Astrology.vn - Định luật Bảo toàn Năng lượng là một trong những định luật bảo toàn quan trọng nhất (bảo toàn – nguyên lý). Theo định luật này thì những năng lượng không mất đi và cũng không được tạo ra khi nó được chuyển từ dạng này sang dạng khác.

 

Các quá trình chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác được điều tiết bởi những đương lượng số đã quy định chặt chẽ.

Vào giữa thế kỷ 19, đinh luật bảo toàn năng lượng được phát minh nhờ những cố gắng của các nhà bác học như R. Mâyơ, G. Giâulơ, Hemhôntxơ… Trước khi phát minh ra định luật này đã có những ý kiến về sự bảo toàn vật chất và vận động do Đêcáctơ, Laibnitxơ, Lômônôxốp trình bầy. Định luật bảo toàn năng lượng có ý nghĩa trết học sâu sắc. Nó là sự xác nhận – về mặt khoa học tự nhiên – tư tưởng duy vật về tính bất diệt của vận động. F. Engels coi việc phát minh ra định luật bảo toàn năng lượng là một trong ba phát minh vĩ đại cấu thành nên nền tảng khoa học tự nhiên của quan niệm duy vật biện chứng về tự nhiên. Định luật này thể hiện sự thống nhất của thế giới vật chất. Vật lý học hiện đại ngày càng xác nhận định luật bảo toàn năng lượng một cách vững chắc hơn và sâu rộng hơn.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: NGUYÊN LÝ BẢO TOÀN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: THUYẾT BẠO LỰC

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN THỂ LUẬN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN NĂNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG