Astrology.vn - Lập MỆNH CUNG  là để biết số của mình an tại cung nào, các CAN CHI có giúp cho bản mệnh hay phá hoại bản mệnh. Tuy không quan trọng cho lắm, nhưng có số không được tốt mà cung Mệnh có trợ giúp thêm, cho nên cũng ảnh hưởng nhiều cho bản Mệnh.

 

Nếu ngày sinh tốt tức là mệnh số tốt, nhưng bị CAN CHI của CUNG-MỆNH phá-hoại, nên giảm bớt nhiều chỗ hay.

Nay nói rõ cách tìm CUNG-MỆNH như sau.

Bắt đầu từ  cung  TÝ kể  như    tháng  giêng,  đếm  theo  chiều-nghịch  đến HỢI  là tháng 2, TUẤT là tháng 3… Đến tháng sinh ngừng lại, rồi bắt đầu cung này lấy giờ sinh của mình đếm  theo chiều-thuận, đọc đến chữ MÃO ngừng lại, CUNG-MỆNH sẽ an tại cung đó.

Thí dụ : Sinh tháng 3, giờ DẦN.

Bắt đầu từ TÝ đếm ngược tới TUẤT ngừng lại, từ cung TUẤT đếm  thuận bắt đầu bằng chữ DẦN (giờ sinh), rồi đến cung HỢI đếm chữ MÃO do đó CUNG-MỆNH sẽ an tại HỢI. 

Thí dụ: Sinh tháng 9 giờ TÝ.

Từ cung TÝ đếm ngược cho tới cung THÌN là tháng 9, từ cung THÌN kể là giờ TÝ, đếm  theo  chiều  thuận  đến  cung MÙI đọc đến  chữ MÃO ngừng lại, CUNG MỆNH sẽ đếm từ THÌN đến MÙI (4 cung) an MỆNH tại MÙI.

ĐỊA-CHI của CUNG-MỆNH đã  tìm  xong,  còn THIÊN-CAN của  cung  đó,  thì cũng phải lấy năm sinh dẫn, ra, bắt đầu đếm từ tháng DẦN đến cung an-MỆNH, THIÊN-CAN cũng lần lượt đếm theo và gia lên thì xong.

Thí dụ : Sinh năm GIÁP-TÝ, an MỆNH cung NGỌ, phải bắt đầu đếm từ BÍNH-DẦN, ĐINH-MÃO, MẬU-THÌN, KỶ-TỴ, CANH-NGỌ,  ấy    an MỆNH  cung NGỌ  được CAN CHI là CANH-NGỌ

Cách  tìm Cung-Mệnh nên cẩn  thận về KHÍ,  trước KHÍ  sinh    tháng rồi, sau KHÍ sinh là tháng kế.

Thí dụ : Sinh năm GIÁP-TÝ, ngày 1, tháng 1, giờ TỴ.

Trong VẠN-NIÊN LỊCH có ghi, 16 VŨ-THỦY (kể là tháng 2) trước VŨ-THỦY tức là còn  trong  tháng giêng. Nếu sinh quá ngày 16, tỷ như sinh ngày 10,  thì cách An-Mệnh phải kể là sinh trong tháng 2.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (15): CÁCH THỨC KHỞI VẬN HẠN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14.2): LUẬN VẬN HẠN - NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14.1): LUẬN VẬN HẠN - CHÍNH CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14): LUẬN VẬN HẠN - TỔNG QUAN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (13): CÁCH CỤC - TỔNG LUẬN NGOẠI CÁCH 子平八字