Astrology.vn - Số Mệnh chỉ nhờ có một chữ Dụng Thần, cũng như phân biệt Cách cục, là thể xác, Dụng Thần là linh hồn vậy. Nhưng Dụng Thần mạnh thì thành công lớn, Dụng Thần yếu thì thành công nhỏ, nếu không có Dụng Thần là Hạ cách. 

 

A.  KHÚC-TRỰC CÁCH

DỤNG-THẦN của KHÚC-TRỰC CÁCH, nên lấy Hành-Mộc làm DỤNG-THẦN. Rất kỵ KIM, nếu gặp THỦY cũng tốt, có gặp HỎA càng hay, nếu gặp hành THỔ, nên có Hành-Hỏa trong MỆNH-CỤC thì không sao.

 

B.  DIÊM-THƯỢNG CÁCH

DỤNG-THẦN của DIÊM-THƯỢNG CÁCH, nên lấy Hành-HỎA  làm DỤNG-THẦN rất kỵ Hành-THỦY, nếu có MỘC cũng tốt, gặp THỔ càng hay, có Hành-THỔ tại MỆNH gặp KIM ắt là TÀI-TINH, cũng khá lắm.

 

C.  GIA-THÍCH CÁCH.

  Nên lấy Hành-THỔ  làm DỤNG-THẦN, kỵ MỘC  khắc,  có HỎA  thì  sinh THỔ,  có KIM thì xích THỔ, gặp THỦY là TÀI-TINH, các hành này có gặp phải cũng tốt. 

 

D.  TÙNG-CÁCH CÁCH.

  Nên lấy Hành-KIM  làm DỤNG-THẦN, rất kỵ HỎA,  có THỔ  thì  sinh KIM tốt đẹp, cũng nên có THỦY xích khí thì thông-minh  lỗi lạc, trong MỆNH có THỦY mà gặp MỘC là TÀI-TINH.

 

E.  NHUẬN-HẠ CÁCH

  Nên lấy THỦY làm DỤNG-THẦN, kỵ THỔ khắc (MẬU, TỶ, KIẾP, KỶ, MÙI, TUẤT) gặp KIM  thì sinh THỦY, gặp MỘC  thì xích-khí cũng nên,  trong MỆNH  thì có sẵn hành MỘC, gặp HỎA là TÀI-TINH.

 

F.  TÙNG-TÀI CÁCH.

  Nên lấy  TÀI-TINH  làm DỤNG-THẦN, kỵ TỶ,  KIẾP    ẤN,  nên    THỰC, THƯƠNG sinh TÀI-TINH càng tốt, gặp QUAN, SÁT cũng không ngại.

 

G.  TÙNG-SÁT CÁCH.

  Nên lấy SÁT làm DỤNG-THẦN, kỵ ẤN và TỶ, KIẾP, nếu có TÀI sinh SÁT càng tốt, rất kỵ THỰC, THƯƠNG kháng SÁT.

 

H.  TÙNG-NHI CÁCH.

  Nên lấy THỰC, THƯƠNG  làm DỤNG-THẦN,  có TÀI-TINH  càng tốt đẹp,  có TỶ, KIẾP cũng được,  vì TỶ, KIẾP  sinh THỰC, THƯƠNG. Kỵ gặp QUAN, SÁT  vì QUAN, SÁT với THỰC, THƯƠNG. Kỵ gặp QUAN, SÁT vì QUAN, SÁT với THỰC, THƯƠNG là địch, hai hành này hại nhau. Tối kỵ là ẤN, vì ẤN khắc-chế THỰC, THƯƠNG, phá-cục.

 

I.  TÙNG-NHƯỢC CÁCH.

  Nên lấy TỶ,  KIẾP  làm DỤNG-THẦN, rất kỵ  những  hành  TÀI,  QUAN  THỰC, THƯƠNG nếu gặp phải 1 trong các hành trên, thì tai-họa sẽ xảy ra lập-tức.

 

K.  KIẾN-LỘC CÁCH.

  10 THIÊN-CAN từ GIÁP đến QUÝ, mà sinh vào tháng thuộc LỘC, như GIÁP gặp DẦN, ẤT gặp MÃO,  BÍNH gặp TỴ, ĐINH gặp NGỌ, MẬU gặp TỴ, KỶ gặp NGỌ, CANH gặp  THÂN,  TÂN gặp DẬU, NHÂM gặp HỢI, QUÝ gặp  TÝ, tất cả  đều    KIẾN-LỘC CÁCH.

    sinh  trong  tháng LỘC nên NHẬT-NGUYÊN  đã cường mạnh,  không  phải như các CÁCH trên, phải nhờ có  CHI của năm của ngày và của giờ giúp mới được mạnh. Có thể điều khiển được TÀI, QUAN, THỰC, THƯƠNG, nếu phối hợp cho điều-hòa thì ắt được thành-công dễ dàng vậy.

DỤNG-THẦN của KIẾN-LỘC CÁCH

 1.  TÀI quá nhiều thì nên lấy TỶ, KIẾP làm DỤNG-THẦN.

2.  TÀI nhiều mà NHẬT-NGUYÊN càng mạnh, bởi có nhiều TỶ, KIẾP trợ giúp, nên dùng QUAN, SÁT làm DỤNG-THẦN.

3.  QUAN, SÁT nhiều, quá mạnh, nên lấy  ẤN làm DỤNG-THẦN.

4.   QUAN,  SÁT  nhiều,  NHẬT-NGUYÊN cũng cường,  nên lấy  TÀI  làm DỤNG-THẦN.

5.  THỰC, THƯƠNG nhiều, nhưng NHẬT-NGUYÊN bị QUAN, SÁT vây phủ nên  lấy ẤN làm DỤNG-THẦN.

6.  THỰC, THƯƠNG nhiều, không có QUAN, SÁT, nên lấy TÀI làm DỤNG-THẦN.

7.  TỶ, KIẾP  nhiều tức  là NHẬT-NGUYÊN  quá mạnh,  nên lấy QUAN, SÁT  làm DỤNG-THẦN.

8.  ẤN nhiều, tức là NHẬT-NGUYÊN mạnh, nên lấy TÀI làm DỤNG-THẦN.

 

L.  DƯƠNG-NHẬN CÁCH.

Chỉ  có GIÁP  CANH, NHÂM DƯƠNG-CAN mới    CÁCH  này  GIÁP gặp  tháng MÃO, CANH gặp tháng DẬU, NHÂM gặp tháng TÝ mới là DƯƠNG-NHẬN CÁCH.   CÁCH-CỤC  này,  tháng CHI    KIẾP,  thật  quá vượng-thịnh,  nhiều  TÀI,  SÁT  thì cách-cục toàn-mỹ.

DỤNG-THẦN của DƯƠNG NHẬN CÁCH

1.  TÀI nhiều nên lấy QUAN, SÁT làm DỤNG-THẦN.

2.  QUAN, SÁT nhiều, nên lấy TÀI làm DỤNG-THẦN.

3.  THỰC, THƯƠNG nhiều, nên lấy TÀI làm DỤNG-THẦN.

4.  TỶ, KIẾP nhiều, nên lấy QUAN, SÁT làm DỤNG-THẦN.

5.  ẤN nhiều, nên lấy TÀI làm DỤNG-THẦN.

6.  Nếu TÀI, QUAN, THỰC, THƯƠNG hổn lộn và nhiều, lấy ẤN làm DỤNG-THẦN.

Cách lấy DỤNG-THẦN mà chúng ta đã nêu ra ở trên, là 1 phương thức mà thôi, vì có mấy muôn ngàn  lá số, nên CÁCH-CỤC biến-hóa rất nhiều, những  thí dụ ở  trên, nên học cho thuộc lòng để về sau vận-dụng và suy-luận với tiến bộ được.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (10): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - CHÍNH CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (9): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÁI QUÁ - BẤT CẬP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (8): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC BỊ PHÁ HOẠI 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (7): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÀNH CÔNG 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (6): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - LUẬN NGOẠI CÁCH