Chỉ mục bài viết

Astrology.vn - Sau quẻ Quải là quẻ Cấu. Quải có nghĩa là phán quyết. Đễ đã phán quyết xong rồi, tất biết được lành hay dữ, phải hay chăng, chắc có người mà gặp gỡ. Cấu nghĩa là đụng gặp. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Cấu là Ngộ (ngẫu nhiên gặp gỡ). Thuộc tháng 5.

 

Lời tượng

Thiên Hạ Hữu Phong: Cấu. Hậu dĩ thí mệnh cáo tứ phương

Lược nghĩa

Dưới trời có gió là quẻ Cấu (chỗ nào cũng găp. Nhà vua (nguyên thủ) lấy đấy mà thi hành mệnh lệnh cho thông cáo đi bốn phương.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu; Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. Lại sanh tháng 5 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Gái bé đương đông chẳng đủ lo,

Chiếc thuyền lui tới sóng dềnh to,

Từ đầu ngựa chạy không mang lỗi,

Sợ lệnh truyền sau chửa khắp cho