Astrology.vn - Cách cục có thành công có phá-cục, nhưng cũng nên bổ  túc 2 điều nữa  là: Thái quá và Bất cập. Làm sao là Thái quá, ấy là quá nhiều. Thế nào là Bất cập, ấy là thiếu thốn. Nay kể các cục Thái quá và Bất cập. Đây là tình huống quan trọng cần xác định rõ, làm căn cứ quan trọng để điều chỉnh, điều hòa Mệnh cục.

 

CÁCH CỤC THÁI QUÁ

 

A.  CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

  1.  QUAN-TINH mạnh lại nhiều, NHẬT-NGUYÊN yếu đuối.

  2.  QUAN-TINH mạnh, NHẬT-NGUYÊN yếu, lại gặp phải nhiều TÀI-TINH.

B.  PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

  1.  TÀI-TINH mạnh, lại nhiều, NHẬT-NGUYÊN quá yếu.

  2.  TÀI mạnh, NHẬT-NGUYÊN yếu, lại thêm nhiều THỰC, THƯƠNG.

C.  PHIỀN, CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

  1.  ẤN-TINH mạnh, NHẬT-NGUYÊN yếu, TÀI yếu.

2.  ẤN mạnh, TỶ, KIẾP nhiều, THỰC yếu, THƯƠNG yếu, TÀI QUAN cũng yếu.

D.  THỰC, THƯƠNG CÁCH.

  1.  THỰC, THƯƠNG nhiều và mạnh, NHẬT yếu, không có ẤN lại có TÀI mạnh.

  2.  NHẬT cường, SÁT yếu, THỰC, THƯƠNG mạnh, chế SÁT  thái quá lại không

có TÀI-TINH.

E.  THẤT-SÁT CÁCH.

  1.  SÁT mạnh lắm, NHẬT-NGUYÊN yếu, không có THỰC, THƯƠNG.

  2.  TÀI mạnh và nhiều, NHẬT-NGUYÊN yều SÁT nhiều.

 

CÁCH CỤC BẤT-CẬP

A.  CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

  1.  NHẬT-NGUYÊN mạnh, QUAN yếu, không có TÀI-TINH.

  2.  NHẬT-NGUYÊN mạnh,  QUAN yếu, lại  thêm  nhiều  ẤN-TINH,  hoặc 

THƯƠNG-QUAN khắc QUAN-TINH.

B.  PHIẾN, CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

  1.  NHẬT-NGUYÊN mạnh, thêm nhiều TỶ, KIẾP, LỘC, NHẬN.

  2.  TÀI-TINH không gặp THỰC, THƯƠNG, lại có nhiều TỶ, KIẾP.

C.  PHIẾN, CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

  1.  TÀI mạnh, không có QUAN-TINH.

  2.  Nhiều TỶ, KIẾP.

D.  THƯƠNG THỰC-CÁCH.

  1.  ẤN mạnh, NHẬT-NGUYÊN yếu.

  2.  NHẬT-NGUYÊN yếu, TÀI QUAN nhiều.

E.  THẤT-SÁT CÁCH.

  1.  THỰC mạnh, không có TÀI-TINH.

  2.  NHẬT-NGUYÊN mạnh, ẤN mạnh.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (8): CÁCH CỤC BỊ PHÁ HOẠI 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (7): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÀNH CÔNG 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (6): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - LUẬN NGOẠI CÁCH

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.10): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN QUÝ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.9): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN NHÂM 子平八字