Astrology.vn - Đoài nghĩa là duyệt – vui, duyệt đã tới cùng cực rồi tất đến nỗi ly tán, đó là một nghĩa, thường tình người ta, lúc lo lúc buồn thời khí uất kết, mà khi duyệt lạc thời khí thư tán; lại là một nghĩa, thảy là nghĩa duyệt rồi mà tán. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Hoán là Tán (tiêu tan, không tụ một chỗ). Thuộc tháng 3.

 

Lời tượng

Phong hành thủy thượng: Hoán, Tiên Vương dĩ hưởng vu Đế, lập miếu

Lược nghĩa

Gió đi trên nước là quẻ Hoán (tiêu tan). Đấng Tiên Vương lấy đấy dâng lễ lên để nên dựng miếu thờ (để quy tụ lòng người khỏi tản ra).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ; Tân: Mùi, Tỵ, Mão. Lại sanh tháng 3 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Mộng vào đường thẳm thiên thai

Lên non chuyện ấy cùng ai hẹn ngày

Sắc xuân hương lạ gió bay

Cành xưa hoa nở lần này đẹp hơn

 

HÀO 1 ÂM: Dụng chửng, mã tráng, cát

Lược nghĩa

Dùng cách cứu vớt (cho khỏi lìa tan) có ngựa khỏe, tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cứu sự lìa tan, có dương cương giúp nên cứu được.

Mệnh hợp cách: Có tài đức lại ra sức làm, gặp được tri kỷ, nên lòng người cảm phục, thế nước vững bền.

Mệnh không hợp: Cũng khỏi gia dễ dàng, được người giúp.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Thăng chuyển lẹ

- Giới sĩ: Có vận bay nhảy

- Người thường: Được bậc tôn trưởng đề cử nên mưu việc toại ý

THƠ RẰNG:

Tin nhà từ độ đi Nam

Lợi danh thông đạt chẳng ham vàng nhiều

 

HÀO 2 DƯƠNG: Hoán, bôn kỳ kỷ, hối vong

Lược nghĩa

Thời lìa tan, chạy đến chỗ ghế dựa (hào 1) thì khỏi ăn năn gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Có đất căn cứ, nên cứu được lìa tan,

Mệnh hợp cách: Đương thời hoán, biết cơ biến để cứu vớt thì phục hưng được, trước gian khổ, sau dễ dàng.

Mệnh không hợp: Lìa nhà, độc lực kinh doanh, buổi đầu thất chi, an tĩnh lâu lâu, muộn sau toại nguyện.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: làm trưởng, cầm quyền bính, hoặc được phong Tướng, dự mưu quốc sự

- Giới sĩ: nên danh

- Người thường: Mưu vọng việc nhà thành, tăng đạo thụ án. Số xấu, chạy ngược xuôi, thất lạc, trốn tránh.

THƠ RẰNG:

Tìm chỗ dựa, buổi lìa tan

Nhìn vào tâm sự, nguy an rõ rồi

 

HÀO 3 ÂM: Hoán kỳ cung, vô hối

Lược nghĩa

Tiêu tan cái thân riêng mình, (tức hy sinh cái tiểu ngã, cái lợi riêng) thì khỏi ăn năn gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: đem thân để cứu nạn

Mệnh hợp cách: Nắn cái thiên lệch để về với chính, bớt hái quả để tới trung dung, chỉ lo việc lớn, trên vì nước dưới vì dân.

Mệnh không hợp: xa người thân, gần kẻ sợ, lìa nhà lập nghiệp chẳng vinh, chẳng nhục hoặc là tăng đạo tu dưỡng

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Ở đô thị thì đổi đi địa phương. Tai ách tiêu tan

- Giới sĩ: Lợi thì ở bên ngoài

- Người thường: Hoạch lợi.

THƠ RẰNG:

Lộc còn cách mấy trùng san

Quyết tâm vin tới, trăng ngàn soi chung

 

HÀO 4 ÂM: Hoán kỳ quần, nguyên cát, hoàn hữu khưu, phỉ di sở tư

Lược nghĩa

Tan cái đàn nhỏ, tốt nhất, tan mà có đoàn lớn (thay vào) không phải kẻ tầm thường nghĩ được.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Bỏ cái bé, lập cái lớn, phải trù mưu chí lý

Mệnh hợp cách: Giải tán bè đảng mình để hòa với đảng lớn, lập công phi thường.

Mệnh không hợp: Tài đức hơn người, có danh có lợi, nhưng tụ tán bất nhất

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Hay đứng đầu tỉnh quận

- Giới sĩ: Tài vượt người, đỗ ưu

- Người thường: Có hung thi tán, có mưu vọng thì thành. Số xấu chẳng lợi. Có triệu chứng chôn cất trên gò cao.

THƠ RẰNG:

Mấy khi chủ khách tâm đồng

Gió sông quạt mộng, hạc bồng mây xanh

 

HÀO 5 DƯƠNG: Hoán hãn kỳ đại hiệu, hoán vương cư, vô cửu

Lược nghĩa

Tiêu tan như mồ hôi, các hiệu lệnh lớn (để cho dân thư thái, tiêu tan kho chứa nơi vua ở (để cấp phát cho dân) không còn lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Rút quân về, mở rộng đức ra

Mệnh hợp cách: Tài cao, vị trọng, đức phục các nước nhỏ, sự nghiệp hiển hách, phúc trạch lớn lao.

Mệnh không hợp: Chí khí hơn người, dù chẳng phú quý cũng có tiếng tăm.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức và giới sĩ: Có thăng chuyển, có tiến thủ, có tai họa thì tiêu tan, cầu lợi được lợi

THƠ RẰNG:

Trên ra mệnh lệnh dưới haàh,

Băng tan hiểm họa, gió thanh khí hòa

 

HÀO 6 DƯƠNG: Hoán, kỳ khuyết khử, dịch xuất, vô cửu.

Lược nghĩa

Thời hoàn, trừ khử được cái hại huyết đau, tống được điều sợ hãi đi, là không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Có công cứu thời hoàn, không hổ thẹn.

Mệnh hợp cách: Gan trung đởm nghĩa, cứu hiểm họa cho dân, công thành việc trọn, hưởng vị cao, lộc dày.

Mệnh không hợp: biết thời nên lùi, ngoại du phương xa, tránh hiểm ra ngoài, đổi nguy ra an.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Ở trung ương được tuyển đi ra ngoài, làm vũ tướng thì ra trị nạn

- Giới sĩ: Dời nơi ở ẩn

- Người thường: Dời chổ hiểm đến nơi an. Kiện tụn hết, tật ách khỏi, ở tối ra sáng.

Số xấu thì có tai ương, khóc ra máu

THƠ RẰNG:

Đương yên sao bỗng lo âu

Hoa đào kết quả sợ thu đã về.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 58 - BÁT THUẦN ĐOÀI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 57 - BÁT THUẦN TỐN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 56 - HỎA SƠN LỮ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 55 - LÔI HỎA PHONG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 54 - LÔI TRẠCH QUY MUỘI