Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, việc đầu tiên cần thực hiện là xác định Cách Cục của mỗi lá số Bát Tự Tử Bình. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn của mọi người. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can GIÁP.

 

- Sinh tháng THÌN.

LỘ lên chữ MẬU là PHIẾN-TÀI-CÁCH.

Lộ lên chữ QUÝ là CHÁNH-ẤN CÁCH.

Nếu cả 2 chữ đều không lộ, nên chọn I chữ nào quan-trọng nhứt lấy làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng TỴ.

Lộ lên chữ BÍNH là THỰC-THẦN-CÁCH.

CANH là THẤT-SÁT-CÁCH.

MẬU là PHIẾN-TÀI-CÁCH.

Nếu trong 3 chữ đều không lộ chữ nào, nên chọn I chữ quan-trọng nhứt làm tên CÁCH-

CỤC. Còn nếu 3 chữ hay  2 chữ có lộ lên, nên lấy bản-khí là chữ Bính làm căn-bản của

CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng NGỌ.

Lộ lên chữ ĐINH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH.

KỶ là CHÁNH-TÀI-CÁCH.

Nếu ĐINH, KỶ đều không có lộ lên, nên tự-ý chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng MÙI.

Lộ lên chữ KỶ là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Lộ ĐINH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Nếu cả 2 chữ đều không lộ, thì tự-ý lấy I chữ làm CÁCH CỤC.

- Sinh tháng THẦN.

Lộ lên chữ CANH LÀ THẤT-SÁT-CÁCH.

MẬU là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

NHÂM là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng DẬU.

Lộ lên chữ MẬU là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

TÂN là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

ĐINH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Nếu cả 3 chữ đều không lộ, tự ý chọn I chữ để làm CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng HỢI.

Lộ hay không lộ chữ NHÂM cũng là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QÚY cũng là CHÁNH-ẤN-CÁCH.

- Sinh tháng SỬU.

Lộ lên chữ KỶ là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

QUÝ là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

TÂN là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

Nếu 3 chữ đều không lộ lên, nên tự-ý chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.

(t/h)

Mệnh Lý Học - Bát Tự Tử Bình Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (4): XÁC ĐỊNH LỤC THẦN - LỤC THÂN

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (3): CÁCH LẬP LÁ SỐ TỬ BÌNH

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (2): NGUYỆT KIẾN - TIẾT KHÍ - NHÂN NGUYÊN

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (1): THIÊN CAN - ĐỊA CHI