Chỉ mục bài viết

 

HÀO 6 DƯƠNG: Cấu kỳ dát, lận, vô cửu

Lược nghĩa

Chỉ gặp cái sừng của mình (hào 6 cương mà ở trên cùng) xấu thẹn, không trách lỗi ai được (tự mình cô lập).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: cương không gặp ai hết

Mệnh hợp cách: Danh cao, tiếng sạch, xuất chúng, chùm đời, nói thẳng luận ngay, nhưng bị nghị luận xuyên tạc rất nhiều, nên lộc vị chẳng ổn

Mệnh không hợp: Chí khí cương đại, bất cận nhân tình, kết thù mua oán, luôn luôn vất vả.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Ngồi cao, đứng đầu, phòng bị chê trách.

- Giới sĩ: Tiến thủ, lên cao.

- Người thường: Không kẻ giúp, kinh doanh khó.

THƠ RẰNG:

Chí mưu chẳng gặp buồn tênh

Có đi mà hẹn chênh vênh lỡ làng.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 43 - TRẠCH THIÊN QUẢI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 42 - PHONG LÔI ÍCH

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 41 - SƠN TRẠCH TỔN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 40 - LÔI THỦY GIẢI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 39 - THỦY SƠN KIỂN