Astrology.vn - Mỗi Mệnh Cục đều có Cách Cục, khi đã cố định rồi, nhưng phải xem trong số có chia ra  thành công hay có phá hoại Cách Cục hay không, như vậy tìm Dụng Thần cũng không phải dễ lắm. Nay chúng ta có thể ghi rõ những Cục-Mệnh chỗ nào thành công và chỗ nào thất bại, để quý vị biết rõ phần nào.

 

CÁCH CỤC BỊ PHÁ HOẠI

(Phá Cách)

 

A.  CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

  1.  Có THƯƠNG-QUAN nhưng không có ẤN.

  2.  Gặp phải HÌNH, XUNG, HẠI.

  3.  Có THẤT-SÁT lẫn lộn.

B.  PHIẾN, CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

  1.  NHẬT-NGUYÊN cường, TÀI-TINH yếu, có nhiều TỶ, KIẾP.

  2.  Gặp phải HÌNH, XUNG, HẠI.

  3.  NHẬT-NGUYÊN yếu,  THẤT-SÁT mạnh,  TÀI cũng mạnh,  sinh SÁT-TINH hại NHẬT-NGUYÊN.

C.  PHIẾN, CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

  1.  NHẬT-NGUYÊN yếu, ẦN cũng yếu, TÀI-TINH mạnh phá ẤN.

  2.  NHẬT-NGUYÊN yếu, SÁT quá mạnh, lại có QUAN lẫn lộn.

  3.  Gặp phải HÌNH, XUNG, HẠI.

D.  THỰC-THẦN CÁCH.

  1.  NHẬT-NGUYÊN cường, THỰC-THẦN cũng cường, lại gặp phải TÀI-TINH.

  2.  NHẬT-NGUYÊN cường,  SÁT  quá mạnh,  THẦN  chế  ngự  THẤT-SÁT  nhưng không nên có TÀI-TINH, nếu có phải yếu đuối thì không sao.

  3.  NHẬT-NGUYÊN yếu, THỰC-THẤN mạnh, có ẤN sinh NHẬT-NGUYÊN.

E.  THẤT-SÁT CÁCH

1.  NHẬT-NGUYÊN rất mạnh (LỘC, VƯỢNG, TRƯỜNG-SINH).

  2.   NHẬT-NGUYÊN cường,  SÁT  càng cường hơn,    THỰC-THẦN  chế  ngự THẤT-SÁT.

  3.  NHẬT-NGUYÊN yếu, SÁT mạnh có ẤN-TINH sinh NHẬT-NGUYÊN.

  4.  NHẬT-NGUYÊN và THẤT-SÁT quân bình, không có QUAN-TINH lẫn lộn.

F.  THƯƠNG-QUAN CÁCH.

  1.  NHẬT-NGUYÊN cường, THƯƠNG-QUAN mạnh, có TÀI-TINH lộ.

  2.   NHẬT-NGUYÊN yếu,  THƯƠNG-QUAN mạnh,    ẤN-TINH  sinh  NHẬT-NGUYÊN.

  3.  NHẬT-NGUYÊN yếu, THƯƠNG-QUAN mạnh, có THẤT-SÁT và ẤN lộ ra.

  4.  NHẬT-NGUYÊN cường, SÁT mạnh, có THƯƠNG-QUAN chế SÁT-TINH.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (7): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - CÁCH CỤC THÀNH CÔNG

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (6): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - LUẬN NGOẠI CÁCH

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.10): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN QUÝ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.9): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN NHÂM 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.8): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN TÂN 子平八字