Astrology.vn - Số Mệnh của  con người có phú, quý, bần,  tiện,  thọ, yếu đã được ấn định trong bát tự,  nhưng làm sao còn nói về Vận Hạn, tuy những  điều  phú, quý, bần  tiện  đã ở trong mệnh rồi, nhưng gặp phải vận hạn tốt thì càng tốt thêm, gặp xấu thì số mệnh tuy tốt cũng ngăn bớt phần nào, nếu Mệnh xấu thì càng xấu thêm.

Vì Vận-Hạn rất cần-thiết nên phải luận tới, nay chúng ta phân ra một cách tổng quát như sau :

A.  Bát-tự (số mệnh) tốt đẹp không có ÁC THẦN phá hoại.

  1.  Đi hạn gặp hạn tốt, tất  nhiên  thêm tốt  đẹp  công  danh  phú  quý    khả hạn lượng.

2.  Đi hạn phá-hoại, tuy không có gì đáng lo, nhưng cũng gặp phải 1, 2 điề bế tắc.

 

B.  Bát-tự tuy tốt nhưng  có ÁC THẦN phá hoại.

  1.  Đi hạn gặp phải 1 chữ nào tẩy đi ÁC THẦN trong mệnh-cục, thì sự tốt lập-tức đến ngay.

 

C.  Bát-tự xấu xa, không có 1 ÁC THẦN nào giúp đỡ.

  1.  Đi hạn gặp chữ  thêm phá-hoại  thì ÁC THẦN đắc  thế, bần  tiện  tai-hại lập tức đến ngay, thật là thê thảm.

  2.  Mệnh-Cục đã có sự phá-hoại mà đi hạn gặp phải 1 chữ nào ép chế ÁC THẦN ở Mệnh-Cục, thì cũng thỏa chí 1 thời gian nào.

 

D.  Bát-tự tuy xấu nhưng có THIỆN-THẦN chế-phục ÁC-THẦN.

  1.  Nếu đi hạn gặp 1 chữ nào tẩy đi THIÊN-THẦN ở Mệnh-Cục thì chuyện xấu sẽ xảy đến ngay.

  2.  Nếu đi hạn gặp 1 chữ nào trợ giúp cho THIÊN-THẦN ở Mệnh-Cục, thì chuyện tốt lập-tức xảy đến.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (13): CÁCH CỤC - TỔNG LUẬN NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (12): YẾU QUYẾT CỦA DỤNG THẦN BÁT TỰ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (11): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (10): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - CHÍNH CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (9): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÁI QUÁ - BẤT CẬP 子平八字