Astrology.vn - Phần này luận về nguồn gốc của Dục và gợi ý cách thức Kiểm Dục. Cách tiếp cận này mang tính Biện chứng luận rất cao. Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt; ngũ âm làm cho người ta ù tai; ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi; ruổi ngựa săn bắn làm cho lòng người ta mê loạn; vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta đồi bại.

 

Nguyên văn Hán tự

;   ;  ; 

    ;   .  

    ,    .

 

Dịch Hán Việt

Ngũ sắc linh nhân mục manh; Ngũ âm linh nhân nhĩ lung; Ngũ vị linh nhân khẩu sảng;

Trì sính điền liệp linh nhân tâm phát cuồng; Nan đắc chi hoá linh nhân hành phương.

Thị dĩ thánh nhân vị phúc bất vị mục, cố khứ bỉ thủ thử.


Dịch nghĩa

Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt; ngũ âm làm cho người ta ù tai; ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi; ruổi ngựa săn bắn làm cho lòng người ta mê loạn; vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta đồi bại. Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này mà lựa cái kia [tức cầu chất phác, vô dục mà bỏ sự xa xỉ, đa dục].

 

Luận giải

Mắt, tay, miệng và lòng đều phải tuân theo Tính Mệnh. nếu không tức là phản nghịch lại, làm cho “tính tự nhiên” bị thương tổn, nên mới nói là: mù, điếc, sai, mất, hóa cuồng.

Của khó được là của hiếm, của quý, ai cũng chuộng, cũng ham, thường làm cho đức hạnh bị hư hỏng, tổn thương hoặc thường lấp kín đường đi ngay thẳng của con người, khiến đường đi ấy trở ngại, hiểm nguy, gây ra nhiều họa hại.

(theo: thaicucthieugia.com)

 Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 11 - VÔ DỤNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 10 - NĂNG VI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 9 - VẬN DI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 8 - DỊ TÍNH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 7 - THAO QUANG 老子 道德經