Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can TÂN.

 

NGÀY SINH CAN TÂN

- Sinh tháng DẦN.

Lộ chữ GIÁP là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

BÍNH là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

MẬU là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÃO.

Lộ hay không lộ chữ ẤT cũng là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

- Sinh tháng THÌN.

Lộ chữ MẬU là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

QUÝ là THỰC-THẦN-CÁCH. 

ẤT LÀ PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TỴ.

Lộ chữ BÍNH là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

MẬU là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Cả 2 chữ đều không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÙI.

Lộ chữ KỶ là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

ĐINH là THẤT-SÁT-CÁCH. 

ẤT là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng THÂN.

- THÂN là NHẬM của TÂN, nên gọi là NHẬN CÁCH.

Nếu có lộ  chữ NHÂM sẽ  chuyển-thành THƯƠNG-QUAN-CÁCH. Hay  có lộ chữ MẬU

tức là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng DẬU.

DẬU là LỘC của TÂN, nên gọi là KIẾN-LỘC-CÁCH. (NGOẠI-CÁCH).

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ chữ MẬU là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

ĐINH là THẤT-SÁT-CÁCH. 

Không có lộ, nên chọn I chữ thích- hợp làm tên của CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng HỢI.

Lộ chữ NHÂM là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

GIÁP là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Cả hai chữ đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QUÝ cũng là THỰC-THẦN-CÁCH. 

- Sinh tháng SỬU 

Lộ chữ KỶ là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

QUÝ là THỰC-THẦN-CÁCH. 

Cả 2 đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.7): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN CANH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.6): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN KỶ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.5): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN MẬU 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.4): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ĐINH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.3): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN BÍNH 子平八字