Astrology.vn - Bái vật Giáo là quan hệ xã hội (kinh tế, tôn giáo…) và thế giới quan tương ứng với nó nhằm gán cho bản thân các sự vật những phẩm chất xã hội học đặc thù và, do đó, cả những khả năng siêu phàm nữa. Đồng thời, các đặc tính do văn hóa nhân loại tạo nên cũng được xem như một cái gì tự nhiên.

Chủ nghĩa duy vật siêu hình đã chỉ nhìn thấy trong bái vật giáo cái ảo tưởng của những ý thức cá nhân, hậu quả của những sự nhầm lẫn… Còn triết học Mác thì phát hiện được nội dung khách quan của bái vật giáo.

Hình thức lịch sử đầu tiên của bái vật giáo đã ra đời từ trình độ văn hóa cực kỳ thấp kém của con người nguyên thủy và được thể hiện trong việc gán cho đối tượng – bái vật một khả năng kỳ diệu có thể ảnh hưởng tới đời sống của con người (ma thuật, tô tem, tín ngưỡng…). Các yếu tố bái vật giáo vẫn còn được giữ lại trong hầu hết các tôn giáo hiện đại (gán những đặc tính “thiêng liêng” cho các biểu tượng, tượng thần…).

Sản xuất hàng hóa, nhất là sản xuất tư bản, đã làm cho bái vật giáo có tính chất cố hữu của thực tiễn hàng ngày. Hình thức sơ đẳng của nó là tính chất bái vật giáo của hàng hóa, trong đó sự nhân cách hóa hàng hóa diễn ra đồng thời với sự vật hóa  những người sản xuất hàng hóa. Đối với những người sản xuất hàng hóa, những quan hệ của họ không phải thể hiện thành những quan hệ xã hội trực tiếp giữa bản thân những con người với nhau trong lao động của họ, mà thể hiện thành những quan hệ vật thể giữa người ta với nhau và thành những quan hệ xã hội giữa vật với vật. Bái vật giáo được thể hiện trong việc sùng bái đồng tiền, vàng, trong việc gán cho tư bản khả năng tự lớn lên không cần có lao động, trong việc phục tùng một cách cuồng tín trước các tượng trưng của quyền lực, trước các thể chế chính trị, trong việc khoác cho các biểu tượng của tư tưởng, cho các khẩu hiệu một ảnh hưởng huyền bí. Trong tất cả các trường hợp này, người ta đều gán cho các kết quả (vật chất hay tinh thần)  hoạt động  của con người một tính độc lập thần bí và một quyền lực trước con người.

Nguồn gốc của bái vật giáo nằm trong sự xuyên tạc khách quan và đảo ngược mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể, trong việc làm  tha hóa và làm vật hóa các mối quan hệ xã hội, có nghĩa là hạ thấp con người xuống trình độ vật hay xuống trình độ người thực hiện những chức năng của đồ vật.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ẢO TƯỞNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ÂM DƯƠNG

> LOGIC HÌNH THỨC: NHỮNG QUY TẮC CƠ BẢN

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: SONG NGƯ - PISCES (19/02 - 20/03)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Mệnh - Tham Lang Vũ Khúc đồng hành

> Solar System Bodies: Uranus

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: ÂM DƯƠNG TRONG PHONG THỦY CỦA KHU VƯỜN