Astrology.vn - Phần này Lão Tử luận về Đức và dụng chữ Khiêm dựa theo triết lý ÂM-DƯƠNG mà dùng hình ảnh giống Đực và giống Cái làm hình ảnh so sánh thật hay. Nước lớn nên ở chỗ thấp, chỗ qui tụ của thiên hạ, nên giống như giống Cái trong thiên hạ. Giống Cái nhờ tĩnh mà thắng giống Đực (ham động), lấy tĩnh làm chỗ thấp.

 

 

Nguyên Văn Hán Tự

,   , .

, .

; .

;   .

, .

, .

 

Dịch Hán Việt

Đại quốc giả hạ lưu, thiên hạ chi giao, thiên hạ chi tẫn.

Tẫn thường dĩ tĩnh thắng mẫu, dĩ tĩnh vi hạ. Cố đại quốc dĩ hạ tiểu quốc tắc thủ tiểu quốc; tiểu quốc dĩ hạ đại quốc tắc thủ đại quốc.

Cố hoặc hạ dĩ thủ; hoặc hạ nhi thủ.

Đại quốc bất quá dục kiêm súc nhân; tiểu quốc bất quá dục nhập sự nhân.

Phù lưỡng giả các đắc sở dục, đại giả nghi hạ.

 

Dịch nghĩa

Nước lớn nên ở chỗ thấp, chỗ qui tụ của thiên hạ, nên giống như giống Cái trong thiên hạ.

Giống Cái nhờ tĩnh mà thắng giống Đực (ham động), lấy tĩnh làm chỗ thấp.

Cho nên nước lớn mà khiêm hạ đối với nước nhỏ thì được nước nhỏ xưng thần; nước nhỏ mà khiêm hạ đối với nước lớn thì được nước lớn che chở.

Như vậy là một bên khiêm hạ để được (nước nhỏ xưng thần), một bên khiêm hạ mà được (nước lớn che chở).

Nước lớn chẳng qua chỉ muốn gồm nuôi nước nhỏ, nước nhỏ chẳng qua muốn thờ nước lớn. Khiêm hạ thì cả hai đều được như ý muốn; nhưng nước lớn phải khiêm hạ mới được.

 

Luận giải

Đại ý rất rõ ràng: cũng diễn tư tưởng khiêm nhu: “hậu kì thân nhi thân tiên”.

Nhưng nhiều học giả ngờ người sau viết, vì viết vụng, chữ dùng không chính xác.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 60 - CƯ VỊ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 59 - THỦ ĐẠO 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 58 - THUẬN HÓA 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 57 - THUẦN PHONG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 56 - HUYỀN ĐỨC 老子 道德經