Astrology.vn - Cơ sở hạ tầng và Kiến trúc thượng tầng (CSHT & KTTT) là những khái niệm vạch rõ mối liên hệ giữa những quan hệ kinh tế xã hội với tất cả những mối quan hệ khác của một xã hội nhất định.

CSHT là toàn bộ những quan hệ sản xuất (QHSX) tạo thành cơ cấu kinh tế của xã hội. Những khái niệm “Cơ sở hạ tầng” và “quan hệ sản xuất” có ý nghĩa tương đương nhưng không đồng nhất. Khái niệm “quan hệ sản xuất” liên quan tới khái niệm “lực lượng sản xuất”, còn khái niệm “cơ sở hạ tầng” thì liên quan tới khái niệm “kiến trúc thượng tầng”.

KTTT bao hàm tư tưởng, tổ chức và thiết chế. Tư tưởng KTTT bao gồm những quan điểm chính trị, pháp luật, đạo đức, mỹ học, tôn giáo, triết học – gọi một cách khác là những “hình thái ý thức xã hội”. Tất cả các hình thái ý thức xã hội đều phản ánh bằng cách này hay cách khác những quan hệ kinh tế, cơ cấu kinh tế của xã hội: một số hình thái ý thức phản ánh một cách trực tiếp – chẳng hạn như hình thái ý thức chính trị và pháp luật; một số hình thái ý thức khác thì phản ánh một cách gián tiếp – chẳng hạn như nghệ thuật, triết học. Nghệ thuật, triết học có liên quan với CSHT kinh tế thông qua những khâu như chính trị…

Những quan hệ KTTT bao hàm quan hệ “tư tưởng” (hệ tư tưởng). Khác với QHSX được hình thành một cách độc lập tương đối với ý thức con người, quan hệ tư tưởng, trước khi hình thành thường phải thông qua ý thức. Dù bị CSHT quyết định, những hiện tượng KTTT có tính độc lập tương đối trong quá trình phát triển của mình. Những tổ chức và thiết chế nhất định cũng gắn liền với tư tưởng chính trị, thiết chế nhà nước gắn liền với tư tưởng chính trị và pháp luật, giáo hội và các tổ chức giáo hội gắn liền với các tư tưởng tôn giáo…

Mỗi hình thái KTXH có một CSHT nhất định và một một KTTT tương ứng với cơ sở đó. Về phương diện lịch sử, người ta phân biệt CSHT và KTTT của các xã hội Chiếm hữu Nô lệ, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và Cộng sản chỉ nghĩa. Những biến đổi của CSHT và KTTT diễn ra do kết quả của việc thay thế hình thái KTXH này bằng hình thái KTXH khác. KTTT trải qua một sự tiến hóa nhất định cả bên trong hình thái ấy.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: CHÍNH TRỊ

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BỘ LẠC - BỘ TỘC

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỂU TƯỢNG

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: SONG NGƯ - PISCES (19/02 - 20/03)

> PHONG THỦY: NHỮNG NĂNG LƯỢNG VÔ HÌNH TRONG PHONG THỦY KHU VƯỜN