Astrology.vn - Trong Bát Tự Tử Bình, cung Phu Thê (tùy mệnh Nam hay Nữ) nằm tại Chi của Trụ Ngày. Luận về Lục Thần thì sao Tài là sao đại diện cho Vợ (Thê) của nam giới. Thông qua các phân tích liên quan tới Chi của trụ Ngày và sao Tài, chúng ta sẽ được thông tin cát hung, thọ yểu… liên quan tới Vợ (thê) của đương số.

 

1.  TÀI là DỤNG-THẦN, vợ đẹp có của, (NHẬT-NGUYÊN mạnh mới được như vậy. NHẬT-NGUYÊN yếu, vợ chủ-sự đoạt quyền chồng).

2.  DỤNG-THẦN    THỰC,  THƯƠNG, QUAN, vợ  đẹp, nội  trợ  (NHẬT-NGUYÊN mạnh, mới được như vậy, NHẬT-NGUYÊN yếu sợ vợ).

3.  NHẬT-NGUYÊN mạnh, TÀI nhiều, chắc nhiều vợ, bản thân phú-quý.

4.   NGUYÊN-CỤC    QUAN      THƯƠNG,TÀI  làm DỤNG-THẦN, vợ  hiền, (NHẬT-NGUYÊN mạnh mới tốt, yếu thì khắc vợ).

5.   NGUYÊN-CỤC  nhiều TỶ,  KIẾP  chắc  khắc vợ. Nếu lộ  lên    THƯƠNG  hay THỰC, được vợ hiền.

6.  NHẬT-NGUYÊN mạnh, cung THÊ là TÀI. DỤNG-THẦN cũng là TÀI, chắc có vợ giàu giúp sức cho bản thân.

7. – Nguyên-Cục Tài mạnh, có THƯƠNG, có THỰC.

    – Nguyên-Cục TÀI mạnh, nhưng có TỶ hay KIẾP.

    – Nguyên-Cục TÀI phá ẤN, nhưng có QUAN-TINH.

    – Nguyên-Cục TÀI yếu, QUAN mạnh có THỰC, THƯƠNG 

Cả 4 điều này đều có vợ hiền.

8.  NHẬT-NGUYÊN mạnh SÁT yếu, có TÀI sinh SÁT-TINH. Nguyên-Cục QUAN yếu, THƯƠNG mạnh, có TÀI rút lui của THƯƠNG chuyển sinh QUAN-TINH. Cả 2 điều trên đều có vợ giàu.

Nguyên-Cục ẤN mạnh, TÀI cũng khá hay đắc-khí, có vợ hiền hay vợ giàu

9.  TỶ, KIẾP nhiều, TÀI tại KHỐ (như NHẬT-NGUYÊN là GIÁP có nhiều GIÁP ẤT, CHÁNH-TÀI chữ KỶ ẩn trong CHI-SỮU) vợ hiền.

10.  CHÁNH-TÀI ẩn  trong CHI, gặp xung-khắc  (như NHẬT-NGUYÊN CANH KIM, CHÁNH-TÀI  là ẤT  ẩn  trong THÌN,  có TUẤT  xung, lại  có QUÝ-THỦY lộ  trên THIÊN-THÌN, có TUẤT xung, lại có QUÝ-THỦY lộ trên THIÊN-CAN) được vợ hiền.

11.  Nguyên-Cục TÀI-TINH quá mạnh, NHẬT-NGUYÊN yếu, vợ không tốt.

12.   NHẬT-NGUYÊN mạnh,  trong cục  không có TÀI-TINH, vợ chồng nữa đường chia ly.

13.   TÀI-TINH yếu, Nguyên-Cục không có QUAN-TINH, lại nhiều TỶ, KIẾP, ắt  là khắc Thê, sinh-ly tử-biệt.

14.   CHÁNH-TÀI  hay  PHIẾN-TÀI mạnh,  NHẬT-NGUYÊN yếu  đuối,  Nguyên-Cục không có TỶ, KIẾP, khắc thê.

15.  Nguyên-Cục QUAN hay SÁT mạnh, nếu lấy ẤN làm DỤNG-THẦN. Nhưng gặp phải TÀI-TINH phá ẤN, vợ xấu xí mà lại có hình-khắc.

16.  Nguyên-Cục QUAN hay SÁT yếu, NHẬT-NGUYÊN cường mạnh, lại thêm TỶ, KIẾP tuy có TÀI-TINH, vợ đẹp mà mất sớm.

17.  Nguyên-Cục TỶ, KIẾP nhiều, TÀI yếu, nên lấy THỰC, THƯƠNG  làm DỤNG-THẦN, chẳng may có ẤN khắc THỰC, THƯƠNG, vợ chết bất-đắc kỳ-tử.

18.  NHẬT-CHI bị giờ chi xung, vợ chết sớm.

19.   TÀI yếu QUAN mạnh,  không  có THỰC, THƯƠNG, nhưng  có ẤN, vợ  nhiều bệnh.

20.   Nguyên-Cục TỶ, KIẾP mạnh, không có TÀI, có THỰC, THƯƠNG vợ hiền  thì có khắc, vợ xấu xí thì miễn khắc.

21.  Nguyên-Cục DỤNG-THẦN  là TÀI-TINH, nhưng bị 1 THẦN nào hợp đi, vợ có ngoại-tình.

Thí dụ  : NHẬT-NGUYÊN  là ĐINH-HỎA, THÊ-TIN  là TÂN, có chữ BÍNH hợp TÂN hóa- THỦY, ĐINH mất TÀI.

22.  NHẬT-NGUYÊN yếu, SÁT mạnh, có TÀI sinh SÁT. QUAN nhiều nên DỤNG-THẦN  là ẦN, có TÀI phá  ẤN. THƯƠNG-QUAN CÁCH, ẤN  làm DỤNG-THẦN, TÀI lại phá ẤN.

Cả 3 điều trên đều có vợ xấu xí, không tốt, hoặc vì vợ mà chiêu tai-họa.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (20): XÉT NGUYỆT KIẾN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (19): LUẬN LƯU NIÊN TIỂU HẠN VÀ VẬN HẠN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (18): TỔNG LUẬN VẬN HẠN CÁT HUNG [2] 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (18): TỔNG LUẬN VẬN HẠN CÁT HUNG [1] 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (17): NGŨ HÀNH VƯỢNG SUY 子平八字