Astrology.vn - Cái Bi là phạm trù mỹ học nói lên phép biện chứng giữa tự do và tất yếu, những mâu thuẫn của sự phát triển xã hội, những mâu thuẫn của cá nhân và của xã hội, cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu.

Astrology.vn - Trong một khía cạnh khác, bên ngoài và bên trong được xem là những mặt của thực tại mà người ta phân biệt thành thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Cái bên trong là thế giới tinh thần, cái bên ngoài là thế giới tự nhiên.

Astrology.vn -Tính bất biến là tính chất của những đại lượng, phương trình, định luật không thay đổi, được bảo tồn dù có những biến đổi nhất định của tọa độ và thời gian. Bề ngoài là biểu hiện bên ngoài mà cảm giác trực tiếp thu được về bản chất của sự vật, nói một cách chính xác hơn, về một mặt nào đó của bản chất.

Astrology.vn - Nguyên lý bảo toàn là nguyên lý khoa học đặc biệt, phản ánh tính bất biến của các đặc tính hoặc các quan hệ căn bản của tự nhiên. Trong cơ cấu của lý thuyết vật lý, những nguyên lý bảo toàn được trình bầy như là các định luật bảo toàn và các nguyên lý về “tính bất biến”.

Astrology.vn - Thuyết bạo lực là lý thuyết duy tâm cho rằng sự bất bình đẳng xã hội là do một số người dùng bạo lực đối với những người khác gây nên. Thuyết bạo lực phổ biến rộng rãi nhất trong số những tư tưởng tư sản.

Astrology.vn - Trong triết học trước Mác, người ta hiểu bản thể luận, hay “triết học đầu tiên”, là học thuyết về tồn tại nói chung. Theo ý nghĩa đó, bản thể luận cùng nghĩa với siêu hình học – một hệ thống những định nghĩa phổ biến có tính chất tư biện về tồn tại.

Astrology.vn - Bản năng là hình thức hoạt động tâm lý, một kiểu hành vi. Theo nghĩa rộng, bản năng đối lập với ý thức. Kiểu hành vi bản năng đặc trưng cho loài vật; nó được xây dựng trên cơ sở của những hình thức tồn tại sinh vật học do quá trình thích nghi với môi trường.

Biết Mình - Hiểu Người