Astrology.vn -Chính trị là sự tham gia vào các công việc của nhà nước, việc quy định những hình thức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước.

Lĩnh vực chính trị bao hàm các vấn đề chế độ nhà nước, quản lý đất nước, lãnh đạo các giai cấp, vấn đề đấu tranh đảng phái… Những lợi ích căn bản của các giai cấp và những quan hệ qua lại của các giai cấp biểu hiện ra trong chính trị. Chính trị cũng biểu hiện những quan hệ giữa các dân tộc và giữa các quốc gia (chính sách đối ngoại). Các quan hệ giữa các giai cấp và, do đó, cả chính trị của họ nữa bắt nguồn từ địa vị kinh tế của họ.

Những tư tưởng chính trị và những thể chế tương ứng với chúng là kiến trúc thượng tầng bên trên cơ sở hạ tầng kinh tế. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn có nghĩa rằng chính trị là hệ quả thụ động của kinh tế. Muốn cho chính trị thành một lực lượng cải tạo xã hội một cách tích cực thì phải phản ánh một cách đúng đắn nhu cầu phát triển của đời sống vật chất của xã hội. Chính trị mà kìm hãm sự phát triển đi lên của xã hội, khi chính trị đó bất chấp hoặc không thực hiện để xây dựng và phát triển những nhu cầu chính đáng về đời sống vật chất của xã hội. Một nền chính trị tốt và có căn cứ khoa học cần phải dựa trên sự hiểu biết các quy luật phát triển của xã hội và áp dụng các quy luật đó vì lợi ích chung của xã hội. Chính trị này đáp ứng được những lợi ích cơ bản của nhân dân, thường xuyên được nhân dân ủng hộ; luôn cần có sự kết hợp hữu cơ những chính sách đúng đắn với công tác tổ chức và tư tưởng thích ứng với chính sách đó. Bên cạnh đó, văn hóa và tất cả mọi lĩnh vực tư tưởng đều phát triển dưới sự tác động có tính chất định hướng của chính trị.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BỘ LẠC - BỘ TỘC

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỂU TƯỢNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIẾN ĐỔI VÀ TÍNH BỊ KÍCH THÍCH

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: THIÊN BÌNH - LIBRA (23/09 - 22/10)

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: HÌNH THỂ KHU VƯỜN THEO PHONG THỦY