Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, đầu tiên cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can ẤT.


 

- Sinh tháng DẦN.

Lộ lên chữ MẬU là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

BÍNH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Nếu cả 2 chữ đều không lộ lên, tự-ý chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng MÃO.

MÃO là Lộc của ẤT, nên gọi là KIẾN-LỘC-CÁCH. Nếu có lộ chữ ẤT hay không đều 

CÁCH-CỤC nầy (NGOẠI CÁCH).

- Sinh tháng THÌN.

Lộ lên chữ MẬU là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

QUÝ là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Nếu cả 2 chữ đều không lộ, nên tự-ý chọn I chữ làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng TỴ.

Lộ lên chữ BÍNH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

CANH là CHÁNH-QUAN-CÁCH.

MẬU là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Nếu cả 3 chữ đều không lộ, nên chọn I chữ quan-trọng làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng NGỌ.

Lộ lên chữ ĐINH là THỰC-THẦN-CÁCH. 

KỶ là PHIẾN-TÀI-CÁCH.

Nếu cả 2 chữ đều không lộ, nên chọn I chữ để làm CÁCH-CỤC 

- Sinh tháng MÙI.

Lộ lên chữ KỶ là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Lộ ĐINH là THỰC-THẦN-CÁCH. 

Lộ  lên  chữ ẤT    không  có CÁCH-CỤC  gì cả,  nên  phải  chọn KỶ  hay ĐINH  làm  tên

CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng THÂN.

Lộ lên chữ CANH là CHÁNH-QUAN-CÁCH.

NHÂM là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

MẬU là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Nếu 3 chữ đều không lộ, nên chọn I chữ quan-trọng làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng DẬU.

Lộ hay không lộ chữ TÂN là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ lên chữ MẬU là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

ĐINH là THỰC-THẦN-CÁCH. 

TÂN là THẤT-SÁT-CÁCH 

- Sinh tháng HỢI.

Lộ lên chữ NHÂM là CHÁNH-ẤN-CÁCH.

GIÁP là không có CÁCH-CỤC gì cả.

Nếu không lộ chữ NHÂM cũng là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QUÝ cũng là PHIẾN-ÁN-CÁCH. 

- Sinh tháng SỬU.

Lộ lên chữ KỶ là PHIẾN-TÀI-CÁCH.

QUÝ là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

TÂN  là THẤT-SÁT-CÁCH

(t/h)

Mệnh Lý Học - Bát Tự Tử Bình Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.1): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN GIÁP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (4): XÁC ĐỊNH LỤC THẦN - LỤC THÂN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (3): CÁCH LẬP LÁ SỐ TỬ BÌNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (2): NGUYỆT KIẾN - TIẾT KHÍ - NHÂN NGUYÊN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (1): THIÊN CAN - ĐỊA CHI 子平八字