Astrology.vn - Sau quẻ Tụng đến quẻ Sư. Tụng nghĩa là tranh nhau, hễ tranh nhau tất nhiên có phe, phe tất nhiên có chúng khởi. Hễ tranh nhau tất nhiên liên hiệp số đông người lại làm một chúng. Sư nghĩa là chúng -  cũng nghĩa là quân lính. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Sư là chúng (đám đông, quân đội) gian nan rồi thành công. Thuộc tháng 7.

 

Lời tượng

Địa trung hũu thủy: Sư, Quân tử dĩ dung dân súc chúng.

Lược nghĩa

Trong đất có nước là quẻ sư (dân chúng, quân đội). Người quân tử lấy đấy mà dung nuôi dân chúng. (Nước vững nhờ có đất, binh mạnh nhờ có dân).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ; Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý. Chữ SƯ ngày xưa gợi ý: Sư-Phó, Sư-Bảo, Sư-Tướng, Thiên Sư v.v... Ngày nay có luật sư, giáo sư v.v...

THƠ RẰNG:

Sức đám đông, rõ bầy ra,

Vô tâm mà được bao la nắm quyền

Kể ra lãnh đạo rất phiền

Nhưng điều lợi lộc tùy duyên có nhiều

 

HÀO 1 ÂM: Sư xuất dĩ luật, phủ tang, hung.

Lược nghĩa

Ra quân phải giữ kỹ luật, nếu không rành, ắt xấu.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: người hành quân phải rất thận trọng, không thể cẩu thả.

Mệnh hợp cách: Có uy danh, dân kính phục, lòng nhân ái ra ơn khắp, chí công vô tư, hưởng lộc lâu dài.

Mệnh không hợp: tính tình thay đổi, việc làm hay vượt lề lối cũ, hưởng phú quý về trước, sụp đổ về sau.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: tận tâm chức vụ, hanh thông.

- Giới sĩ: bài vở trúng, công danh thành.

- Người thường: Kinh doanh có kế hoạch, tài lộc tiến. Nếu khinh động sẽ thành ít, bại nhiều.

Số xấu gặp hiểm trở, giảm thọ.

THƠ RẰNG:

Ra quân kỷ luật làm đầu.

Có công, trái luật dể hầu ai tha.

 

HÀO 2 DƯƠNG: Tại sư trung, cát, vô cữu. Vương tam tích mệnh.

Lược nghĩa

Ở giữa đám quân, tốt, không lỗi gì. Vua (nhà nước) ba lần ban phát mệnh lệnh (tưởng thưởng).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: điều binh khiển tướng giỏi, thành công.

Mệnh hợp cách: cương quyết mà không ngược ngạo, có ân uy, hoặc là tướng ở ngoài biên mà dàn quân nhất trí, hoặc ở tổng hành doanh mà xa gần cảm mến.

Mệnh không hợp: cũng là kẻ cả trong làng, trên khen, dưới mến.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: ở ngoài được lệnh gọi về Trung ương, ở trung tâm đổi ra địa phương, hoặc hành quân bên ngoài.

- Giới sĩ: đỗ ưu, danh thành.

- Người thường: được quý nhân giúp đỡ, việc thành.

Tu hành tiến đạo đức. Nữ mạng tốt, có danh.

THƠ RẰNG:

Binh quyền gồm đức tốt

Khắp cõi đón tin hay.

 

HÀO 3 ÂM: Sư hoặc dư thi, hung.

Lược nghĩa

Ra quân mà xác chết chở đầy xe, xấu.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Khinh địch bại trận.

Mệnh hợp cách: Tài sơ đức mỏng, dân chúng không phục.

Mệnh không hợp: tuổi thọ không dài.

XEM TUẾ VẬN:

Lo buồn dồn dập, hoặc có đại tang hoặc phải đi về thôn ấp hoang vắng.

- Quan chức: chờ bổ khuyết.

- Giáo sĩ: không trở ngại.

Nếu sanh tháng 12 thì tốt.

THƠ RẰNG:

Chí chưa định, cát hóa hung.

Nên chuyên một việc, thì công mới thành

 

HÀO 4 ÂM: Sư, tả thứ, vô cửu

Lược nghĩa

Quân lui về phía sau, không lỗi.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: cầu may mà thắng thì sẽ thất bại.

Mệnh hợp cách: sáng nước bước, liệu việc trước, biết ứng biến từ lúc thời bình, nên tránh được họa khi loạn đến (Chữ Tả ngày xưa chỉ chức: Tả tướng, Tả tào v.v...).

Mệnh không hợp: Nên lui về chức khiêm nhường hơn, bình dị an cư toàn được thân mệnh.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: thanh cần nơi hẻo lánh.

- Giới sĩ: được vào nội trú

- Người thường: an cư lạc nghiệp, hoặc xây dựng, cung thất, hoặc cư ngụ nơi xa, tránh được tai họa.

THƠ RẰNG:

Chọn đất cư bên trái,

Hành quân ở lại sau

Tây Bắc đi êm thắm,

Quang huy rực rỡ màu

 

HÀO 5 ÂM: Điền hữu cầm, lợi chấp ngôn, vô cữu. Trưởng tử suất sư, đệ tử dư thi, trinh hung

Lược nghĩa

Ruộng có chim muông nên mới nói chuyện săn bắt, không lỗi gì. Con lớn cầm quân, nếu để con em thì xe chở đầy xác, dù chính cũng xấu (chim muông là giặc. Con lớn là hào 2 đáng vị, con em là hào 4, hào 3).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Nghĩa dùng quân và đạo làm tướng

Mệnh hợp cách: Tiến thân phải đường, lập công có đức, nó động thì mình ứng, xét kỹ rồi mới phát lệnh, dẹp loạn cứu dân, uy danh nổi như cồn khắp hoàn vũ.

Mệnh không hợp: Ở thôn dã, có vườn, gia súc có học vấn, quyền binh, con lớn quản được việc nhà, con nhỏ hay bị chết non. Số xấu thì lại là người nói liều làm bậy, vụng về gàn quải.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Hoặc ra chấp chính, hoặc có tên tuổi.

- Giới sĩ: đỗ thú, thành danh.

- Người thường: thuế ruộng ngày cao, ủy quyền được việc. Trẻ con phòng tật ách.

THƠ RẰNG:

Ân thành oán, oán thành ân

Đôi phen hòa hợp, ân cần lo xa.

 

HÀO 6 ÂM: Đại quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, tiểu nhân, vật dụng

Lược nghĩa

Đại quân (nguyên thủ) có mệnh trời ra mở nước, nối nghiệp nhà, kẻ tiểu nhân chớ có dùng.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: lập công danh đến tột mức, mà không lợi dụng vinh thăng.

Mệnh hợp cách: Bậc đại nhân, được ân sủng, hưởng thọ, hoặc lập công to với đất nước, hoặc thừa ơn tổ phụ.

Mệnh không hợp: Ít công tâm, cậy thời ỷ thế khinh rẻ dân lành, có thể chung hoạn nạn mà không chung hưởng lạc, phúc trạch mong manh.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Đương quyền lập công.

- Giới sĩ: Thành danh kỹ thuật.

- Người thường: Nuôi được nhà, kế được tông đường, sanh thêm con cháu.

- Đại để: phòng kẻ dèm pha mưu chiếm vị, vượt quyền.

THƠ RẰNG:

Kẻ sĩ gặp thời vận,

Nghiệp nhà lại hưng long,

Tiểu nhân gặp hào ấy,

Coi chừng cát hóa hung.

(t/h)

Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 06 - THIÊN THỦY TỤNG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 05 - THỦY THIÊN NHU

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 04 - SƠN THỦY MÔNG

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: HỔ CÁP - SCORPIO (23/10 - 21/11)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Mệnh - Cự Môn Hóa Kỵ - Thai Phục Vượng Tướng