Astrology.vn - Số Tử Bình là một khoa tổng-luận về Ngũ Hành, lấy Ngũ Hành biến hóa, dung hòa sự  hình,  Khắc  làm  cho  quân bình,  ngày MỆNH-CHỦ yếu  thì  giúp  trợ, MỆNH-CHỦ cường  thì  nên  trợ  giúp  cho  các  THẦN,  như  TÀI, QUAN,  THỰC,  THƯƠNG  chế bớt cường độ của MỆNH-CHỦ.

 

Lấy các THẦN làm CÁCH-CỤC, tức có phép độ phân-chia cho rõ rệt, thông-thường thì có 8 cách thì làm sao sinh ra có NGOẠI-CÁCH được, quý-vị độc giả có thể nghi hoặc, cho nên mới có bài luận này.

Chúng tôi cũng đã trình bày ở trên, như KIẾN-LỘC CÁCH, DƯƠNG-NHẬN CÁCH, thì  có vượng-khí bởi  tháng CHI, NHẬT-NGUYÊN  đã  được  sinh-vượng,  nên  chế bới NHẬT-NGUYÊN. Các CÁCH như KHÚC-TRỰC, DIÊM-THƯỢNG NHUẬN-HẠ, TÙNG-CÁCH, GIA-THÍCH cũng  là bởi ĐỊA-CHI của  tháng đã vượng, lại gặp  tam-hợp  thành-cục,  thành phương-vị, không có THẦN khác chế ép nên  theo ngũ-hành đó mà  thuần-hành, nếu có khắc-chế bởi Vận ắt là không tốt, tỷ như nước chảy quá mạnh không có cách  nào  ngăn nổi vậy. Kỳ-dư  TÙNG-TÀI,  TÙNG-SÁT,  TÙNG-QUAN,  TÙNG-NHI, TÙNG-VƯỢNG, TÙNG-CƯỜNG cũng  chỉ bởi    1 hành  sinh-vượng,  các  hành  khác tuy có nhưng sức yếu đuối, hoặc khi cũng không có, như vậy cũng là thuận theo hành đó mà đi, nếu nghịch thì có họa ngay.

HÓA-KHÍ  CÁCH,  như  HÓA-MỘC  CÁCH,  HÓA-HỎA  CÁCH,  HÓA-THỔ  CÁCH, HÓA-KIM, HÓA-THỦY, cũng bởi NHẬT-NGUYÊN gặp hợp, nên tính chất của hành đó đã biến hóa, cũng như ĐINH Hỏa gặp NHÂM thủy, theo lẽ THỦY-HỎA bất tương-dung, nhưng hai hành này được Ngũ-Hợp thì hóa thành  hành Mộc như vậy nên phải chuyển sang chiều hướng khác mà đoán số mệnh.

Còn có 1 điều  là đơn 1 chữ KỶ  là Hành-Thổ, gặp TÂN kim  là THỰC-THẦN, gặp BÍNH Hỏa là CHÁNH-ẤN, nhưng có chữ GIÁP Ngũ-Hợp cũng là hành thổ (HÓA-THỔ), thì BÍNH và TÂN cũng hóa  theo  thành Hành-Thủy, nên không phải THỰC, ẤN chuyển thành TÀI-TINH, kỷ dư các Hóa-Cục khác cũng nên biến như vậy mới đúng cách.

Nhưng có 1 điều phải nêu rõ, trên THIÊN-CAN gặp hợp thì hóa ngay, ĐỊA-CHI gặp Lục-Hợp không được hóa theo, vì ĐỊA-CHI ẩn tàng nhiều THIÊN-CAN, cho nên không được biến-hóa vậy.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (12): YẾU QUYẾT CỦA DỤNG THẦN BÁT TỰ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (11): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (10): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - CHÍNH CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (9): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÁI QUÁ - BẤT CẬP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (8): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC BỊ PHÁ HOẠI 子平八字