Astrology.vn - Lão Tử luận về “tri túc”: biết đủ. Bệnh “không biết tự đủ” gây nên lỗi lầm, họa hại thảm khốc vô cùng. Dục vọng của con người là nguồn gốc của Tham. Vì tham mà tranh đua, tranh dành chinh phạt lẫn nhau, đấu đá bon chen để tranh lợi. Những điều đó chỉ mang đến đau thương cho con người, mang họa đến cho người mà cũng mang họa đến cho mình.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, ; , .

, .

, .

 

Dịch Hán Việt

Thiên hạ hữu đạo, khước tẩu mã dĩ phẩn; thiên hạ vô đạo, nhung mã sinh ư giao.

Họa mạc đại ư bất tri túc, cữu mạc đại ư dục đắc.

Cố tri túc chi túc, thường túc hĩ.

 

Dịch nghĩa

Thiên hạ có đạo (các nước không gây chiến với nhau) thì ngựa tốt không dùng vào chiến tranh mà dùng vào việc cày cấy; thiên hạ vô đạo thì ngựa dùng vào chiến tranh và ngựa mẹ sinh con ở chiến trường (mà không sinh ở nhà).

(Do đó mà xét thì) họa không gì lớn bằng không biết thế nào là đủ, hại không gì bằng tham muốn cho được nhiều (đi chiếm nước ngoài) cho nên biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó thì mới luôn luôn đủ.

 

Luận giải

Dục vọng của con người là nguồn gốc của Tham. Vì tham mà tranh đua, tranh dành chinh phạt lẫn nhau, đấu đá bon chen để tranh lợi. Những điều đó chỉ mang đến đau thương cho con người, mang họa đến cho người mà cũng mang họa đến cho mình.

Do vậy, cần hiểu được lẽ “tri túc” để sống hòa thuận, thuận với bản chân, với lẽ trời.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 45 - HỒNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 44 - LẬP GIỚI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 43 - BIẾN DỤNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 42 - ĐẠO HÓA 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 41 - ĐỒNG DỊ 老子 道德經