Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can MẬU.

 

NGÀY SINH CAN MẬU

- Sinh tháng DẦN.

Lộ chữ GIÁP là THẤT-SÁT-CÁCH. 

BÍNH là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Nếu cả 2 không lộ lấy I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÃO.

Lộ hay không lộ chữ ẤT cũng là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

- Sinh tháng THÌN.

Lộ chữ ẤT là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

QUÝ là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TỴ.

Lộ chữ BÍNH là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

CANH là THỰC-THẦN-CÁCH. BÍNH là KIẾN-LỘC-CÁCH. (NGOẠI-CÁCH).

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng NGỌ.

Lộ hay không lộ chữ ĐINH cũng là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng MÙI. 

Lộ chữ ẤT là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

ĐINH là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Cả 2 đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng THÂN.

Lộ chữ CANH là THỰC-THẦN-CÁCH. 

NHÂM là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng DẬU.

Lộ hay không lộ chữ TÂN cũng là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ chữ ĐINH là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

TÂN là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Nếu không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng HỢI.

Lộ chữ NHÂM là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

GIÁP là THẤT-SÁT-CÁCH. 

Nếu không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QUÝ cũng là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

- Sinh tháng SỬU.

Lộ chữ QUÝ là CHÁNH-TÀI-CÁCH.

TÂN là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Nếu không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.4): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ĐINH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.3): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN BÍNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.2): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ẤT 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.1): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN GIÁP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (4): XÁC ĐỊNH LỤC THẦN - LỤC THÂN 子平八字