Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can BÍNH.

 

- Sinh tháng DẦN.

Lộ lên chữ GIÁP là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

MẬU là THỰC-THẦN-CÁCH. 

Nếu 2 chữ đều không có lộ, nên chọn I chữ làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng MÃO.

Lộ hay không lộ chữ Ất cũng chỉ là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng THÌN.

Lộ lên chữ MẬU là THỰC-THẦN-CÁCH. 

QUÝ là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

ẤT là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Nếu cả 3 chữ đều không lộ, nên chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng TỴ.

Lộ lên chữ CANH là PHIẾN-TÀI-CÁCH.

MẬU là THỰC-THẦN-CÁCH. 

BÍNH là KIẾN-LỘC-CÁCH. (NGOẠI-CÁCH)

Nếu cả 3 chữ đều không lộ, nên chọn I chữ làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng NGỌ.

Lộ  hay  không lộ  chữ KỶ cũng  là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. Nếu lộ ĐINH  là DƯƠNG-

NHẬN-CÁCH. (NGOẠI-CÁCH).

- Sinh tháng MÙI.

Lộ lên chữ KỶ là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

ẤT là CHÁNH-ẤN-CÁCH.

Nếu cả 2 đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng THÂN.

Lộ chữ CANH là PHIẾN-TÀI-CÁCH.

MẬU là THỰC-THẦN-CÁCH. 

NHÂM là THẤT-SÁT-CÁCH 

Cả 3 chữ đều không lộ, chọn I chữ làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng DẬU.

Lộ hay không lộ chữ TÂN cũng chỉ là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ chữ MẬU là THỰC-THẦN-CÁCH. 

TÂN là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Nếu không lộ chữ nào, chọn I chữ làm CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng HỢI.

Lộ chữ NHÂM là THẤT-SÁT-CÁCH. 

GIÁP là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Nếu không lộ, nên chọn I chữ nào quan-trọng làm CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QUÝ cũng là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

 - Sinh tháng SỬU.

Lộ chữ KỶ là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

QUÝ là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

TÂN là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Nếu cả 3 đều không lộ, nên lấy I chữ quan-trọng làm CÁCH-CỤC. 

(t/h)

Mệnh Lý Học - Bát Tự Tử Bình Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.2): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ẤT 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.1): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN GIÁP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (4): XÁC ĐỊNH LỤC THẦN - LỤC THÂN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (3): CÁCH LẬP LÁ SỐ TỬ BÌNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (2): NGUYỆT KIẾN - TIẾT KHÍ - NHÂN NGUYÊN 子平八字