Astrology.vn - Theo Lão Tử, Đức thật rộng lớn bao la, so với nó thì những quý tiện, giầu sang-nghèo hèn, thọ yểu, thân sơ… chỉ là hư ảo. Đạt tới cảnh giới đó thì không ai thân, cũng không có ai sơ với mình được; không ai làm cho mình được lợi hay bị hại; không ai làm cho mình cao quí hay đê tiện được.

 

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, , , ,   , .

.

; ; ; ; ; .   

.

 

Dịch Hán Việt

Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri.

Tắc kì đoài, bế kì môn, toả kì nhuệ, giải kì phân, hoà kì quang, đồng kì trần.

Thị vị huyền đồng.

Cố bất khả đắc nhi thân; bất khả đắc nhi sơ; bất khả đắc nhi lợi; bất khả đắc nhi hại; bất khả đắc nhi quí; bất khả đắc nhi tiện.

Cố vi thiên hạ quí.

 

Dịch nghĩa

Người nào biết (đạo) thì không nói (về đạo), người nào nói thì không biết.

Ngăn hết các lối, đóng hết các cửa (chương Quy Nguyên), không để lộ sự tinh nhuệ ra, gỡ những rối loạn, che bớt ánh sáng, hoà với trần tục, như vậy gọi là “huyền đồng” (hoà đồng với vạn vật một cách hoàn toàn).

(Đạt tới cảnh giới đó thì) không ai thân, cũng không có ai sơ với mình được (vì mình đã ngăn hết các lối, đóng hết các cửa, bỏ dục vọng, giữ lòng hư tĩnh); không ai làm cho mình được lợi hay bị hại (vì mình không để lộ sự tinh nhuệ, gỡ những rối loạn, giữ sự giản phác); không ai làm cho mình cao quí hay đê tiện được (vì mình đã che bớt ánh sáng, hoà đồng với trần tục).

Vì vậy mà tôn quí nhất trong thiên hạ.

 

Luận giải

Đạo đạt tới cảnh giới Vô vi thì đã “thoát tục” rồi. Cảnh giới đó thật Huyền diệu thay. Phải chăng đây là cảnh giới mà nhiều Tôn giáo lớn trên thế giới đã đề cập tới.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 55 - HUYỀN PHÚ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 54 - TU QUAN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 53 - ÍCH CHỨNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 52 - QUY NGUYÊN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 51 - DƯỠNG ĐỨC 老子 道德經