, danh cao.

- Giới sĩ: tiến thủ dễ dàng

- Người thường: kinh doanh đắc lợi, đại để nên châm chước cho hợp với thời nghi.

THƠ RẰNG:

Hàm lâm dù tốt chưa mừng,

Việc đời chưa thuận, lạc cùng sinh bi.

 

HÀO 3 ÂM: Cam Lâm, vô du lợi, ký ưu chi, vô cửu

Lược nghĩa

Ngọt ngào mà tới, cũng không ích lợi, đã biết lo rồi thì không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: ngọt ngào tới mà có điều răn giới đấy.

Mệnh hợp cách: uốn lại cái cong, đem lại chỗ ngay, ở trên tới với dưới được, nhưng vị chỉ là chức huấn giáo thôi.

Mệnh không hợp: tà thuyết my thế, dối người hại vật. Nữ mệnh nhiều lời tổn đức.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: hay dèm pha, nịnh nọt.

- Giới sĩ: Siểm nịnh, bôn tẩu.

- Người thường: bi sầu, oan khổ.

THƠ RẰNG:

Lưỡng long tranh châu

Một còn một mất biết đâu mà lường

Chờ xem vận hội mở mang

Sao nên phí sức, dở dang ích gì.

 

HÀO 4 ÂM: Tri lâm, vô cửu

Lược nghĩa

Tha thiết mà tới, không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: thành thực đối với người, bổ khuyết cho họ.

Mệnh hợp cách: trung chính, tin nhau trong đảng bạn nên công nghiệp dễ thành.

Mệnh không hợp: cũng có phúc, ít tai nạn, có tiếng về kỹ nghệ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được đồng liêu hiệp lực.

- Giới sĩ: tốt đẹp văn vẻ.

- Người thường: cùng người hòa hợp. Kinh doanh toại ý, nhưng biến quẻ quy muội phàm việc nên xét kỹ rồi hãy làm.

THƠ RẰNG:

Vuông tròn sự đã chu toàn,

Một đi một lại, hỷ hoan đường đời.

 

HÀO 5 ÂM: Trí Lâm, đại quân chi nghi, cát

Lược nghĩa

Do trí tuệ mà tới, đúng nghi thức bậc đại quân, tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: ở cho hết đạo của nguyên thủ, thong dong mà việc thành.

Mệnh hợp cách: hiếu hiền lễ sĩ, lại minh triết nên trên cảm trời, dưới được lòng dân.

Mệnh không hợp: cũng có phúc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: hiển đạt

- Giới sĩ: lên cao

- Người thường: toại ý.

THƠ RẰNG:

Trăng tròn, hoa lại nở tươi,

Mưu cầu được việc, tin người đến tay.

 

HÀO 6 ÂM: Đôn Lâm, cát, vô cửu

Lược nghĩa

Đầy đặn mà tới, tốt, không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: thân với người, rất đầy đặn

Mệnh hợp cách: đại quý nhân. Cùng đồng liêu làm việc di phong dịch tục, không biết mỏi, phước dày.

Mệnh không hợp: tuổi cao, đức lớn, dời quê lập nghiệp.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vào nội các, nội vụ

- Giới sĩ: vào nội xá đại học

- Người thường: kinh doanh hoạch lợi

THƠ RẰNG:

Một lòng trung hậu đến nơi

Gió xuân đào lý, thuyền bơi thuận dòng

(t/h)

Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 18 - SƠN PHONG CỔ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 17 - TRẠCH LÔI TÙY

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 16 - LÔI ĐỊA DỰ

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: BẢO BÌNH - AQUARIUS (20/01 - 18/02)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: LUẬN ĐÀO HOA - HỒNG LOAN