Astrology.vn - Trong một khía cạnh khác, bên ngoài và bên trong được xem là những mặt của thực tại mà người ta phân biệt thành thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Cái bên trong là thế giới tinh thần, cái bên ngoài là thế giới tự nhiên.

 

Bên ngoài và bên trong là những mặt của sự vật hoặc quá trình khác nhau về vị trí và vai trò trong kết cấu của một toàn thể. Phạm trù cái bên ngoài phản ánh phía mặt ngoài của sự vật mà cảm giác có thể trực tiếp thu nhận được hoặc phản ánh hiện thực tồn tại bên ngoài sự vật. Phạm trù cái bên trong phản ánh mặt thực chất của sự vật. Cái bên trong không được tiếp thụ một cách trực tiếp, mà được nhận thức thông qua cái bên ngoài, thông qua những biểu hiện. Những mặt bên ngoài của sự vật được quy định bởi cái bên trong, bởi quy luật, bởi bản chất, và thông qua những cái đó mà người ta phát hiện, nhận thức được chúng. Việc xem xét bản chất bên trong sự vật đưa đến hiểu biết những mâu thuẫn của sự vật, nguồn gốc phát triển và những hình thức biểu hiện bên ngoài của sự vật.

Trong một khía cạnh khác, bên ngoài và bên trong được xem là những mặt của thực tại mà người ta phân biệt thành thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Cái bên trong là thế giới tinh thần, cái bên ngoài là thế giới tự nhiên. Việc làm sáng tỏ mỗi liên hệ thực sự của cái bên ngoài và cái bên trong, cái khách quan và cái chủ quan đã được thực hiện trong lịch sử của khoa học và triết học trong cuộc đấu tranh của chủ nghĩa duy vật chống chủ nghĩa duy tâm thuyết không thể biết.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: TÍNH BẤT BIẾN và BIỂU HIỆN BỀ NGOÀI

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: NGUYÊN LÝ BẢO TOÀN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: THUYẾT BẠO LỰC

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN THỂ LUẬN