Chỉ mục bài viết

Astrology.vn - Ai ai cũng có bản tâm chân thật nhưng quên đi không biết nên mới chạy theo đường ác tạo nghiệp luân hồi. Tất cả chúng ta hiện nay đang sống theo bản tâm hay là sống theo vọng tâm? Chúng ta chỉ sống theo vọng tâm suy tưởng mà quên mất bản tâm. Vọng tâm suy tưởng theo nghiệp hơn thua, được mất, phải quấy…

 

 

Do đó không đi được con đường chánh mà rơi vào ba đường khổ địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Sở dĩ rơi ba đường khổ là do sáu căn lầm lẫn.

 

SÁM HỐI TỘI CĂN MẮT

            Chí tâm sám hối,

            Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay;

            Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo.       

            Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm.

            Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

 

NGHIỆP CĂN MẮT LÀ:

            Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh.

            Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật.

            Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành;

            Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến.

            Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai;

            Nhìn lệch các thứ, nào khác kẻ mù.

            Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang;

            Lòa mắt chưa sanh, bản lai diện mục.

            Thấy ai giàu có, giương mắt mải nhìn;

            Gặp kẻ bần cùng, lờ đi chẳng đoái.

            Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô;

            Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu.

            Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền;

            Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó.

            Phòng Tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai;

            Mắt liếc mày đưa, đam mê sắc dục.

            Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần;

            Trố mắt ham vui, đầu chưa từng cúi.

            Những tội như thế, vô lượng vô biên;

            Đều từ mắt sanh, phải sa địa ngục.

            Trải hằng sa kiếp, mới được làm người;

            Dù được làm người, lại bị mù chột.

            Nếu không sám hối khó được tiêu trừ.

            Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

            Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật

            Và chư Bồ-tát, Thánh Hiền Tăng.

            Mở rộng tâm từ bi vô lượng

            Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).

CHÍ TÂM TÙY HỈ

            Nay con theo Phật sanh hoan hỉ

            Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm.

            Thềm thang Thập địa nguyện sớm lên.

            Bồ-đề chân tâm không lui sụt.

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

            Chúng con hồi tâm nương Thánh chúng

            Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.

            Nguyện đem công đức đến quần sanh

            Nhờ thắng nhân này thành Chánh giác.

(Lễ một lạy)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

            Một nguyện rộng mở sáng chánh kiến,

            Hai nguyện lau sạch bụi trần mù,

            Ba nguyện nhìn hình không đắm mến,

            Bốn nguyện thấy sắc chẳng bận lòng.

            Năm nguyện quên đầu cần kíp nhận,

            Sáu nguyện mắt tuệ tự tròn đầy,

            Bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng,

            Tám nguyện hằng được sáng xưa nay.

            Chín nguyện khi nhìn trừ che huyễn,

            Mười nguyện chỗ thấy dứt hoa sanh,

            Mười một nguyện trông xa mây chướng cuốn,       

            Mười hai nguyện chớp mắt nghiệp băng trong.                                            

(Lễ Tam Bảo một lạy)

           

KỆ VÔ THƯỜNG BUỔI SỚM

            Đêm tối vừa rạng sáng

            Ánh dương dần hiện không.

            Tóc bạc thầm tới điểm

            Má hồng dần đổi thay.

            Chẳng biết tuổi xuân ngắn

            Vẫn tranh nghiệp quả hùng.

            Thân như băng gặp nắng

            Mạng tợ đuốc gió đùa.           

            Chớ mải mê làm khách

            Quay về sớm chiếu soi.

(Lễ Tam Bảo một lạy)