Astrology.vn - Nguyên Cục  khô  khan,  như HỎA, THỔ Nhật sinh  tháng  NGỌ  hay  tháng  MÙI, Nguyên Cục thiếu hành THỦY hay có mà không gặp căn bản, vận gặp Thấp THỔ như SỮU, THÌN, KỶ, ẤT tốt  đẹp. Nếu gặp  TUẤT,  MÙI,  ĐINH,  BÍNH, MẬU  thì  làm  cho Nguyên Cục càng khô thêm, ắt là vận xấu.

 

Nguyên-Cục  TRIỀU-THẤP,  như  THỦY,  KIM  NHẬT-Sinh  tháng HỢI,  TÝ, SỮU.

Nguyên-Cục thiếu Hành-HỎA thì hàn lạnh, nên gặp ĐINH, BÍNH, TỴ, NGỌ, MÙI, TUẤT là vận tốt. Nếu còn thêm nhiều THỦY, KIM ắt là vận xấu.

Muốn biết hành nào khô, hành nào thấp (ướt). Trong 10 THIÊN-CAN khó bề phân-biệt, nhưng ở ĐỊA-CHI chắc dễ biết hơn 

- TÝ thuần THỔ, MÃO thuần MỘC, DẬU thuần KIM. 3 CHI ngày không phân biệt khô hay thấp.

- SỬU là thấp KIM, thấp THỔ   (vì có chữ QUÝ)

- DẦN là khô MỘC, khô THỔ   (vì có chữ BÍNH)

- THÌN là thấp THỔ, thấp MỘC   (vì có chữ QUÝ)

- TỴ là khô THỔ khô KIM   (vì có chữ BÍNH)

- NGỌ là khô THỔ  (vì có chữ ĐINH)

- MÙI là khô THỔ khô MỘC   (vì có chữ ĐINH)

- THÂN là thấp KIM thấp THỔ   (vì có chữ NHÂM)

- TUẤT là khô THỔ khô KIM  (vì có chữ ĐINH)

- HỢI là thấp MỘC   (vì có chữ NHÂM)

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (29): TỔNG LUẬN CÔNG DANH SỰ NGHIỆP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (28): TỔNG LUẬN TÍNH TÌNH [2] 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (28): TỔNG LUẬN TÍNH TÌNH [1] 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (27): TỔNG LUẬN VỀ BỆNH TẬT 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (26): TỔNG LUẬN NỮ MỆNH 子平八字