Astrology.vn - Biểu tượng là hình ảnh trực quan – cảm tính, khái quát về các sự vật và hiện tượng của hiện thực, được giã lại và tái tạo lại trong ý thức và không có sự tác động trực tiếp của bản thân các sự vật và các hiện tượng đến giác quan.

 

 

Cái trở thành tài sản của các cá nhân một cách khách quan nhờ thực tiễn của họ được ghi nhận và duy trì trong biểu tượng của con người. Mặc dầu biểu tượng là hình thức phản ánh cảm tính của cá nhân, nhưng ở con người, nó có mối quan hệ mật thiết với những nghĩa do xã hội tạo ra, đã được nêu ra một cách gián tiếp qua ngôn ngữ, mang đầy nội dung xã hội và bao giờ cũng lĩnh hội được và nhận thức được.

Biểu tượng là một yếu tố tất yếu của ý thức, vì nó thường xuyên gắn liền với “nghĩa và ý nghĩa” của khái niệm với hình ảnh của các sự vật và đồng thời cho phép ý thức có thể sử dụng một cách tự do những hình ảnh cảm tính của chúng.

(t/h)

 

 

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIẾN ĐỔI VÀ TÍNH BỊ KÍCH THÍCH

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỆN CHỨNG DUY VẬT

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: CÁI BI

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BÊN TRONG và BÊN NGOÀI

> CHIÊM TINH HỌC - 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

 

Biết Mình - Hiểu Người